Nowoczesny słownik angielsko-polski

omamy

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Halucynacje

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Before hopping from his balloon-attached capsule, Kittinger had described to a ground-control team his surroundings at 102,800 feet. He saw "an absolute void" â?? "beautiful but hostile". It will be worse at 120,000 feet, where Baumgartner or Fournier will be exposed to the combination of a freezing cold atmosphere and the sun's unfiltered rays. Other risks include hypoxia (a lack of oxygen), decompression sickness, even hallucinations â?? all before leaving the capsule. Any breakage or failure of equipment at this point would be catastrophic; were the suit to lose its pressurisation, for example, it would trigger a process called vaporisation whereupon the blood, in the vacuum of near-space, boils inside the body. (It was this that made Kittinger's hand enlarge so grotesquely in 1960.)
Before hopping from his balloon-attached capsule, Kittinger had described to a ground-control team his surroundings at 102,800 feet. He saw "an absolute void" â?? "beautiful but hostile". It will be worse at 120,000 feet, where Baumgartner or Fournier will be exposed to the combination of a freezing cold atmosphere and the sun's unfiltered rays. Other risks include hypoxia (a lack of oxygen), decompression sickness, even hallucinations â?? all before leaving the capsule. Any breakage or failure of equipment at this point would be catastrophic; were the suit to lose its pressurisation, for example, it would trigger a process called vaporisation whereupon the blood, in the vacuum of near-space, boils inside the body. (It was this that made Kittinger's hand enlarge so grotesquely in 1960.)
With his bald head, dark eyebrows and handlebar moustache, No?© looks like an underfed circus strongman. He says he had a terrible night, but he doesn't seem tired, and he's used to getting little sleep. Shooting his latest movie, Enter the Void, in Tokyo, he says he barely slept at all. "In Japan we work 14 hours a day, then I'd go back to my hotel room, all stressed. The actors would bring me out to have some drinks â?? I'd sleep three, four hours max. After a while you start having visual hallucinations during the daytime."
Hilary Mantel went into hospital earlier this year for a 'routine' operation. Months later, she is still recovering. She describes life as a patient â?? the pain, the hallucinations and the hidden drama of the hospital ward
In my notebook, hour by hour, I record the hallucinations and my own scathing comments on them. But the footnotes are no more sensible than the main text, since while criticising and revising I am still hallucinating. What is this preposterous stuff, I demand of myself, about getting the nave of the church measured? "As if," I write, "this were not a hospital, but a Jane Austen novel with a wedding at the summit?"

But you haven't had any more hallucinations, so, maybe she was talking about something else.
Ale ty przecież nie miałeś już żadnych halucynacji, więc może ona mówiła o czymś innym.

I would like to use this machine to record one of your hallucinations.
Chciałbym użyć tej maszyny do nagrania jednej z twoich halucynacji.

At least that's when his hallucinations seem to have begun.
Przynajmniej wygląda na to, że wtedy zaczęły się jego halucynacje.

I'm still having these hallucinations about the massacre on the beach.
Wciąż mam halucynacje z tą masakrą na plaży.

To the only place where I can cure you of your fancy hallucinations.
Do jedynego miejsca, gdzie wyleczę cię ze śmiesznych halucynacji.

Well, can cause hallucinations, and it could've been laced with something too.
Cóż, może powodować halucynacje, i mogła być czymś zanieczyszczona.

You show no signs of stress that usually accompany hallucinations.
Ale nie okazujesz żadnych oznak stresu, które zazwyczaj się łączą z takimi halucynacjami.

You yourself can't be sure that what you saw wasn't just hallucinations.
Ty sam nie możesz być pewien, czy to co widzisz nie jest tylko halucynacją.

Almost no way means that some real phenomena could have triggered your hallucinations, Burton.
W prawie żadnym razie oznacza, że jakieś prawdziwe fenomena mogły uruchomić twoje halucynacje, Burton.

So, you have visual and auditory hallucinations. any sudden changes of mood?
Więc masz omamy słuchowe i wzrokowe. A jakieś gwałtowne zmiany nastrojów?

Whose venom causes serious pain. Powerful hallucinations and in extreme cases, death.
Ich jad powoduje piekący ból, silne halucynacje, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

Does not tell about imaginings , It has no hallucinations.
Nie opowiada o urojeniach, nie ma żadnych halucynacji.

People suffering from aural hallucinations hear voices in both ears.
Osoby mające omamy słuchowe, słyszą głos w obu uszach.

Patient suffers from delusions and hallucinations related to his childhood fear.
Pacjent cierpi na złudzenia i halucynacje... ...powiązane z lękami z dzieciństwa.

At the same time, we conjecture that you were suffering auditory hallucinations.
Przypuszczamy, że w tym samym czasie ty miałeś halucynacje dźwiękowe.

A strong narcotic that can cause very realistic hallucinations.
Silny narkotyk wywołujący bardzo realistyczne halucynacje.

Hallucinations which claimed many lives and my eye.
Zło, które odebrało wiele żyć i moje oko.

Hallucinations and smells were kind of working, right?
Halucynacje i zapachy były rodzajem pracy, prawda?

My hallucinations don't usually have such good manners.
Moje halucynacje przeważnie nie maja takich dobrych manier.

But it wasn; t so simple getting coherence into her wild hallucinations.
Ale to nie było takie proste wprowadzić logikę... w jej dzikie halucynacje.

Lack of delta sleep can lead to hallucinations.
Brak snu delta może powodować halucynacje.

Photographs about which you've had hallucinations, which you believed you held in your hand.
Fotografie, o których miałeś halucynacje... które wierzyłeś, że trzymasz w ręce.

The hallucinations tend to appear in strange forms.
Halucynacje zwykle pojawiają się w dziwnych formach.

Hallucinations and delusions were all part of her psychosis.
Halucynacje i urojenia były częścią jej psychozy.

If you believe the reports, it can cause hallucinations, paranoia, delusions...
Jeśli wierzyć raportom powoduje to halucynacje paranoję, wizje...

I don't know what you gave me, Doctor... but it's giving me hallucinations.
Nie wiem, co mi pan dał, doktorze... ...ale wywołuje to u mnie halucynacje.

This fever is consistent with the beta hallucinations.
Ta gorączka jest zgodna z halucynacjami Bety.

The symptoms include a cold sweat, nausea, anxiety, hallucinations, severe depression and personality changes.
Symptomy takie jak zimny pot, mdłośći, rozkojarzenie, halucynacje, poważna depresja i zmiana osobowości.

Now you might think, ah, there’s a solution:hallucinations.
Teraz możecie pomyśleć, ach, istnieje na to odpowiedź:halucynacje!

The black-outs, hallucinations, delusions, paranoia, it's all part of it.
Luki, omamy, urojenia, paranoja, wszystko jest częścią tego.

These glasses are smaller than a drunkard's hallucinations.
Ten kieliszek jest mały jak w halucynacjach pijaka.

These men use nerve gasses to induce hallucinations.
Ci ludzie używają środków chemicznych, by wywołać halucynacje.

Well, you can't, but, uh, you described blunt trauma to the head, disturbing hallucinations.
Cóż, nie można, ale... Opisałaś tępy uraz głowy, Nieprzyjemne halucynacje.

It could be schizophrenia, causing the hallucinations.
To może być schizofrenia, spowodowana halucynacjami.

It can cause paranoia, hallucinations, psychotic behavior.
Może wywołać paranoję, halucynację, zachowania psychiczne.

You'll experience increasingly severe visual hallucinations, paranoia, delusions.
Doświadczy pan coraz częstszych halucynacji wzrokowych, paranoi, urojeń.

Doctors can have hallucinations, too.
Lekarze również mogą mieć halucynacje.

Try Zeta. Their last housemother was hospitalized with hallucinations.
Spróbuj w Zeta, ich ostatnia opiekunka, została hospitalizowana z halucynacjami.

Sleep deprivations can cause hallucinations, definitely.
Zaburzenia snu, mogą spowodować halucynacje, zdecydowanie.

He had hallucinations, heard voices.
On ma halucynacje, słyszy głowy.

Occasional mild hallucinations, sounds, lights, possible headache.
Sporadycznie słabe halucynacje, dźwięki, światła, możliwe bóle głowy.

Sometimes the sedatives cause hallucinations.
Czasem środki uspokajające powodują halucynacje.

Leprosy could cause necrosis and hallucinations.
Trąd może powodować martwicę i halucynacje.

I'm seeing these things, these hallucinations.
Widzę te rzeczy, te halucynacje.

Extreme cases can lead to psychosis... delusions, hallucinations.
Może prowadzić do psychozy... urojeń, halucynacji.

You speak of hallucinations, Mr Cohn-Bendit.
Mówi pan, że ma pan halucynacje, panie Cohn-Bendit.

Sometimes the buildup of pressure can cause episodes of vertigo... or auditory hallucinations, disorientation.
Bywa, że wzrost ciśnienia wywołuje zawroty głowy, omamy słuchowe, dezorientację.

And no visual or auditory hallucinations... ...or other behavioral abnormalities?
Żadnych halucynacji słuchowych i wzrokowych lub innych zaburzeń behawioralnych?

They can cause delusions, anxieties, hallucinations...
Mogą wywoływać złudzenia, lęki, halucynacje. . .