Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) mała wioska, sioło, osada, wioska;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n wioska

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wioska

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przysiółek

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAŁA WIOSKA

PRZYSIOŁEK

Wordnet angielsko-polski

(a settlement smaller than a town)
wieś, wioska
synonim: village

Słownik internautów

osada, przysiółek

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Osada

sioło

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

osada; osada wiejska; przysiółek

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

'My words fly up, my thoughts remain below', says the king in Hamlet.
"Słowa wzlatują, myśl w prochu się grzebie” - mówi król w "Hamlecie”.

statmt.org

And that is, to no surprise, in Shakespeare, and in his play, Hamlet.
A jest nim, nic dziwnego, Szekspir, i jego sztuka, Hamlet.

TED

You know, every village in Bangladesh and every hamlet in China -- everybody knows: da, da, da, da -- da.
Wiecie, w każdej wiosce w Bangladeszu i każdej wnisce w Chinach. ~~~ Każdy wie: da, da, da, da - da.

TED

Once each year, the fastest young boy in each hamlet is given the honor of becoming a woman.
Raz do roku najszybszy młody chłopiec z każdej wioski zostaje uhonorowany możliwością stania się kobietą.

TED

William Shakespeare "Hamlet"2009, Volkstheater München William Shakespeare "Richard III."2008, Munich Volkstheater
Ważnym elementem festiwalu są dyskusje twórców spektakli z publicznością.

Goethe Institut

Because for years Jacobi was hamlet.

www.guardian.co.uk

He played the role more than 400 times - with the National Youth Theatre, the RSC, at Kronberg castle in Elsinore, on the BBC - and, in some critics' eyes, he was the greatest hamlet of all.

www.guardian.co.uk

Jamshed and Ayesha Madon's lovely Goan house sits in lush tropical gardens in a quiet hamlet roughly halfway between the market town of Mapusa and Baga beach.

www.guardian.co.uk

If you've got ambitions to do the classics, you jump the hamlet hoop.

www.guardian.co.uk

If you head to the tiny hamlet of St Magdalena in the Funes/Villn??ss valley early in October, you'll find speck, speck and more speck as the annual festival gets under way.

www.guardian.co.uk

I mean, seriously, it was like watching Hamlet or something.
To znaczy, poważnie, to było jak oglądanie Hamleta czy coś w tym stylu.

Sir, in that last hamlet, all it took was one shot.
Sir, w tej ostatniej wiosce potrzeba było tylko jednego strzału.

Just don't expect me to play poisoned king to your Hamlet of.
Tylko nie oczekuj, że będę grał toksycznego króla

I sunk into a depression that only Hamlet would recognize.
Popadłam w depresję, którą tylko Hamlet mógłby zrozumieć.

What he did to Hamlet we are now doing to Poland.
Robił z Hamletem to co my teraz robimy z Polską.

You need not tell us what Lord Hamlet said, we heard it all.
Nie musisz nam opowiadać, co rzekł książę Hamlet, gdyż słyszeliśmy wszystko.

I am not Prince Hamlet, nor was meant to be.
Nie jestem księciem Hamletem i nie zamierzam być.

Every town and hamlet, no matter how - small or remote, is surveilled.
Każde miasta i osady, nie ważne jak małe i odległe są pod nadzorem.

Well, hoW do you like our little hamlet?
Cóż, jak ci się podoba nasza mała osada?

Hamlet went nuts when he caught his mother doing it with his uncle.
Hamlet się wściekł, gdy złapał matkę z wujkiem, gdy to robili.

Your friend's arrival in our hamlet is no coincidence.
Słuchaj, przybycie twoich przyjaciół do naszej wioski nie jest przypadkiem.

I think Hamlet's supposed to win this one.
Myślę, że Hamlet miał to wygrać.

Condemned to spend your youthful years in this uncivilized hamlet.
Skazany na spędzenie swoich lat młodzieńczych w tej nieucywilizowanej wiosce.

What the hell do you think this is, Hamlet,
Wydaje ci się, że to ma być Hamlet?

Hamlet is the tragic conflict between action and inaction.
Hamlet jest uosobieniem tragicznego konfliktu pomiędzy czynem i oczekiwaniem.

'My words fly up, my thoughts remain below', says the king in Hamlet.
"Słowa wzlatują, myśl w prochu się grzebie” - mówi król w "Hamlecie”.

Hamlet is not himself outside or in.
Hamlet nie jest sobą na zewnątrz i w środku.

Moreover, Hamlet is not... and never was a man of indecision.
Co więcej, Hamlet nie jest i nie był niezdecydowany.

I'm like Hamlet, unable to kill his uncle.
Jestem jak Hamlet, niezdolny zabić wujka.

Shakespeare shows us in Hamlet, revenge delayed invites madness.
Shakespeare udowodnił w Hamlecie, że odwlekanie zemsty prowadzi do szaleństwa.

That's good, because Hamlet is a tragedy.
Dobrze, bo Hamlet to tragedia.

Like Hamlet, I'm too scared to kill myself.
Jak Hamlet, jestem zbyt przestraszony by się zabić.

We'll play in every town, every village, every hamlet!
Będziemy grać w każdym mieście, w każdej wsi, w każdym przysiółku

Or they say, Hamlet has an Oedipus complex.
Albo mówią: Hamlet ma kompleks Edypa.

Lord Hamlet is a Prince out of thy star, this must not be...
Jest książe Hamlet królewiczem; gwiazda twa dlań zbyt niska. Skończyć z tym należy.

How does my good lord Hamlet?
Jak się miewa dobry pan mój, Hamlet?

Hamlet hogs all the good lines.
Hamlet zgarnia wszystkie dobre kwestie.

Play comedies in every town, every hamlet!
Graj komedie w każdym mieście, w każdej wiosce!

He's doing Hamlet tomorrow night.
Jutro wieczorem znów będzie robił Hamleta.

My unit rolled into this hamlet three clicks north of Khe Sanh.
Mój oddział wkroczył do wioski... trzy kilometry na północ od Khe Sanh.

For example, this is Hamlet, of Shakespeare.
To na przykład jest Hamlet Szekspira.

A King playing Hamlet on television!
Król grający Hamleta w telewizji!

Our curriculum begins with Hamlet.
Nasz program zaczyna się od Hamleta.

O Hamlet, our dear brother's death!
O Hamlet, nasz drogi brat śmierci!

We're taking Hamlet to the English King.
Zabieramy Hamleta do angielskiego króla. - Po co?

Park Ki-young, who played Hamlet's role, was murdered.
grający tytułową role Park Ki-young został zamordowany

Parked in the Hamburger Hamlet parking lot.
Parkowałam na parkingu Hamburger Hamlet.

The Bolshoi Theatre invited me to play Hamlet.
Bolshoi Theatre zaprosił mnie bym zagrał Hamleta.

All Hitman Victors, we've been observing this hamlet.
Pojazdy Hitman, obserwowaliśmy tę wioskę.

It's To be, or not to be, Hamlet.
To Być albo nie być, Hamlet.

Hamlet. Act 1, scene 5?
Hamlet, akt 1, scena 5?

Like your countrywoman Ofelia in Hamlet.
Jak twoja rodaczka Ofelia w Hamlecie.

Oh, thank God it's Hamlet.
O, dzięki Bogu, to „Hamlet”.

Taken to a nearby hamlet...
Zabrany do pobliskiej wioski...

Mr Betterton will revive Hamlet next month and you will play Ophelia.
Pani Betterton wznawia Hamleta w przyszłym miesiącu i ty zagrasz Ofelię.