Nowoczesny słownik angielsko-polski

połowiczny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv w połowie drogi
adj attr znajdujący się w połowie drogi
przen. połowiczny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WPÓŁ

Słownik techniczny angielsko-polski

w połowie drogi

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Barclays, RBS and HSBC - just half-way through the year - have already set aside Â?6bn in pay and bonuses for their investment bankers.

www.guardian.co.uk

half-way through that particular manifesto, he more or less leaves off considering what painting from a plane might look like, realising that the very fact of being in a plane itself constitutes a radical, dynamic form of art, an "aerosculpture" formed through a "harmonious and signifying composition of coloured smokes offered to the brushes of dawn and dusk, and long vibrant beams of electric light".

www.guardian.co.uk

This was not, however, quite the emotion I felt a few weeks later half-way up the well-named High Side, a real cruncher of a hill that rises like some home-grown Mount Olympus from the unassuming market town of Settle, in the Yorkshire dales.

www.guardian.co.uk

Have a stop at the Grouse, but don't dally too long, as we are only half-way round.

www.guardian.co.uk

Are we talking half-way through the lifetime of this Commission?
Czy mówimy o połowie kadencji tej Komisji?

It was meant to be separate lanes, and you cut me off half-way.
To miały być osobne pasy, i przeciąłeś mnie w pół drogi.

We have had previous debates in the past two months where the Council was present but left the debate half-way through.
W ostatnich dwóch miesiącach były debaty, na których przedstawiciele Rady byli obecni, ale wychodzili w połowie.

There's no compromise. You can't bluff half-way and then tell the truth.
Nie można blefować do połowy a potem powiedzieć prawde.

If this is not followed by promoting donation, it seems to me we will simply stop half-way.
Jeżeli w ślad za tym nie pójdzie propagowanie dawstwa, to wydaje mi się, że po prostu staniemy na połowie drogi.

Sometimes she's only half-way up, which is neither up nor down.
Czasami jest w połowie, co nie jest ani na, ani pod.

You know - glass half-way full and these matters.
Wiesz - szklanka do połowy pełna i te sprawy.

Now, will we decide, half-way through the campaign, to reduce the payments that they are entitled to expect?
Czy teraz, w połowie kampanii, postanowimy obniżyć wysokość płatności, których mają prawo oczekiwać?

For vehicles, too, although there is a common market within Europe, we stopped half-way through the process in the transatlantic area.
W branży samochodowej, choć mamy tu do czynienia ze wspólnym rynkiem europejskim, zatrzymaliśmy się w połowie drogi, jeżeli chodzi o proces tworzenia wspólnego rynku transatlantyckiego.

Her character is half-way between madness and reality.
Jej postać miota się pomiędzy szaleństwem a rzeczywistością.

The crowd is now half-way down William Street.
Zero, tu Yankee 61. Tłum jest w połowie William Street.

But half-way down, a little passage Leads to a dark room. It's a sure,
Ale w połowie głębokości, jest mały korytarz, Który prowadzi do ciemnego pokoju.

Only let us not stop half-way: this applies both to Belarus and the European Union.
Tylko nie przystawajmy w pół drogi: ten apel dotyczy zarówno Białorusi, jak i Unii Europejskiej.

Let us also remember the rules at the start of the game and let us not try to change the rules half-way through.
Ponadto pamiętajmy, jakie zasady obowiązywały na początku, i nie próbujmy ich zmieniać w trakcie gry.

Probably half-way to Manchester now.
Jest teraz prawdopodobnie w połowie drogi do Manchesteru.

As you know, Commissioner, this is one of the Spanish Presidency's priorities, and we are now crossing the half-way mark.
Jak pan wie, panie komisarzu, jest to jeden z priorytetów hiszpańskiej prezydencji, a my znajdujemy się teraz w połowie drogi.

Welcome to the Midway station, half-way point between the Pegasus and Milky Way galaxies.
Witam na stacji Midway. Punkt środkowy pomiędzy galaktyką Pegaza a Drogą Mleczną.

ENISA's mandate expires half-way through next year by rotation.
Mandat ENISA wygasa w połowie przyszłego roku w wyniku rotacji.

This House will be looking very closely at the practice of this half-way solution, taking into account our request to the Commission to take legislative action.
Izba będzie się bardzo uważnie przyglądać praktyce tego połowicznego rozwiązania, uwzględniając nasz wniosek skierowany do Komisji w sprawie podejmowania działań ustawodawczych.

Now that we are at the half-way mark regarding MDGs, it is critical that EU Member States continue to progress to 0.7% GNI by 2015.
Teraz kiedy znajdujemy się w połowie okresu wyznaczonego na osiągnięcie MCR, ważne jest, aby państwa członkowskie UE dalej dążyły do 0,7% DNB.

on behalf of the PSE Group. - (DE) Mr President, Commissioner, many thanks for your reply, which met us half-way in at least some points.
w imieniu grupy PSE. - (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz! Dziękuję bardzo za odpowiedź, która przynajmniej w kilku punktach wyszła naprzeciw naszym oczekiwaniom.

Our half-way review of relations between that country and the European Union has been received with positive caution by this House, with appreciation for the changes that have taken place in Belarus.
Oceniając na półmetku tego okresu stan relacji tego państwa z Unią Europejską, nasz Parlament zamierza pozytywnie, choć ostrożnie, ocenić zmiany, jakie zachodzą na Białorusi.

This monopoly existed when the European Parliament was not what it is today, so I welcome the half-way solution which takes into account our initiatives in legislative matters, and which you have accepted.
Monopol ten istniał, gdy Parlament Europejski nie był tym, czym jest obecnie, z radością zatem przyjmuję przyjęte przez pana połowiczne rozwiązanie uwzględniające nasze inicjatywy w kwestiach ustawodawczych.

However, this legislative proposal only offers a half-way solution because it deals with the rights of persons who have already been allowed entry to the European Union and the labour market of a Member State.
Omawiany wniosek ustawodawczy oferuje jednakże tylko połowiczne rozwiązanie, ponieważ dotyczy praw osób, które otrzymały już zezwolenie na wjazd na teren Unii Europejskiej i na rynek państwa członkowskiego.

on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Madam President, we are at the half-way point in this Action Plan, and it is time for a review.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Pani przewodnicząca! Jesteśmy w połowie realizacji przedmiotowego planu działania i nadszedł czas jego przeglądu.

The 2009 report of the European Parliament on the social and labour market situation of the Roma was an important landmark, and we are half-way through the Decade of Roma Inclusion, which is also an important programme.
Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego za rok 2009 w sprawie sytuacji społecznej i sytuacji na rynku pracy Romów stanowił istotny kamień milowy, jesteśmy też w połowie innego równie ważnego programu tj.