Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) cechować, znaczyć;
be hallmarked - mieć stempel probierczy;

(Noun) cecha charakterystyczna; znak stempla probierczego, znak autentyczności/jakości, próba; znamię; cecha, stempel probierczy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cecha charakterystyczna, cecha, próba, znamię

Nowoczesny słownik angielsko-polski

probiernictwo

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. cecha charakterystyczna
2. stempel probierczy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

stempel probierczy

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n stempel probierczy, próba
fig. znamię, cecha

Słownik internautów

cechować

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cecha

oznaka

próba

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In many ways, Iranian society has the hallmarks and the capacity of a free society.
Pod wieloma względami społeczeństwo Iranu przypomina społeczeństwo wolne.

statmt.org

They've helped companies like Nestle, Febreze, Hallmark discover that brand personality.
Pomogli firmom takim jak Nestle, Febreze i Hallmark odkryć osobowość ich marek.

TED

And then this bubbling, this membrane bubbling, is the hallmark of apoptosis in this cell.
Widzimy tylko bulgotanie błony komórkowej, które jest symptomem apoptozy komórki.

TED

One of the issues that were not discussed this evening is the system of private hallmarks.
Jednym z zagadnień, które nie były dziś omawiane, jest system prywatnego znakowania.

statmt.org

In some parts of Europe the 20th century was hallmarked by such totalitarian regimes.
W niektórych częściach Europy XX wiek naznaczony był istnieniem takich totalitarnych reżimów.

statmt.org

Let us make this Act a hallmark of the internal market.
Uczyńmy z niej emblemat rynku wewnętrznego.

Sorry to interrupt this little hallmark moment, but we had a deal.
Przepraszam, że przeszkadzam ten moment w stylu Hallmarka, ale mieliśmy umowę.

It's like you escaped from a Hallmark card or something.
Mam wrażenie... że rozmawiam z postacią z pocztówki, czy coś.

That's the hallmark of our parents' generation, and I forbid it.
To typowe dla pokolenia naszych rodziców, a ja się z tym nie zgadzam.

Indeed, these things have always been the hallmark that makes the European Union stand out in the world.
Istotnie, kwestie te zawsze wyróżniały Unię Europejską na świecie.

This picture is the hallmark of censorship in the bookrecord.
Ten obrazek jest oznaką cenzury w książkach.

I mean, would you look at all these suckers out celebrating this Hallmark holiday.
Popatrzcie na tych wszystkich frajerów... świętujących to komercyjne święto.

It is without doubt the hallmark of the French Presidency.
Jest to bez wątpienia wyróżnik prezydencji francuskiej.

The policies implemented by my government in recent years have borne the same hallmark as the European priorities.
Polityka wdrażana w ostatnich latach przez mój rząd była zbieżna z priorytetami Europy.

As we know, the hallmark of Iran's legal system is a serious lack of justice and transparency.
Jak wiemy, cechą charakterystyczną irańskiego systemu prawnego jest poważna niesprawiedliwość i brak przejrzystości.

And the hallmark of a psychopath is... They have no empathy.
A znakiem szczególnym psychopaty jest to... Że nie posiada empatii.

Obviously, promotion and marketing will be the hallmark of the success or failure of such a policy.
Oczywiście znakiem sukcesu czy porażki takiej polityki będzie promocja i marketing.

Non-discrimination is the hallmark of a civilised society.
Brak dyskryminacji jest znakiem rozpoznawczym cywilizowanego społeczeństwa.

That is the hallmark of democracy.
To cecha demokracji.

The hallmark of a true scientist.
Cecha prawdziwego naukowca.

The hallmark of the proposal is the increase in free allowances which, from my point of view, is not overly positive.
Cechą charakterystyczną tego wniosku jest zwiększenie uprawnień bezpłatnych, co moim zdaniem nie jest do końca dobre.

Haste has never been our hallmark, Miss Matilda.
Pośpiech nigdy nie był naszym znakiem rozpoznawczym, panno Matildo.

We communicate mainly via Hallmark.
Komunikujemy się głównie przez komórkę.

A hickey from Kenickieis Iike a Hallmark card.
Malinka ode mnieto jak kartka firmy Hallmark.

The hallmark of the great human experiment... ...is the willingness to recognize one's mistakes.
Cechą charakterystyczną wielkich ludzkich eksperymentów jest gotowość uczyć się na błędach.

Solidarity is a hallmark of the European Union, of which the common values include investing in people, fostering equal opportunities, and combating poverty.
Solidarność jest wyróżnikiem Unii Europejskiej, której wartościami wspólnymi są między innymi inwestowanie w ludzi, wspieranie równości szans i zwalczanie ubóstwa.

on behalf of the PSE Group. - (PT) Opening up to trade and investment is a hallmark of European integration.
w imieniu grupy PSE. - (PT) Otwarcie na handel i inwestycje to charakterystyczna cecha integracji europejskiej.

This would not have been possible without constructive cooperation on everyone's part and if the European Union had not been able to imprint such a clear hallmark on the agreement reached in Cancún.
Byłoby to niemożliwe bez konstruktywnej współpracy wszystkich stron oraz gdyby Unia Europejska nie potrafiła odcisnąć tak wyraźnego piętna na porozumieniu osiągniętym w Cancún.

This is not the hallmark of a great ambition and the Union is far from rivalling the United States or Canada with this Blue Card, assuming moreover that that is itself a laudable objective.
Nie jest to przejaw wielkiej ambicji, a Unia Europejska ze swoją błękitną kartą pozostaje daleko w tyle w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, uznając jednak, że karta, sama w sobie, to chwalebny cel.

This anti-grassroots EU policy also bears the hallmark of the PASOK and New Democracy parties, which continue to support the choices of capital, while shifting the consequences of the crisis on to the workers' shoulders.
Ta przeciwna działaniom oddolnym polityka UE odzwierciedla także stanowiska Ogólnogreckiego Ruchu Socjalistycznego (PASOK) i Nowej Demokracji, które to partie są wrażliwe na interesy kapitału, przenosząc konsekwencje kryzysu na barki pracowników.

Above all, we gave it our strong backing and it of course bears the hallmark not only of the commissioner but also of Mrs Hieronymi, whom all of us on the Committee on Culture and Education were glad to support.
Zapewniliśmy mu przede wszystkim nasze ogromne wsparcie. Ten program odcisnął ślad nie tylko pani komisarz, ale również ślad pani Hieronymi, którą wszyscy w Komisji Kultury i Edukacji z radością poparliśmy.