Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) mieć halucynacje, miewać halucynacje;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mieć halucynacje

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

mieć omamy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

halucynacja

halucynogenny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There needs to be a measure, and here I am hallucinating even more.
Potrzeba rozwiązania - i tu chyba mam jeszcze większe halucynacje.

statmt.org

It's activated when one recognizes cartoons, when one draws cartoons, and when one hallucinates them.
Zarówno kiedy je oglądamy, kiedy je rysujemy i kiedy pojawiają się one w naszych omamach.

TED

And in fact, to find that different parts of the visual brain are activated as they are hallucinating.
Dzięki temu odkryto, że uaktywniają się wtedy różne obszary mózgu odpowiedzialne za percepcję wzrokową.

TED

I began to hallucinate so hard that the buildings that were behind me started to look like big animal heads.
Miałem tak intensywne halucynacje, że budynki, które były za mną zaczęły wyglądać jak wielkie zwierzęce głowy.

TED

Mr President, President-designate, ladies and gentlemen, I confess that I think I am hallucinating.
Panie przewodniczący, panie desygnowany przewodniczący Komisji, panie i panowie! Muszę przyznać, że zdaje mi się, że mam halucynacje.

statmt.org

It is possible to be hallucinate because of certain situation?
to czy jest mo¿liwe, ¿e przez pewne sytuacje mamy halucynacje?

You don't have to do anything now but hallucinate.
Nie musisz niczego robić, tylko mieć halucynacje.

Well, people hallucinate some times when they panic, i know i do.
Cóż, ludzie mają czasami halucynację kiedy panikują, wiem że ja mam.

And make me hallucinate george... so that i could talk to him again,
I sprawił ,że miała halucynacje z Georgem.. żebym mogła z nim znowu porozmawiać ,

I've begun to hallucinate and hear voices again.
Mam halucynacje i znowu słyszę głosy.

Hes not dangerous, usually, but he does hallucinate.
Zwykle nie jest niebezpieczny, ale ma halucynacje.

But i think i hallucinate denny Because i associate him with death and dying.
Ale myślę, że Denny jest halucynacją ponieważ kojarzy mi się ze śmiercią i umieraniem.

Then she began to hallucinate.
Na tym etapie zaczęła mieć halucynacje.

I hallucinate now and then.
Mam halucynacje teraz i wtedy.

Why would I hallucinate that?
Niby dlaczego miałbym sobie to wyobrażać?

Sometimes, during long shifts... we'd hallucinate.
Czasami, podczas długich zmian... mieliśmy halucynacje.