Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

półśrodki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The decision suggests half-measures, which are by their very nature insufficient.
Decyzja ta proponuje półśrodki, które z definicji są niewystarczające.

statmt.org

in writing. - (NL) Half-baked measures will be no help at all with the problem of lobbyists.
na piśmie. - (NL) Nieprzemyślane decyzje nie pomogą wcale w rozwiązaniu problemu lobbystów.

statmt.org

We should discuss general solutions hic et nunc, not half-measures.
Mówmy więc hic et nunc o rozwiązaniach generalnych, a nie o półśrodkach.

statmt.org

But this cannot be done by half measures and incremental change.
Nie osiągniemy tego jednak za pomocą półśrodków i intratnych zmian.

statmt.org

The demands are clear and the Tunisian and Egyptian peoples would not agree to any half measures.
Żądania są jasne, a obywatele Tunezji i Egiptu nie zgodzą się na żadne półśrodki.

statmt.org

The decision suggests half-measures, which are by their very nature insufficient.
Decyzja ta proponuje półśrodki, które z definicji są niewystarczające.

We should discuss general solutions hic et nunc, not half-measures.
Mówmy więc hic et nunc o rozwiązaniach generalnych, a nie o półśrodkach.

Half-measures are no longer adequate.
Półśrodki nie są już wystarczające.