Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Haiti;
haitian - (Adjective) haitański;
haitian - (Noun) Haitańczyk/Haitanka; lingwistyka haitański;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Haiti

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In addition, the government of Haiti has not been sufficiently involved.
Ponadto w działania te nie zaangażowano w wystarczającym stopniu haitańskiego rządu.

statmt.org

Mr Rodríguez Zapatero, Mr Barroso, I would like first to reply to your remark about Haiti.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (FR) Panie premierze Zapatero, panie przewodniczący Barroso!

statmt.org

Witness the fact that it's here on this Garmin device being used by rescue team in Haiti.
Zobaczcie ją na tym urządzeniu Garmina używanym przez ekipę ratunkową.

TED

She died in the tragic earthquake which struck Haiti on 12 January.
Zginęła wskutek tragicznego trzęsienia ziemi, które 12 stycznia nawiedziło ten kraj.

statmt.org

We regret that the resolution passed does not go far enough in defending Haiti and its people.
Żałujemy, że przyjęta rezolucja nie broni w wystarczającym zakresie państwa i jego mieszkańców.

statmt.org

Haiti needs a state which can do something for its poor.
Haiti potrzebuje państwa, które byłoby w stanie zrobić coś dla swoich ubogich.

They just put her mother on a plane to Haiti.
Odesłał jej matkę do Haiti w samolocie pierwszej klasy.

I believe that, given the situation in Haiti, this is quite a good result.
Biorąc pod uwagę sytuację na Haiti, uważam to za dość dobry wynik.

Let us remember that, in the past, there were times when Haiti met its own food needs.
Pamiętajmy, że w przeszłości były okresy, w których Haiti było w stanie zaspokoić swoje potrzeby żywnościowe.

Enough to feed the people of haiti for a month.
Wystarczy go by wyżywić ludzi na Haiti przez miesiąc.

I want Haiti to be able to feed its people.
Pragnę by Haiti było zdolne wyżywić swój lud.

The same point has been made with regard to Haiti.
To samo powiedziano w odniesieniu do Haiti.

The situation in Haiti continues to be a cause for great concern.
Sytuacja na Haiti wciąż budzi poważną troskę.

I would like to know whether you will be coming back to the resolution on Haiti.
Chciałbym wiedzieć, czy powróci pan do sprawy rezolucji dotyczącej Haiti.

We will follow up on Haiti and consider further actions.
Będziemy kontynuować rozmowy w sprawie Haiti i planować dalsze działania.

The tragedy has turned the eyes of the entire world on Haiti.
Tragedia spowodowała, że oczy całego świata zwróciły się w stronę Haiti.

I wonder what the price of silence is in Haiti?
Ciekawe jaka jest cena milczenia w Haiti?

Haiti is one of the poorest countries in the world.
Haiti to jeden z najbiedniejszych krajów świata.

His decisions don't appear to be in the best interests of Haiti.
Jego decyzje nie wydają się być najlepsze dla dobra Haiti.

We would have liked her to be in Haiti helping others.
Wolelibyśmy, żeby była na Haiti i pomagała innym.

Let us start with the Haiti lessons learned exercise which is now under way.
Zacznijmy od doświadczeń z Haiti, które właśnie zdobywamy.

In addition, the government of Haiti has not been sufficiently involved.
Ponadto w działania te nie zaangażowano w wystarczającym stopniu haitańskiego rządu.

Europe, in turn, can launch a similar programme for Haiti.
Europa może przeprowadzić podobny program dla Haiti.

Action must be taken to ensure long-term development in Haiti.
Należy podjąć działania w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju na Haiti.

It is only with our help that the people of Haiti will slowly be able to return to a normal life.
Tylko z naszą pomocą Haitańczycy będą mogli powoli wrócić do normalnego życia.

In Haiti, there are secrets we keep even from ourselves.
Na Haiti są tajemnice, które chowamy nawet przed samymi sobą.

We are perhaps at year zero of a new era for Haiti.
Być może teraz jest rok zerowy nowej ery w historii Haiti.

That resilience is what gives us some hope today for the future of Haiti.
Ta właśnie odporność daje nam dziś nadzieję, że Haiti ma przyszłość.

The outbreak of another epidemic in Haiti was to be expected.
Wybuchu kolejnej epidemii na Haiti należało się spodziewać.

The system was developed from Haiti with support ofengineers in the region.
System powstał w następstwie wydarzeń na Haiti, wewspółpracy z tamtejszymi inżynierami

Today is not the right time to deliberate, for example, about who should control the airport in the capital of Haiti.
Dziś nie jest odpowiedni czas na deliberowanie o tym, kto na przykład powinien kontrolować lotnisko w stolicy Haiti.

Can we really speak of reconstruction, given the fact that Haiti was never a democracy to begin with?
Czy możemy naprawdę mówić o odbudowie, skoro Haiti nigdy nie było demokracją?

Haiti needs help and the basic essentials a lot more quickly than was the case last year.
Haiti potrzebuje pomocy i podstawowych artykułów zdecydowanie szybciej, niż w zeszłym roku.

Please allow me, however, to point out the difficulties that Haiti is facing at present.
Proszę jednak, aby pozwolił mi pan opowiedzieć o trudnościach, z jakimi boryka się obecnie Haiti.

Last year's devastating earthquake brought Haiti to the attention of the global public.
Zeszłoroczne, niszczycielskie w skutkach trzęsienie ziemi sprawiło, że uwaga całego świata skupiła się na Haiti.

We just added the tiny island nation of Haiti.
Właśnie dodaliśmy malutkie wyspiarskie państwo Haiti.

You can sink back into your Haiti depression with a clear conscience.
Możesz zapaść z powrotem w swoją haitańską depresję z czystym sumieniem.

And people only think of haiti for war and poverty.
Ludzie kojarzą Haiti tylko z wojną i biedą.

Cloche always likes to bring in a bit of Haiti with him.
Cloche lubi wnosić ze sobą odrobinę Haiti.

But she's had a hard, poor life in Haiti.
Jest cudowna. Ale ma ciężkie życie.

The lesson we learned from Haiti is an example.
Niech będzie dla pani przykładem lekcja, jaką wyciągnęliśmy ze zdarzeń na Haiti.

After emergency aid, our focus should gradually turn to the long-term development of Haiti.
Po zakończeniu pomocy doraźnej powinniśmy stopniowo koncentrować naszą uwagę na długoterminowym rozwoju Haiti.

Haiti will also be on the agenda of the summit for obvious reasons.
Z oczywistych względów w programie szczytu znajdzie się również Haiti.

In addition it could be used for missions abroad (such as Haiti).
Można by je ponadto wykorzystywać w misjach zagranicznych (jak na przykład na Haiti).

Then a trip to Haiti I should treat you to.
Później była wycieczka na Haiti. Miałem cię zabrać.

We will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
Zamierzamy nadal okazywać naszą szczerą solidarność z mieszkańcami Haiti.

It is now time for us to carry out an interim review of the aid effort in Haiti.
Przyszedł czas, abyśmy dokonali wstępnej oceny działań humanitarnych na Haiti.

We have spoken often about the situation prevailing in Haiti before the earthquake.
Mówiliśmy często o sytuacji panującej na Haiti przed trzęsieniem ziemi.

From the very beginning, we have maintained that those responsible for reconstruction should be the people of Haiti themselves.
Od samego początku uważaliśmy też, że gospodarzami procesu odbudowy powinni być sami Haitańczycy.

It is time to tackle the underlying poverty situation in Haiti once and for all.
Czas raz na zawsze rozwiązać problem tej pierwotnej przyczyny - ubóstwa na Haiti.

Take Haiti, for example, which was previously self-sufficient in rice.
Weźmy na przykład Haiti - kraj, który wcześniej był samowystarczalny w zakresie produkcji ryżu.

Haiti must not be the prize in a battle for domination between big powers.
Haiti nie może być łupem w bitwie o dominację, toczonej przez wielkie mocarstwa.

We have known for a long time what a bad condition Haiti is in, and how badly its structures function.
Wiedzieliśmy od dawna, w jak złym stanie jest Haiti, jak źle funkcjonują tam struktury.

I believe that there are three areas in the Haiti crisis where we need to take action in the period ahead.
Uważam, że w odniesieniu do kryzysu haitańskiego istnieją trzy obszary, w których musimy działać.

The international community must use this opportunity to eliminate the root cause of poverty in Haiti once and for all.
Społeczność międzynarodowa musi wykorzystać obecną sytuację jako okazję do ostatecznego usunięcia głęboko zakorzenionych przyczyn ubóstwa na Haiti.