Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Interjection) religia alleluja; cudownie, bosko;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

alleluja

Wordnet angielsko-polski

(a shout or song of praise to God)
alleluja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hebr., kośc. alleluja

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We can make "You've got Hallelujah" the national anthem of cyberspace every lucky time we log on.
Możemy zrobić "You've got Hallelujah" hymnem cyberprzestrzeni za każdym pomyślnym logowaniem.

TED

Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Allelujah, allelujah, hallelujah.

OpenSubtitles

You'd think you'd be singing Leonard Cohen's "Hallelujah" out in the majesty of the ocean, not songs about heroin addiction in New York City.
Może chciałoby się śpiewać ''Hallelujah'' Cohena po środku majestatycznego oceanu, a nie piosenki narkomanii w Nowym Jorku.

TED

Well hallelujah!
No cóż, to wspaniale!

statmt.org

Referral! Katich 27 LBW Anderson (Australia 74-0) hallelujah! Up goes the finger.

www.guardian.co.uk

I'm ashamed to say that hallelujahs rang out loudly in my mind.

www.guardian.co.uk

15am: Inside the grounds of the college a school choir is singing hallelujah.

www.guardian.co.uk

hallelujah! .

www.guardian.co.uk

Hallelujah! - I want each of you out there to pray.
Alleluja! - chcę każdy z was tam modlić się.

Hallelujah, Mary loved her son Why don't my mother love me?
Alleluja, Mary kochała syna Dlaczego moja matka mnie nie kocha?

Oh, hallelujah, there's someone up there with her!
Oh tam naprawdę ktos z nią jest!

Hallelujah, could I have some fresh too?
Hallelujah, my też możemy świeżą?

Ladies and gentlemen, hallelujah, I see a smile.
Panie i panowie, alleluja, widzę uśmiech.

Hallelujah! The Apostles were chosen to be my mouth.
Alleluja! Apostołowie zostali wybrani, aby być moimi ustami.

Only that you rode your boat ashore, hallelujah.
Tylko, że jechał swoim łodzi na brzeg, alleluja.

Well. Sing hallelujah, like the song says.
Cóż, śpiewaj alleluja, jak każe piosenka.

Hallelujah, I go to that city.
Hallelujah, zmierzam do tego miasta.

Hallelujah, blood of Christ and on the blood and a...
Alleluja, Krew Chrystusa i na krew i a. ..

You think Hallelujah doesn't hear that?
Myślicie, że tego nie słyszy?

Hallelujah brother, and pass the mustard.
Alleluja, bracie., I podaj musztardę.

Come add your voice and sing hallelujah
Dołącz swój głos i śpiewaj alleluja

Dad, how do you spell hallelujah?
Tato, jak się pisze Alleluja?

Well hallelujah!
No cóż, to wspaniale!

Now get a Hallelujah a Amen!
A teraz Hallelujah I Amen!

Hallelujah, I am truly blessed.
Hallelujah, jestem na prawdę błogosławiony.

Hallelujah, I must sing aloud.
Hallelujah, muszę śpiewać w głos.

Glory, glory, hallelujah His truth is marching on
Chwała, chwała, Alleluja jego prawda maszeruje

I think you are out of the doghouse with Mrs. Paxton. Hallelujah!
Panie Paxton, myślę, że kłótnie z żoną ma pan już za sobą.

My hair like Jesus wore it Hallelujah, I adore it
Moje włosy jak włosy Jezusa Allejuja, uwielbiam je

For the Topkapi emerald, oh, hallelujah
Szmaragdy Topkapi, och, hallelujah

It's filthy and thankless, and it's my hallelujah, heroin, and reason to breathe.
Jest brudna i niewdzięczna, ale to moje alleluja, heroina i powód, by oddychać.

Hallelujah, sister! - ... about to work in very...
Alleluja, siostra! - ... około pracować wewnątrz bardzo...

Hallelujah! - ... mysterious ways.
Alleluja! - ... tajemnicze drogi.

Praise the Lord, hallelujah... ...with the grace of the God, so be it, amen.
Chwała Panu. Alleluja z łaską Pana. Niechaj tak będzie, amen.

Amen, amen, amen - Hallelujah! - Amen - He died to save us
Amen, amen, amen - Hallelujah! - Amen - He died to save us

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah... Hope we don't have to dress up for Mommy's funeral.
Mam nadzieję, że będziemy musieli się stroić na pogrzeb mamy

One, two, three, four. ! For the Lord God Omnipotent reigneth! ! Hallelujah, hallelujah, hallelujah.!
Raz, dwa, trzy, cztery. For the Lord God Omnipotent reigneth Hallelujah, hallelujah, hallelujah.