Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) halucynogenny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

narkotyki wywołujące halucynacje

Wordnet angielsko-polski

(capable of producing hallucinations
"LSD is a powerful hallucinogenic drug")
halucynogenny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

halucynogenny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

51 times more hallucinogenic than acid and 51 times more explosive than ecstasy.
51 razy bardziej halucynogenny niż kwas i 51 razy bardziej wybuchowy niż ecstasy.

OpenSubtitles

Maybe you've just eaten too many hallucinogenic cactuses tonight, Hans.
Może zjadłeś dziś za dużo halucynogennych kaktusów, Hans.

So we tell them it's like, Mongolian Hallucinogenic or something.
Więc powiemy im, że to mongolskie halucynogeny czy coś.

I'm hungry, and all you seem to have are olives and hallucinogenic mushrooms.
Jestem głodny, a ty masz tylko oliwki i grzybki halucynogenne.

Preliminary tests indicate that your colleague Ian had taken a cocktail of hallucinogenic drugs.
Test wstępny wykazał, że twój kolega, Ian zażył mieszankę halucynogennych narkotyków.

He arrived at Bellevue a monthago, suspicion of hallucinogenic intoxication.
Trafił do Bellevue z podejrzeniem upojenia narkotykowego.

Fifty-one times more hallucinogenic than acid. And 51 times more explosive than ecstasy.
krotnie bardziej halucynogenny niż i 51-krotnie bardziej wybuchowy niż ekstaza.

The water deficit has been mentioned, as have the dwindling reserves of crude oil, but there is also the problem of the abuse by 90% of Yemenis of qat, a hallucinogenic narcotic, which is displacing other crops.
Była mowa o deficycie wody, o wyczerpywaniu się zasobów ropy naftowej, ale jest też problem nadużywania przez 90% Jemeńczyków chatu, narkotyku halucynogennego, który wypiera inne uprawy.