Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) święcony, święty, poświęcony, uświęcony, czcigodny, czczony, otaczany czcią;
in these hallowed precincts - w tym miejscu świętym;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

święty, poświęcony, uświęcony, czcigodny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

otoczony czcią

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj rel. poświęcony
uświęcony

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. poświęcony

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czcigodny

poświęcony

święty

uświęcony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And he said unto them, When ye pray, say, Father, Hallowed be thy name.
I rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech

Jesus Army

That lesbian reporter's roaming the hallowed halls of Roxbury.
Lesbijska reporterka przekracza uświęcone mury Roxbury.

OpenSubtitles

It must be done on hallowed ground.
To musi mieć miejsce na święconej ziemi.

OpenSubtitles

for in six days Jehovah made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore Jehovah blessed the sabbath day, and hallowed it.
A tak ustawili nad nimi poborcę, aby go dręczyli ciężarami swemi; i zbudował lud Izraelski miasta składu Faraonowi: Pytom i Rameses.

Jesus Army

And she shall continue in the blood of [her] purifying three and thirty days; she shall touch no hallowed thing, nor come into the sanctuary, until the days of her purifying be fulfilled.
I położy rękę swą na głowę ofiary całopalenia, a będzie przyjemną zań na oczyszczenie jego.

Jesus Army

No wonder, you might think, she has gone from backroom assistant to sar- torial sensation in just months, appearing in Givenchy's autumn/winter ad campaign, smiling in Italian Vanity Fair and - as a crowning glory - posing naked for the hallowed pages of French Vogue.

www.guardian.co.uk

"Ground Zero is hallowed ground to Americans,'' Elliott Maynard, a Republican candidate for Congress in West Virginia, said.

www.guardian.co.uk

Oxford and Cambridge should be working harder to make their intake more diverse, but this week's figures on black students highlight a failure and a challenge that extends far beyond the hallowed hallways and dreaming spires of those two great institutions.

www.guardian.co.uk

This hallowed national tradition, initiated by Sir John Reith in 1932, was not five years old when George V, who'd given four of them, died.

www.guardian.co.uk

Our father who is in heaven, Hallowed be your name.
Ojcze nasz, któryś jest w Niebie święć się imię twoje;

He said you wouldn't be able to enter this hallowed place.
Mówił, że nie będzie pan mógł wejść do świętego miejsca.

Oh hallowed tree of my childhood, I've come to you for strength.
O drzewo mojego dzieciństwa, przychodzę do ciebie, byś dała mi siłę.

Our jonathan, who art in the office, Hallowed be my reservation.
Jonathanie nasz, któryś jest w biurze, świętej mojej rezerwacji dopilnuj.

Our Father who an in heaven, hallowed be thy name.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje.

You must find the remains... and bury him in hallowed ground.
Musicie odnaleźć jego szczątki... i pochować je w poświęconej ziemi.

On these hallowed grounds, that set forth in ancient times...
Co na tej świętej ziemi ustanowiono w dawnych czasach,

My great-great grandfather spilled blood on this hallowed ground.
Mój prapradziadek rozlał krew na tą świętą ziemię. Naprawdę?

That land to me is hallowed ground.
To dla mnie święta ziemia.

It must be done on hallowed ground.
Trzeba to zrobić na świętej ziemi.

Our Father, which art in heaven, Hallowed be Thy name.
Ojcze nasz który jesteś w Niebie, Święć się Imię Twoje.

Praise be to God, hallowed be his name.
Wychwalajmy Boga i sławmy Jego imię.

She may be buried in hallowed ground.
Nie może być pochowana w poświęconej ziemi!

They can't come onto hallowed ground.
Nie mogą wejść na świętą ziemię.

Sharpay and Ryan, I think it might be useful for you to give us a sense of why we gather in this hallowed hall.
Sharpay i Ryan, myślę, że to może być użyteczne dla was, abyście oddali nam sens dlaczego zebraliśmy się w tej sali.

Maggie ! - hallowed be Thy name.
Maggie! - święć się imię twoje.

This is hallowed ground.
To jest święta ziemia.

Hallowed be thy name, Thy kingdom come
Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Nasz Ojciec, sztuka w niebie, świętym być twoim imieniem, twojego królestwa przychodzą, twojego będzie zrobionego na ziemi, ponieważ to jest w niebie.