Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zamieszkiwać; religia odziewać;
habit off - odzwyczaić się;

(Noun) nałóg, zwyczaj, nawyk, przyzwyczajenie; religia strój, ubiór; biologia wzrost; budowa ciała; sport strój do konnej jazdy;
by force of habit - siłą przyzwyczajenia, z rozpędu;
riding habit - amazonka; strój do jazdy konnej;
smoking habit - nałóg palenia;
cocaine habit - uzależnienie od kokainy;
habit of thought - sposób myślenia;
get habit - popaść w nałóg;
crystal habit - geologia pokrój kryształu;
heroin habit - uzależnienie od heroiny;
kick the habit - zerwać z nałogiem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(selled gractice) przyzwyczajenie
nawyk
to get into a ~ przyzwyczajać się
to get out of a ~odzwyczajać się
rzucać nałóg
to break (oneself) of a bad ~ zrywaćz nałogiem
from force of ~ siłą przyzwyczajenia.
2.
(monk's dress) habit

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n zwyczaj, przyzwyczajenie, nawyk habit and repute ogólnie przyjęte zasady postępowania addiction to a bad habit oddanie się nałogowi drug habit narkomania

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

1. zwyczaj 2. przyzwyczajenie, nawyk

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zwyczaj m, nałóg m, przyzwyczajenie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

zwyczaj, nałóg, przyzwyczajenie, wygląd charakterystyczny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zwyczaj
nawyk, przyzwyczajenie
nałóg
usposobienie
to be in the ~ of mieć zwyczaj (nałóg)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zwyczaj
przyzwyczajenie, nawyk
nałóg
habit (zakonny)
to be in the habit of - mieć zwyczaj
to fall (get) into the habit of - popaść w nałóg
to break (off) the habit - odzwyczaić się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZWYCZAJ

PRZYZWYCZAJENIE

NAWYK

NAŁÓG

OBYCZAJ

HABIT ZAKONNY

MANIERY

POKRÓJ DRZEWA

Wordnet angielsko-polski


1. (a distinctive attire worn by a member of a religious order)
habit


2. (an established custom
"it was their habit to dine at 7 every evening")
nawyk, przyzwyczajenie: : synonim: wont

Słownik internautów

nawyk, zwyczaj

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

nałóg
nawyk
przyzwyczajenie
zwyczaj
liturg. habit

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zwyczaj, przyzwyczajenie
addiction to a bad habit: oddanie się nałogowi
drug habit: narkomania
the habit: narkotyzowanie się
habit and repute: ogólnie przyjęte normy postępowania
to get into the habit of doing sth: przyzwyczajać się do robienia czegoś

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

budowa

charakterystyczny

habit

odziewać

odzież

właściwość

Słownik religii angielsko-polski

habit m

Słownik techniczny angielsko-polski

pokrój kryształu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.

Jesus Army

And most of what we do know is based on their habit of coming to the surface.
Większość tego co wiemy, oparte jest na ich zwyczaju wypływania na powierzchnię.

TED

However, the most important and most difficult task is to change people's habits.
Jednakże najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem jest zmiana nawyków ludzi.

statmt.org

hewing him out a sepulchre on high, graving a habitation for himself in the rock!
Wykowałeś sobie na wysokiem miejscu grób swój, a wystawiłeś na skale przybytek swój?!

Jesus Army

I have seen the foolish taking root: But suddenly I cursed his habitation.
Jam widział głupiego, iż się rozkorzenił; alem wnet źle tuszył mieszkaniu jego.

Jesus Army

- Putting a lid on a pan when you're bringing water to a boil cuts down the cooking time considerably - obvious, but a good habit to get into.

www.guardian.co.uk

I hadn't thought about them for years, until pregnancy forced a degree of abstinence on me and I began a soda water and cordial habit which consumed about a litre of the fizzy stuff a day - the cost (financial and environmental) was something I worried about intermittently and on a couple of occasions I wondered whether it was still possible to buy SodaStreams, but I never got round to checking.

www.guardian.co.uk

He cuts an impressively authoritative figure, though he has a habit of talking in aphorisms that could simultaneously mean everything or nothing.

www.guardian.co.uk

That morning Maria broke the habit of a lifetime and in doing so helped redraw the map of Swedish politics.

www.guardian.co.uk

Are you going to make a habit out of this?
Zamierzasz z tego zrobić jakiś zwyczaj?

They told you not to make a habit of it.
Mówili nie robić sobie z tego zwyczaju.

I'm already taking responsibility for one doctor with a drug habit.
Odpowiadam już za jednego lekarza uzależnionego od prochów.

It's your first day, but not make it a habit.
To pierwszy dzień. Niech to ci nie wejdzie w krew.

This is the third, so it's not really a habit.
Ten jest trzeci, więc właściwie to nie jest zwyczaj.

Turning this practice into a habit is a crime in itself.
Nadanie temu postępowaniu charakteru rutyny jest już zbrodnią.

You won't have time for that habit to pop up.
Nie będzie czasu na stare nawyki.

Don't tell him that I know about his smoking habit.
Nie mówcie mu, że wiem, że pali.

You have a habit of always using your fists to talk.
Masz ten nawyk, że zawsze musisz mówić pierwsza.

I think it got to be a habit, something to hang on to.
To był pewnie taki jego zwyczaj, lubił coś trzymać w ręku.

Next thing I knew, one last time was a habit, not a promise.
Następne co pamiętam to, ostatni raz, ale to już był zwyczaj, nie obietnica.

If we start children eating healthy at a young age, they will keep up the habit.
Jeśli dzieci zaczną się zdrowo odżywiać w młodym wieku, będą kontynuować ten nawyk.

Well, that's just a bad habit he'll soon get over.
Cóż, to tylko zły nawyk wkrótce będzie mu lepiej.

They also have a habit of exploding in your face.
Mają również zwyczaj eksplodujących w twarz.

You know that I am in the habit of speaking frankly.
Wiedzą państwo, że mam w zwyczaju mówić szczerze.

He has a habit of doing that when he's irritated.
Ma zwyczaj to robić, gdy jest poirytowany...

I understand your friend, the Shah, made a habit of it.
Jak rozumiem, pański przyjaciel szach, uczynił z tego zwyczaj.

I'm not in the habit of bringing home stray, young American men.
Nie jestem w zwyczaju przyprowadzać do domu zabłąkanych, młodzych Amerykanów.

I don't make a habit of allowing people to interrupt my workers!
Nie lubię jak przeszkadza się moim robotnikom.

Not too lang. Can't become a habit in this line of business.
Tylko nie za bardzo, ...by nie stało się to regułą w budownictwie.

I have a bad habit of silencing myself with you.
Mam kiepski zwyczaj siedzenia cicho przy tobie.

I am not in the habit of answering hypothetical questions.
Nie zwykłem odpowiadać na takie pytania.

Young people do not drink coffee, and that can become a lifetime habit.
Młodzi ludzie nie piją kawy, i to może sie stać zwyczajem na całe życie.

You know I'm not in the habit of coming into your house uninvited.
Wiesz, że nie mam w zwyczaju przychodzić do ciebie niezaproszony.

But let's not make a habit of this rescuing thing.
Jednak nie będzie przyzwyczajony w taki sposób rozwiązywania problemów.

Don't ever think for an instant, Sister, that your habit will protect you.
Nigdy nie myśl, siostro, że twój habit cię ochroni.

Sir, It's out habit to teach each other all this.
Sir, To nasz zwyczaj, by uczyć się wzajemnie wszystkiego.

Finally, you must wear your habit modestly at all times.
I na koniec, musisz nosić habit skromnie przez cały czas.

I have gotten into the habit of recording important meetings.
Mam w zwyczaju rejestrować ważne spotkania.

I really don't make a habit out of this.
Naprawdę nie chcę robić z tego przyzwyczajenia.

Mind if I drive? Is this going to become a habit?
Nie masz nic przeciwko, że ja poprowadzę? Czy tak już będzie zawsze?

I got into the habit of it at school.
Weszło mi to w krew kiedy byłam w szkole.

It's a normal kiss, the kind couples give each other out of habit.
Nie pamiętam tego. To zwykły pocałunek, który pary dają sobie ot tak.

Well, when I said she was an old friend, it was habit.
Kiedy powiedziałam, że jest dawną przyjaciółką, to tylko z przyzwyczajenia.

I'm not sure it's the healthiest habit in the world.
Nie jestem pewien, czy to jest najzdrowszy zwyczaj na swiecie.

I've had that habit since I was a kid.
Mam ten nawyk od dziecka.

I make it my habit to follow no one.
Mym zwyczajem jest nie podążać za nikim.

You have a habit of making yourself at home, did you know that?
Masz w zwyczaju gościć się jak u siebie, wiesz o tym?

People were not in the habit of calling me at 2:00 in the morning.
Ludzie nie byli w zwyczaju dzwonienia do mnie o 2:00 rano.

I have a criminal record because of a drug habit I never had.
Mam kryminalne akta z powodu uzależnienia, którego nigdy nie miałem.

She said you had a habit of visiting when Teri's husband was away.
Mówiła, że miał pan w zwyczaju odwiedzać Teri, gdy jej mąż był poza domem.

I'm afraid our dear English teacher has a bad habit of making easy friendships.
Obawiam się, że nasz nauczyciel angielskiego... ma zły nawyk łatwego nawiązywania znajomości.

Besides, he's got this small personal habit that just drives me crazy.
Poza tym on ma taki nawyk, który doprowadza mnie do szału.

If you get into trouble, beep me, but don't make it a habit.
Jeśli będziesz miała jakiś problem zawołaj mnie, byle nie za często.

Some Members have the habit of not reading out the number for roll-call votes.
Niektórzy posłowie mają zwyczaj nieodczytywania numeru głosowania imiennego.

Well, it wouldn't do to make a habit of it.
Cóż, nie radziłbym robić z tego zwyczaju.

Boy, your family has a bad habit of getting caught confessing on tape.
Rety, twoja rodzina ma niedobry zwyczaj uwieczniania swoich zwierzeń na taśmie.

I have not been in the habit of brooking disappointment!
Nie jestem przyzwyczajona do takich rozczarowań!

The cigarette is simply not more than a habit.
Papieros jest po prostu nie więcej niż nawyk.