Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) podręcznik; poradnik, informator;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

podręcznik, poradnik

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przewodnik

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

instrukcja f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pod-ręcznik
poradnik

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n podręcznik
poradnik

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

informator

wademekum

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

podręcznik; poradnik
~, engineer's - poradnik techniczny

Słownik techniczny angielsko-polski

poradnik m (książka), podręcznik m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A handbook is now being drawn up and we intend to publish this shortly.
Pisany jest obecnie poradnik i wkrótce zamierzamy go opublikować.

statmt.org

Therefore, we will set out in a Handbook on the Arrest Warrant the lines to take at that level.
Określimy stosowne wytyczne w podręczniku europejskiego nakazu aresztowania.

statmt.org

The Commission has gone some way towards this with its handbook, but it needs to be applied.
Komisja poczyniła już pewne kroki w tym kierunku wydając podręcznik, ale należy zacząć go stosować.

statmt.org

When I hear of a handbook, it sounds good, but the term tends to suggest a pick-and-mix catalogue of good practices.
Gdy słyszę o poradniku brzmi to dobrze, ale termin ten zdaje się sugerować katalog dobrych wzorców dowolnego wyboru.

statmt.org

I regret this, but the handbook at least has the merit of opening up public debate to do just that: to find the best model.
Żałuję, ale podręcznik ma przynajmniej zasługę otworzenia publicznej debaty aby uczynić to: znaleźć najlepszy model.

statmt.org

com), professor emeritus of geophysics at the University of Alaska Fairbanks and the author of The Aurora Watcher's handbook (Chicago University Press) .

www.guardian.co.uk

- These recipes are taken from The River Cottage Hedgerow handbook by John Wright (Bloomsbury, Â?14.

www.guardian.co.uk

"This handbook also reminds us of just how vital a role beer and pubs play in the UK economy in terms of turnover, jobs, and tax revenues.

www.guardian.co.uk

Other statistics published in the BBPA Statistical handbook 2010 show beer is by far the pub-goer's favourite tipple, making up 60% of all alcohol sales in pubs, hotels, and restaurants.

www.guardian.co.uk

Then I wrote this handbook on how to break up with your lover.
Później napisałem ten podręcznik jak zerwać z twoim kochankiem.

You're only here to bring this stuff to handbook.
Jesteś tutaj tylko po to, aby spisać to do książeczki.

Handbook was made maintain by the artists whom it interviewed.
Manuel pozwalał się utrzymywać przez artystów z którymi robił wywiady...

Must be in the handbook, right after the chapter on personality removal.
Nie, to musi być w podręczniku, po rozdziale o usunięciu osobowości.

The Commission has gone some way towards this with its handbook, but it needs to be applied.
Komisja poczyniła już pewne kroki w tym kierunku wydając podręcznik, ale należy zacząć go stosować.

Take the handbook and go to the sixth door.
Oboje. Weźcie poradnik i idźcie do drzwi nr 6.

If this is A code, I didn't get the handbook.
Jeśli jest to kod A, nie dostałam podręcznika.

A handbook is now being drawn up and we intend to publish this shortly.
Pisany jest obecnie poradnik i wkrótce zamierzamy go opublikować.

I regret this, but the handbook at least has the merit of opening up public debate to do just that: to find the best model.
Żałuję, ale podręcznik ma przynajmniej zasługę otworzenia publicznej debaty aby uczynić to: znaleźć najlepszy model.

The Agency is about to present a good practices handbook for combating and preventing ethnic profiling.
Agencja ma przedstawić podręcznik dobrych praktyk w zakresie zwalczania i zapobiegania tworzeniu profili w oparciu o pochodzenie etniczne.

And you let Otho take the handbook!
A Otho zabrał poradnik!

I, I don't have a handbook for this.
Nie mam podręcznika do tego.

A handbook on the application of the regulation was produced in 2006 and distributed among all the European courts in 2007.
W 2006 roku wydano praktyczny przewodnik dotyczący stosowania rozporządzenia, a w 2007 roku rozprowadzono go we wszystkich europejskich sądach.

Therefore, we will set out in a Handbook on the Arrest Warrant the lines to take at that level.
Określimy stosowne wytyczne w podręczniku europejskiego nakazu aresztowania.

Rule number one in the mercenary handbook.
Zasada numer jeden w podręczniku najemnika.

Obviously, this handbook will be sent to European judges and will be finished for the end of this year.
Oczywiście przewodnik ten zostanie wysłany do europejskich sędziów i zostanie ukończony pod koniec tego roku.

Handbook, this type is inoffensive!
Manuel, ten facet jest nieszkodliwy!

When I hear of a handbook, it sounds good, but the term tends to suggest a pick-and-mix catalogue of good practices.
Gdy słyszę o poradniku brzmi to dobrze, ale termin ten zdaje się sugerować katalog dobrych wzorców dowolnego wyboru.

However, this means that the EU cannot simply copy the handbook from previous enlargements and apply it to the Balkans.
Oznacza to jednak, że UE nie może tak po prostu skopiować podręcznika dotyczącego poprzednich rozszerzeń i zastosować jego zaleceń w przypadku Bałkanów.

In order to make this proportionality test easier, the Commission will present an amended handbook as a guideline for the application of the proportionality test.
Aby ułatwić ocenę proporcjonalności, Komisja przedstawi poprawiony podręcznik z wytycznymi dla takiej oceny.

The Ombudsman's interactive handbook is a creative solution that assists citizens in finding the proper institution for their complaint and I think it could be used more widely.
Interaktywny podręcznik Rzecznika Praw Obywatelskich jest kreatywnym rozwiązaniem, które pomaga obywatelom w znalezieniu właściwej instytucji do zajęcia się ich skargą, i sądzę, że powinno być szerzej stosowane.

Are we going to use this handbook, or are we going to use similar measures, to ensure that the reconstruction effort in Haiti is professionally carried out?
Czy skorzystamy z tego poradnika, czy z podobnych środków, dzięki którym odbudowa na Haiti będzie prowadzona profesjonalnie?

The Commission supports the inclusion in the 2010 work programme of the agency of joint training with FRONTEX, where the said handbook could be used.
Komisja popiera uwzględnienie w programie prac agencji na 2010 rok wspólnego szkolenia z agencją Frontex, w trakcie którego będzie można wykorzystać wspomniany podręcznik.

When it comes to developing an interactive handbook to help citizens identify the most appropriate forum for solving their problems, I firmly believe that this excellent new website tackles the problem.
Jestem przekonana, że ta znakomita nowa strona jest odpowiedzią na problem dotyczący interaktywnego przewodnika pomagającego obywatelom w określeniu najodpowiedniejszego forum dla zgłaszanych przez nich problemów.

The European Judicial Network in civil and commercial matters is, for the moment, preparing a handbook on the legal aspects of the use of videoconferencing in the taking of evidence.
Europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych lub handlowych przygotowuje obecnie przewodnik po prawnych aspektach stosowania wideokonferencji przy przeprowadzaniu dowodów.

However, the application of the new instrument in practice is encountering difficulties, so we would like to set up a working group to prepare a handbook, in cooperation with our partners in the programme.
Jednakże stosowanie tego nowego instrumentu w praktyce napotyka na trudności, więc chcielibyśmy powołać grupę roboczą, której zadaniem byłoby opracowanie poradnika, we współpracy z naszymi partnerami w programie.

The consultation will come to an end on 31 January 2007 and a high-level conference will be held in January 2008 to present the handbook and the results of the public consultation which will add to the ongoing impact assessment. This is our work schedule.
Konsultacje zakończą się 31 stycznia 2007 roku, a konferencja na wysokim szczeblu, podczas której przedstawiony zostanie poradnik oraz wyniki konsultacji społecznych, które zostaną dodane do trwającej oceny wpływu, odbędzie się w styczniu 2008 roku To jest nasz harmonogram pracy.