Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) garść, garstka; urwis;
by the handful - garściami;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n garść
(colloq) : this child is a ~ niesforne dziecko

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

garść, niewielka ilość/ liczba, (pot.) kłopotliwy, trudny do opanowania

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Garść ilościowo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GARŚĆ

GARSTKA (LUDZI)

NIESFORNE DZIECKO

NAROWISTY KOŃ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

garść
garstka
psotnik

Wordnet angielsko-polski


1. (the quantity that can be held in the hand)
garść, garstka
synonim: fistful

2. (a small number or amount
"only a handful of responses were received")
garść, garstka: : synonim: smattering

Słownik internautów

garstka, garść

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) five pounds (UK) ~- pięć funtów

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

garść
garstka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Garstka

niewiele

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

garstka
~ of followers - garstka zwolenników
~ of soldiers - garstka żołnierzy
~ of troops - garstka żołnierzy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I therefore believe that we should have a handful of working languages.
W związku z tym uważam, iż powinniśmy posługiwać się kilkoma językami roboczymi.

statmt.org

There are only a handful of European countries which can really have a presence in space.
Tylko kilka krajów europejskich może być rzeczywiście obecnych w kosmosie.

statmt.org

The U.S. military went into Iraq with a handful of drones in the air.
Armia Stanów Zjednoczonych weszła do Iraku z zaledwie kilkoma dronami.

TED

A handful of East German holidaymakers from Lake Balaton are expected to join the party.
Spodziewano się również przybycia grupki NRD-owskich urlopowiczów wypoczywających nad Balatonem.

Goethe Institut

Today we are only a handful of MEPs who represent these groups.
Obecnie grupy te reprezentowane są w Parlamencie Europejskim tylko przez kilku posłów.

statmt.org

A good show let down by a handful of unfortunate elements - including the script, the cast, the execution and the decision to even make the poxy thing in the first place.

www.guardian.co.uk

That apart, Boyle is suitably sanguine about the audience blackout count - a handful at most test screenings, at least a couple at the London film festival.

www.guardian.co.uk

This was an extraordinarily gutsy move - no middle-income country had ever defaulted to the IMF; only a handful of failed or pariah states like Iraq or Congo.

www.guardian.co.uk

Patients have DVDs of Band of Brothers and Andy McNab and Stieg Larsson paperbacks; a handful have tacked pictures of girlfriends or wedding photographs to the walls behind their beds.

www.guardian.co.uk

Only a handful of us even know how to do it.
Tylko garstka z nas wie, jak to zrobić.

Remember, for them, only a handful of years have passed.
Pamiętaj, że dla nich minęło tylko kilka lat.

And that's far more important than a handful of people in this small town.
I to jest o wiele ważniejsze od garstki ludzi w tym mieście.

There are only a handful of scientists in the world.
Jest tylko garstka takich naukowców na świecie.

There's only a handful of people who can make the equipment you used.
Skąd wiedziałeś, że go ukradłam? Tylko garstka ludzi robi urządzenia, których użyłaś.

There's only a handful of them on the road, but get this.
Tylko garstka z nich jeździ po drodze, ale mam to.

Daily. We could only place our trust in a handful of people.
Nasze zaufanie możemy powierzyć jedynie garstce ludzi.

Besides, only a handful of them even know what they're doing.
Poza tym, jest ich jedynie kilku, którzy wiedzą co robić.

Only a handful of people will see anything you shoot.
Tylko garstka wtajemniczonych ludzi zobaczy to, co pan nakręci.

They give you a handful of money, and that's that.
I dadzą wam za to tylko garść pieniędzy.

We've only had a handful of black athletes in the program's history.
Mieliśmy tylko garstkę ciemnoskórych sportowców w historii drużyny.

There are only a handful of European countries which can really have a presence in space.
Tylko kilka krajów europejskich może być rzeczywiście obecnych w kosmosie.

I see a handful of strangers who think they know what's best for me.
Spotkałam kilka obcych mi osób, które uważają, że wiedzą, co jest dla mnie najlepsze.

They were not allowed to keep a single handful of grain for themselves.
Nie wolno im było bowiem zebrać ani jednej garści zboża dla siebie.

I therefore believe that we should have a handful of working languages.
W związku z tym uważam, iż powinniśmy posługiwać się kilkoma językami roboczymi.

You don't want to lose it for a handful of cards.
Nie strać go dla ręki pełnej kart.

In our so-called democracy a handful of people own everything.
W tak zwanym ustroju demokratycznym, garstka ludzi posiada wszystko

Nobody but a small handful of people knew where the coins were.
Nikt, oprócz niewielkiej garstki ludzi nie wiedział gdzie znajdują się monety.

More than a handful's a waste. Isn't that what you say?
Jak to ty mawiasz, za dużo śmiecia...?

There're only a handful of people who study these languages anymore.
Jest jeszcze tylko kilka osób, które studiowały te języki.

As well as the handful of people who live here in the off season.
Tak samo jak ludzi, którzy tu mieszkają na stałe.

My own son was the same as you at your age-- a real handful.
Mój starszy syn był taki jak ty w tym wieku...

Now there's just a handful, all on their way to Sunnydale.
Ale teraz została już tylko garstka. I wszystkie są w drodze do Sunnydale.

Therefore possible handful of men can stop an army.
Dlatego też być może garstka mężczyzn powstrzyma armię.

There are only a handful of other people that know what we know.
Jest jedynie garstka ludzi, którzy wiedzą to co my.

Only a handful of engineers in the Fleet knew how to operate them.
Jedynie garść inżynierów we flocie Imperium umiała się z nim obejść.

For a handful of coin from your master, you have ruined my entire life!
Za garść monet od twojego pana zrujnowałeś całe moje życie

Just a handful of this stuff would make me richer than the sultan!
Tylko garść z tych skarbów i byłbym bogatszy niż sułtan.

Buck's fast, all right, but he's kind of a handful.
W porządku, jest szybki, ale... ...jest trochę narowisty.

I know he's a handful but he's a good boy.
Wiem, że jest niesforny, ale jest dobrym dzieckiem.

And better than all but a handful of Germans. Including me.
Nawet lepiej niż prawie wszyscy Niemcy, oprósz jakiejś garstki, łącznie ze mną.

And I've got a handful of pixie dust with your name on it.
I mam dłoń pełną czarodziejskiego pyłu z twoim imieniem.

Open her mouth, take a handful and throw it at her.
Otwierasz jej usta, bierzesz garść znieczulenia i rzucasz tym w nią.

Oh god,for a handful of rice, will you call up the minister
O Boże, dla garści ryżu chcesz dzwonić do ministra? Garść!

However, a question arises: will this benefit everyone, or just a handful of 'chosen' ones?
Jednak nasuwa się pytanie, czy będzie to korzystne dla wszystkich, czy jedynie dla garstki "wybranych”.

I say Japan was made by a handful of brave men
Ja twierdzę, że Japonia została stworzona przez garstkę ludzi o niezwykłej odwadze.

Just reach out in front of you and grab a handful of water.
Wyciągnij rękę przed siebie i pełną garścią chwytaj wodę.

There is a handful of us, we have no weapons. - true.
Jest nas ledwie garstka, nie mamy broni. - To prawda.

I just walked in with a whole handful of ingredients for my famous omelette.
Właśnie wszedłem do domu z torbą pełną składników na mój sławny omlet.

Just a small handful right in their face.
Tylko garść prosto w twarz.

Brian the bartender and a handful of regulars Were still upstairs.
Brian i garstka stałych bywalców była nadal na górze.

Give her a convertible or a handful of diamonds.
Daj jej kabriolet lub garść z diamentów.

There is your great Roman army. Bought for a handful of gold.
Oto wasza wielka armia, kupiona za garść złota.

In effect, however, what we see is the legislative body held hostage by a handful of expert negotiators.
W rezultacie mamy jednak do czynienia z ciałem ustawodawczym, które pełni rolę zakładnika fachowych negocjatorów.

Today, those who leave their farm to their children risk leaving them with a handful of debts.
Dzisiaj ci, którzy zostawiają swoje gospodarstwo swoim dzieciom, ryzykują pozostawienie ich z szeregiem długów.

Varinius in town but a handful of days, and already outshines your husband.
Waryniusz jest w mieście kilka dni, a już przyćmił twojego męża.

There's only a handful of people in there.
Tam jest tylko garstka ludzi.

When king say handful of men could save all Siam, he was most unusually incorrect.
Kiedy król rzekł, że garstka mężczyzn może ocalić cały Syjam, co jest niezwykłe, mylił się.

In Germany, there are a handful of companies in the feed sector that work with fat.
W Niemczech w sektorze pasz garstka przedsiębiorstw zajmuje się tłuszczami.

Being a Docotr can only rescue a handful of people
Jako lekarz mogłem ocalić garstkę ludzi.