Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika młotek; anatomia młoteczek; kurek; sport młot, rzut młotem;
pneumatic hammer - technika młot pneumatyczny;
throwing the hammer - sport rzut młotem;
on sb’s hammer - w pogoni za kimś;
sounds of hammer - odgłosy walenia młotem;
riveting hammer - technika młotek nitowniczy;
ball-peen hammer - technika młotek z noskiem kolistym;
come under the hammer - biznes pójść pod młotek;
throw the hammer - sport rzucać młotem;

(Verb) wbijać, kuć w/o coś, walić, łomotać; (roz)gromić; biznes ogłaszać niewypłacalność; zbijać cenę; bić, wbijać; ciężko doświadczyć/doświadczać; dotknąć/dotykać; sport spuścić/spuszczać lanie/manto; nie zostawić/zostawiać suchej nitki na; walić w coś, uderzać w coś; finanse sprzedać dużą ilość akcji w szybkim czasie, obniżając w ten sposób ich cenę;
hammer sb - atakować kogoś, krytykować, karać; pobić, pokonać;
hammer sth out - wykuwać coś, wyklepywać coś;
hammer at sth - walić, tłuc w coś;
hammer sth home - tłumaczyć coś łopatologicznie;
hammer on sth - bębnić w coś;
hammer away at sth - bębnić na czymś;
hammer into - wbijać do;
hammer away - walić w coś; pracować nad czymś bez wytchnienia, powtarzać coś do znudzenia;
hammer sth in - wbijać coś;
hammer out - osiągnąć porozumienie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n młotek
throwing the ~ rzut młotem
he went at it ~ and tongs podszedł do tego z całych sił
(auctioneer's) : to go under the ~iść pod młotek.vt (blow) kuć
she ~ed in the nails wbiła gwoździe
the smith ~s the metal into shape kowal wykuwa metal
he was ~ing a box together zbijał pudełko
the enemy got a good ~ing wróg doznał klęski
the idea was ~ed into his head pomysł został mu wbity do głowy
they ~ed out a plan wypracowali plan.vi walić
someone was ~ing on the door ktoś się dobijał do drzwi
he ~ed away on the piano bębnił w pianino.~ cpds ~-blow n cięki cios
(fig) uderzenie młotem
~-head n obuch
(zool) rekin młot

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

młot, młotek, kurek
wbijać (młotkiem), tłuc (pięścią), walić
~ into wbijać do (głowy)
~ away at pracować nad czymś
~ out osiągnąć porozumienie
~ sb atakować, krytykować, karać, (pot.) pobić, pokonać (w zawodach)
be/come under the ~ iść pod młotek (na aukcji)

Słownik architektury angielsko-polski

młotek m, młotek do gwoździ, wbijać

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n młot, młotek v wbijać, pobijać

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

młotek m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s młot, młotek
kurek
~ strut popychacz kurka
vt bić młotem, kuć, wbijać
przen. zadać klęskę
vi walić, tłuc (at sth w coś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MŁOTECZKOWY

IGLICA U BRONI PALNEJ

MŁOT: BIĆ MŁOTEM

MŁOTEK: WBIĆ MŁOTKIEM

NAKLEPAĆ

KUĆ

WALIĆ

KLĘSKA: ZADAĆ KLĘSKĘ KOMUŚ [PRZEN.]

OGŁASZAĆ CZYJĄŚ NIEWYPŁACALNOŚĆ

KRYTYKOWAĆ KOGOŚ COŚ [POT.]

Wordnet angielsko-polski


1. (the part of a gunlock that strikes the percussion cap when the trigger is pulled)
kurek
synonim: cock

2. (a heavy metal sphere attached to a flexible wire
used in the hammer throw)
młot: :

3. (a hand tool with a heavy rigid head and a handle
used to deliver an impulsive force by striking)
młot: :

4. (the ossicle attached to the eardrum)
młoteczek: : synonim: malleus

5. (a power tool for drilling rocks)
młot: : synonim: power hammer

Słownik internautów

młotek

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

młot

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

pedał gazu

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

młoteczek

uderzać

wbijać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. młot; tech.wojsk. kurek
~, air - młot pneumatyczny
~ and sickle - polit. sierp i młot
~, percussion - bijnik (zamka broni)
~, pile - młot kafarowy; bud. baba kafarowa
~, pneumatic - młot pneumatyczny
~, power - młot mechaniczny
~, riveting - młot do wbijania nitów
~, war - młot bojowy, obuch

Słownik techniczny angielsko-polski

młotować, młotkować, uderzać (młotkiem)

1. młot m
2. młot m, młotek m
3. kurek m (w pistolecie), bijnik m (w dziale)
4. młoteczek m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's called claw-hammer style, that he had learned from his mother and grandmother.
Nauczył się tej techniki, zwanej claw-hammer, od swojej mamy i babci.

TED

As far as I am concerned, hammer the terrorists, hammer the criminals.
Jeśli o mnie chodzi, to trzeba tępić terrorystów, tępić przestępców.

statmt.org

This means that the system that was hammered out there is our system too.
W związku z tym, system tam wypracowany jest także naszym systemem.

statmt.org

And now all the carved work thereof They break down with hatchet and hammers.
A teraz już i rzezania jego na porząd siekierami i młotami tłuką.

Jesus Army

I think that this cannot be hammered home enough to both parties.
Sądzę, że należy jak najusilniej starać się uzmysłowić ten fakt obu stronom.

statmt.org

Sutcliffe's reign of terror across Yorkshire, Greater Manchester and Lancashire began in July 1975 after he attacked 36-year-old Anna Rogulskyj with a hammer and slashed her stomach with a knife.

www.guardian.co.uk

"Even if you start to hammer that message home again, it's too late: the retail market has been green-ised.

www.guardian.co.uk

Sutcliffe's reign of terror across Yorkshire, Greater Manchester and Lancashire began in July 1975 after he attacked 36-year-old Anna Rogulskyj with a hammer and slashed her stomach with a knife.

www.guardian.co.uk

It was one of 20 pieces owned by the late Duke and Duchess of Windsor to go under the hammer in the sale, which raised a total of Â?7,975,550.

www.guardian.co.uk

The door was open, I went in for a hammer.
Było otwarte. Poszłam po młotek.

Your mother always said I was no good with a hammer.
Wasza mama zawsze mówiła, że nie jestem dobry w waleniu młotkiem.

Only a matter of time before they lower the hammer.
To tylko kwestia czasu, a nas zaatakują.

Do you happen to have a hammer or a club?
Tak? Ma pani może młotek lub pałkę?

Bad things happen to people who kill their family with a hammer.
No tak, złe rzeczy przytrafiają się ludziom, którzy zabijają rodzinę młotkiem.

If you say that one more time, I'll find another place for the hammer!
Powiedz to raz jeszcze, a znajdę nowe miejsce dla młotka!

What are you trying to do, hammer it into a rock?
Co próbujesz zrobić? Wbić to w kamień?

Felt like someone hit me in the shoulder with a hammer.
Poczułam, jakby ktoś uderzył mnie w ramię młotkiem.

Hey is that the guy who hammer you in the face.
Hey! Czy to nie ten facet, co walnął Cię młotem w twarz?

I struck a man to the ground with my hammer.
Ja powalilem jednego z nich na ziemie moim mlotem.

I've see people just take a hammer and start hitting them.
Widziałem jak ludzie brali młotek i zaczynali je okładać.

I have a hammer in my desk. It did not go well.
Mam młotek w biurku. Nie poszło dobrze.

You're not going to tell me you haven't tried the rope or hammer?
Nie zamierza mi pan powiedzieć, czy użył pan sznura lub młotka?

Does the hammer have something to do with your inheritance?
Czy młotek ma coś wspólnego z twoim dziedzictwem?

I already got a double date with arm and hammer.
Ale mam właśnie podwójną randkę z ramieniem i młotem.

You should try it, pounded time and again inside her head, like a hammer.
Powinnaś spróbować, waliło jej cały czas w głowie jak młot.

He came home and locked himself in the bathroom with the hammer.
Gdy wrócił, zamknął się z młotkiem w łazience.

Hell, put the hammer down, might even make it there by midnight.
Jeśli wyprostuję nogę, to nawet możemy dojechać tam przed północą.

The sound of my heart beating, like a hammer against cloth.
Dźwięk bicia mojego serca, niczym młota o płótno.

Now we know why he needed the hammer and the screwdriver.
Teraz wiemy po co mu był młotek i śrubokręt.

Bang it a couple of times with a hammer, get a sample.
Walnij parę razy młotkiem, pobierz próbkę. Co się dzieje?

I fall onto the assembly line, then the hammer falls on my face.
Upadłam na linię montażową, wtedy młotek spadł mi na twarz.

Sorry I'm late, but my hammer got stuck in the door on the bus.
Przepraszam za spóźnienie, ale mój młot utknął w drzwiach w autobusie.

Yeah, or we can use this hammer and test reflexes.
Albo możemy użyć młoteczka, żeby zbadać refleks.

Don't worry, it's not going to go off until the hammer's back.
Nie martw się, nie wystrzeli, kiedy jest nie odbezpieczony.

I got to hammer his head again and take him away
Ponownie walne go młotkiem i zabiorę go stąd.

He used a hammer he took down from the wall.
Użył do tego młotka, który zdjął ze ściany.

Detective Taylor, what, if anything, did you find on this hammer?
Detektywie Taylor, co znalazłeś na tym młotku?

Sometimes he'd give me a hammer, let me do the easy stuff.
Czasami dawał mi młotek i prosił, żebym mu pomógł.

You want to talk about it? no,I,uh,would rather hit myself repeatedly with a hammer.
Chcesz o tym porozmawiać? Nie, wolałabym raczej uderzyć się kilka razy młotkiem.

Just two little words keep every Hammer in England up all night.
Każdy Młot ma teraz w głowie tylko 3 słowa:

He can't get in here with a hammer, can he?
On nie może się tu dostać z młotkiem, prawda?

Hey, yo, for real, though, what happened with you and Hammer?
Hey, yo, a na serio, co zaszło między tobą a Hammerem?

I see said the blind which hammer and saw opraapte.
Już widzę, powiedział ślepiec, podnosząc młotek i piłę.

Fine, so I take my hammer and ruin the scene remaining boards!
Dobrze, zatem wezmę młotek i rozwalę tę scenę!

When you were kids you throw a hammer through the door, right?
Kiedy byliście dziećmi rzuciłeś młotkiem przez drzwi i prawie w nią trafiłeś, prawda?

Oh, yeah. Well, it must be really big to be called the hammer.
Musi być wielki, skoro zwie się młot.

If I show up with a hammer and a nail,
Jeśli pojawię się z młotkiem i gwoździem,

The letter, the screwdriver, and the hammer are all connected.
List, śrubokręt i młotek są powiązane ze sobą.

Now get me the jack handle and the hammer.
Teraz daj mi lewarek i młotek.

Why didn't they use a hammer like Baikman did as a juvenile?
Czemu nie użyli młotka, jak Baikman?

You can hit it with a hammer, and it won't go off.
Można w to walić młotkiem, i nie wybuchnie.

We will talk at the expo, Hammer held a presentation tomorrow night.
Porozmawiamy o tym na Expo. Hammer organizuje prezentację jutro wieczorem.

It's all mechanical, you can mend it with a hammer!
To wszystko jest mechaniczne, możesz naprawić go młotkiem!

We have the rebels on the anvil and a hammer in our hands.
Mamy rebeliantów na kowadle i młot w rękach.

But there's got to be a hammer and nails.
Musi być jakiś młotek i gwoździe.

This is the hammer I used to build the cross
To jest młotek, którego użyłam do zbudowania krzyża.

The rope,the 2x4s,and one of these hammer I just haven't found it yet
Liny, belek i jednego z tych młotków-- nie wiem jeszcze którego.