Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) o połowę tańszy;

(Adverb) za pół ceny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cena obniżona do połowy

Słownik internautów

za pół ceny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I would like to remind you that for Russian citizens the Schengen visa is half this price.
Chciałabym przypomnieć państwu, że dla obywateli Rosji taka wiza kosztuje połowę tej ceny.

statmt.org

During the second half of 2010, the wholesale prices of agricultural produce increased by 32%.
W drugiej połowie 2010 roku ceny hurtowe produktów rolnych wzrosły o 32%.

statmt.org

This one will do everything, and it will do it at half the price and doesn't need compressed air.
Ten robi wszystko za połowę ceny i nie potrzebuje sprężonego powietrza.

TED

Cereals have gone up almost two or two and a half times in price, so I believe we can start to re-evaluate as we move forward with reform how we spend the money.
Cena zboża jest prawie dwa i pół razy większa, więc myślę, że możemy zacząć dokonywać przeglądu tego, na co wydajemy pieniądze, w miarę posuwania się naprzód z reformą.

statmt.org

The second half saw prices plummet for a number of reasons, but mostly because of the economic slowdown and, in our case, the recession into which we are unfortunately sinking.
W drugim roku nastąpił spadek cen, podyktowany wieloma przyczynami, ale przede wszystkim spowolnieniem gospodarczym oraz, w naszym przypadku - recesją, która niestety pogłębia się.

statmt.org

I want to take advantage of the half-price second funeral.
Chcę skorzystać z obniżonej ceny drugiego pogrzebu. Oczywiście.

They squeezing us out because they selling everything half-price.
Oni nas wypierają, bo sprzedają wszystko za pół ceny.

with our special half-price service plan.
Nasze usługi za pól ceny.