Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) znajdujący się w połowie drogi, połowiczny;
halfway civil - względnie cywilizowany;
halfway decent - względnie przyzwoity;

(Adverb) w połowie, połowicznie, częściowo, do połowy; w miarę; w połowie drogi;
halfway down the page - w połowie strony/kartki;
halfway up - w połowie czegoś;
fill sth halfway - napełnić coś do połowy;
meet sb halfway - wyjść komuś naprzeciw;
halfway across sth - na środku czegoś;
stop halfway - zatrzymać się w połowie/w pół drogi;
halfway through - w połowie;
we’re halfway there - jesteśmy w połowie drogi;
halfway through dinner - w połowie obiadu;
halfway through dinner - w połowie obiadu;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

w połowie drogi
dość, dosyć
meet sb ~ uzgodnić kompromisowo

Nowoczesny słownik angielsko-polski

półmetek

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adv w połowie drogi adj attr znajdujący się w połowie drogi
fig. połowiczny
to meet sb halfway - wyjść komuś naprzeciw

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

w pół drogi
w połowie
wychodzić komuś naprzeciw

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We cannot stop halfway and we cannot stop three-quarters of the way either.
Nie możemy zatrzymać się w połowie drogi, ani po pokonaniu trzech czwartych drogi.

statmt.org

Say halfway through the flight... your body wants that aeroplane food out.
Powiedzmy, że w połowie lotu...... twoje ciało nagle zechce pozbyć się jedzenia.

OpenSubtitles

I believe that you are entitled to this information halfway through my term of office.
Sądzę, że jestem państwu winien takie informacje w połowie mojej kadencji.

statmt.org

We are halfway through the ten-year period (2005-2015) devoted to Roma inclusion.
Jesteśmy w połowie dziesięcioletniego okresu (2005-2015) dedykowanego integracji Romów.

statmt.org

Then he starts going up, and the next thing I hear is, "I'm half-way up.
On zaczął się wspinać i następne co usłyszałem to "Jestem w połowie drogi.

TED

Sitting halfway up a staircase by a window, in Isleworth, where I was born.

www.guardian.co.uk

The last time I visited, I was told about a local woman who started bleeding halfway through delivering her child.

www.guardian.co.uk

DeLillo's masterpiece, Underworld (1997), a portrait of cold-war America, declares its democratic, artistic agenda from its opening line: "He speaks in your voice, American, and there's a shine in his eyes that's halfway hopeful.

www.guardian.co.uk

Baby eels are hatched from eggs in the upper levels of the warm, unfathomably deep Sargasso Sea, halfway between Bermuda and the West Indies.

www.guardian.co.uk

Said if we wait a couple days, he can meet us halfway.
Powiedział że jak poczekamy parę dni, spotka się w połowie drogi z nami.

I see your light on often, halfway through the night.
Często widzę u ciebie światło w środku nocy.

It's kind of been halfway done for two months now.
Jest zrobiony w połowie już od dwóch miesięcy.

I did not come halfway around the world just for mountain air.
Nie przebyłem połowy świata tylko dla górskiego powietrza.

I should be halfway to seeing my family right now!
Powinienem być teraz w połowie drogi do mojej rodziny.

He'd be halfway across the country right now if it weren't for you.
On byłby teraz w połowie drogi do miasta gdyby nie chodziło o ciebie.

We're halfway home if we find out what will keep that from growing.
Bylibyśmy w domu, gdyby udało się znaleźć coś, co hamuje wzrost.

It happened that people had to stop halfway and go back.
Zdarzało się, że trzeba było zatrzymać się w pół drogi i zawrócić.

I was so sure that you'd be halfway to mexico by now.
Byłam pewna, że jesteś już w połowie drogi do Meksyku.

House doesn't usually accept we gave up halfway as an answer.
House nie akceptuje zazwyczaj poddania się w połowie badania.

She was found dead in a river halfway round the world.
Marie Kreutz. Znaleziono ją martwą w rzece po drugiej stronie świata.

I didn't come halfway across space to argue with you.
Nie po to leciałem tak daleko, żeby się z tobą kłócić.

But we could be halfway to the fort by now.
Ale moglibyśmy już być w połowie drogi do fortu.

So, you travel halfway around the world to kill me.
Więc przejechałeś pół świata, żeby mnie zabić.

Did you do one thing the entire night that was even halfway normal?
Czy przez cały wieczór zrobiłaś choć jedną rzecz, która była chociaż w połowie normalna?

Halfway through the competition now, and this thing is still wide open.
Jesteśmy już w połowie zawodów i nadal nie ma faworyta.

They keep her in a halfway house just outside Toronto now.
Trzymają ją teraz w domu wypoczynkowym, nieopodal Toronto.

He's supposed to fly halfway across the world on something you say?
Ma lecieć przez pół świata, bo pan coś powiedział?

I must, however, stress that we are only halfway there.
Muszę jednak podkreślić, że jesteśmy dopiero w połowie drogi.

Unfortunately, money management only gets us halfway to our goal.
Niestety, zarządzanie gotówką doprowadzi nas tylko w połowie do celu.

You don't bring people halfway around the world to visit a zoo.
Nie ciągnie się ludzi na koniec świata, żeby zobaczyli zoo

I took the costume off halfway through, so people could see it was me.
Zdjąłem kostium w połowie, żeby ludzie mogli zobaczyć, że to ja.

I believe that you are entitled to this information halfway through my term of office.
Sądzę, że jestem państwu winien takie informacje w połowie mojej kadencji.

Well, thank you, really. We're halfway through our set, and we see him.
Dziękuję, bardzo. Jesteśmy w połowie występu, i widzę go.

Because we were only halfway through the first song when he took me upstairs.
Ponieważ byliśmy dopiero w połowie pierwszej piosenki, kiedy zabrał mnie na górę.

She disappeared halfway across town while we were on duty all night.
Ona zniknie po drugiej stronie miasta, a my będziemy całą noc na służbie.

In a book I read, this lady escaped to a halfway house.
W książce, którą czytałam, jedna dziewczyna, też uciekła do schroniska.

No. Bryce is probably halfway around the world by now.
Nie, Bryce pewnie jest już na drugim końcu świata.

In this respect, it is a shame that the process stopped halfway.
Pod tym względem to wstyd, że proces utknął w połowie drogi.

Can you imagine being halfway decent to the customers sometimes?
Mógłbyś się czasami wysilić i być choć w połowie miły dla kupujących?

And I guarantee that he took her halfway there a dozen times before.
A ja jestem pewna, że urządził ją podobnie z tuzin razy wcześniej.

And it's my job, Victor, to help them meet halfway.
Moim zadaniem jest znalezienie dla nich rozwiązania.

About a month later, halfway through math class, there was an announcement.
Około miesiąca później, W połowie drogi do klasy matematycznej, było zawiadomienie. Moje imię.

I'd be halfway to Sedona now with my new wife.
Byłbym w połowie drogi do Sedony z moją nową żoną.

The least you can do is meet me halfway.
Mogłabyś przynajmniej spotkać się ze mną w połowie drogi.

Way to the front, are halfway to the car.
Zanim tu wroci bede w polowie drogi do samochodu.

I was sure I could see halfway around the world.
Byłam pewna, że mogę zobaczyć połowę długości świata.

I thought you'd be halfway to New York by now.
Myślałam, że teraz będziesz w połowie drogi do Nowego Jorku.

I left halfway through my first time here, too.
Na moim pierwszym spotkaniu też wyszłam w połowie.

They found her on the stairs halfway up to Tim's bedroom.
Znaleźli ją na schodach w połowie drogi do sypialni Tima.

Might be tough coming from halfway around the world.
Pewnie może być trudno przyjechać z drugiego końca świata.

It should be halfway between the two of you.
Powinien być w połowie pomiędzy wami.

The only thing which might explain it is that 2014 is exactly halfway between 2010 and 2018.
Jedyną rzeczą, jaka może tłumaczyć wybór roku, jest to, że 2014 jest dokładnie w połowie okresu 2010-2018.

And I just know that I'm doing both jobs half- halfway.
I tylko wiem to Robię obu pracom pół- w połowie.

It is better to have no ideas to have them halfway.
To znaczy, lepiej nie mieć żadnych pomysłów, niż mieć jakieś wyssane z palca.

Well, you know, the Nigerian cowboy's never been one to go halfway.
Nigeryjscy kowboje nigdy nie byli z tych, którzy zatrzymują się w pół drogi.

Some measures have been very successful, while others are still halfway through or even at the very beginning.
Niektóre działania odniosły wielki sukces, inne natomiast wdrożono dopiero w połowie lub ledwie się nimi zajęto.

The problem is that this communication only goes halfway.
Problem polega na tym, że w komunikacie tym znalazły się jedynie połowiczne rozwiązania.

Keeler was easy. Traveled halfway around the world for a night with me.
Keeler był prosty... przeleciał pół świata, żeby spędzić ze mną noc.