Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) upośledzenie, ułomność; utrudnienie, niedogodność; sport handikap;

(Verb) upośledzać, utrudniać;
visually handicapped - niedowidzący, niewidomy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
upośledzenie.
2.
(hindrance) zawada.
3.
(sport) handicap.vt utrudniać
~ped children niepełnosprawne dzieci

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

upośledzenie, ułomność, wrodzona wada, przeszkoda, trudność, kłopot, sztuczne wyrównanie szans w zawodach (np. przez zmniejszenie szans silniejszego zawodnika), handikap
stawiać w trudnym położeniu, utrudniać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wyrównać szanse

handikapować

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zawada, przeszkoda, obciążenie
s sport przeszkoda
przewaga (dla słabszego)
vt dodatkowo obciążać (zawodnika), (obciążeniem) wy-równywać szanse (zawod-ników)
przeszkadzać, u-trudniać (sb komuś)
upośledzać, stawiać w gorszym położeniu

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HANDICAP [SPORT.]

FOR

PRZESZKODA

TRUDNOŚĆ

KALEKA

UPOŚLEDZAĆ

UTRUDNIAĆ

SYTUACJA: STAWIAĆ W GORSZEJ SYTUACJI

OKALECZYĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (the condition of being unable to perform as a consequence of physical or mental unfitness
"reading disability"
"hearing impairment")
niepełnosprawność, handicap
synonim: disability
synonim: disablement
synonim: impairment

2. (advantage given to a competitor to equalize chances of winning)
handicap, handikap: :

3. (something immaterial that interferes with or delays action or progress)
zawada, ciężar, kamień u szyi, kula u nogi, piąte koło u wozu: : synonim: hindrance
synonim: hinderance
synonim: deterrent
synonim: impediment
synonim: balk
synonim: baulk
synonim: check

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fory

niepełnosprawność

obciążać

obciążenie

przeszkadzać

ułomność

Zawada

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przeszkoda

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Its greatest handicap is the persistent insecurity in large parts of the country.
Jego największą wadą jest utrzymujący się brak bezpieczeństwa na dużych obszarach kraju.

statmt.org

These regions have permanent handicaps and we need to recognise this.
W regionach tych występuję naturalne utrudnienia i musimy przyjąć to do wiadomości.

statmt.org

We in the democratic states start with a handicap in this area.
My w państwach demokratycznych w tym względzie zaczynamy z gorszej pozycji.

statmt.org

it is unrealistic to produce a definitive list of conditions that constitute 'serious' handicap since accurate diagnostic techniques are as yet unavailable".

www.guardian.co.uk

"It is a major handicap that prevents us from the proper monitoring of food insecurity.

www.guardian.co.uk

Guy plays off a handicap of two goals (which means he is quite good), has previously locked sticks with several heirs to the throne, and is a very patient teacher to boot.

www.guardian.co.uk

The cost of the entrance fee is 6000 rand, subs are R7320, and with handicap card, golf levy etc the total cost of joining is R13645.

www.guardian.co.uk

No. The other guy has a handicap, if he cannot control himself.
Na handicap cierpi ten drugi jeśli nie potrafi się kontrolować.

Being able to see is almost a handicap after a display like that.
Móc widzieć staje się prawie dokuczliwe po pokazie jak ten.

I bet she doesn't even have a handicap permit for her car.
Założę się, że nie ma nawet pozwolenia dla niepełnosprawnych na ten samochód.

We in the democratic states start with a handicap in this area.
My w państwach demokratycznych w tym względzie zaczynamy z gorszej pozycji.

I'll give you a handicap to make it fair.
Dam ci fory, aby było sprawiedliwie.

Only because you wanted to keep everyone's handicap higher to sandbag the other teams.
Tylko dlatego, że chcieliście podwyższyć sobie poziom trudności w odniesieniu do innych drużyn.

Did I beat you to the last handicap spot?
Zajęłam ci ostatnie miejsce dla niepełnosprawnych?

Bobby Sanchez has drawn the handicap and he will fight one arm.
Bobby Sanchez wylosował handicap i będzie walczył jedną ręką.

His knowledge of the gallery is a serious handicap.
Jego wiedza na temat sztolni jest poważnym utrudnieniem.

Its greatest handicap is the persistent insecurity in large parts of the country.
Jego największą wadą jest utrzymujący się brak bezpieczeństwa na dużych obszarach kraju.

How long will you act like a handicap?
Jak długo będziesz udawał upośledzonego?

We´il have to give you a handicap, Michael.
Będziemy musieli dać ci fory, Michael.

Not to mention your incredible handicap, which if I had...
Nie wspominając o twoim upośledzeniu, gdybym je miał...

The new management can cope with this minor handicap.
Nowy dyrektor na pewno sobie poradzi z tą drobną przeszkodą.

We have three men, one woman. Same handicap.
My mamy trzech mężczyzn, jedną kobietę, szanse są wyrównane.

In some ways, my intelligence is a handicap.
Z jednej strony, moja inteligencja jest przeszkodą.

This is a major handicap to states that have resolved to start to rebuild their economies after conflicts.
Stanowi to poważną przeszkodę dla władz, które po zakończeniu konfliktu decydują się odbudować krajowe gospodarki.

My attorney understands this concept, despite his racial handicap.
Pomimo rasowego upośledzenia mój adwokat rozumie tę kwestię.

You always have... my patient is opting into a handicap!
Zawsze... Mój pacjent woli być upośledzony!

I mean, take me for example, my handicap.
Na przykład, weź mnie, moje upośledzenie.

What's your handicap coming into this season, Sir Walter?
Jaki jest pana handicap w tym sezonie, Sir Walter?

Four handicap and he says a little.
Cztery handicapy, a on mówi trochę.

The Council has decided to remove the socio-economic criteria from the objectives of natural handicap payments.
Rada zdecydowała o usunięciu społeczno-ekonomicznych kryteriów z celów płatności dla obszarów nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi.

No, he's like Helen Keller with the handicap, you jerk!
Jest jak Helen Keller z kalectwem, palancie!

I'il cut you some slack for the genetic handicap.
Odpuszczę ci trochę z powodu upośledzenia genetycznego.

It must be a handicap for you.
To musi być dla ciebie trudne.

I care about my kids'future, this newspaper, my golf handicap.
Przejmuję się przyszłością moich dzieci, tej gazety, handicapem w golfa.

Women do not have such a severe handicap that they must be systematically imposed to be accepted.
Kobiety nie stanowią tak wielkiego obciążenia dla firm, żeby musiały systematycznie być narzucane, aby je zaakceptowano.

Can we talk about my handicap, Maurice?
Maurice, a może spytasz o mój handicap, co?

Families should not be a handicap.
Rodzina nie może być obciążeniem.

Breaks in their involvement in the labour market during maternity leave should not be a handicap to mothers.
Przerwy w zatrudnieniu matek w związku z urlopem macierzyńskim nie powinny stanowić dla nich utrudnienia.

Are you aware of your handicap?
I jest pani świadoma tego upośledzenia?

So, the natural handicap payments are not the intervention lever that aims to tackle this issue of depopulation.
Płatności dla obszarów nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi nie można zatem traktować jak dźwigni interwencyjnej mającej służyć rozwiązaniu problemu wyludnienia.

Only man versus man, without augmentation or handicap.
Mężczyzna kontra mężczyzna. Bez żadnego wspomagania.

The leader has a terrific handicap.
Nasz Przywódca ma pewną niedoskonałość.

Yet mental illness can be as much of a handicap to the daily lives of sufferers, and has extensive adverse social effects.
Choroba psychiczna może poważnie utrudniać codzienne życie osób nią dotkniętych oraz powodować rozległe skutki społeczne.

The alternative thresholds, however, must lead to the conclusion that an area in question is affected by a significant handicap, as desired by the Council.
Zgodnie z życzeniem Rady alternatywne progi muszą jednak umożliwiać stwierdzenie, że dany obszar jest znacznie nacechowany specyficznymi utrudnieniami.

Mom, it is my handicap!
Mamo, to moje kalectwo.

You can use handicap parking.
Możesz nawet korzystać z miejsca dla niepełnosprawnych.

You and I have to have a serious talk about my handicap, Miss Sutherland.
Musimy poważnie porozmawiać o moich umiejętnościach, panno Sutherland.

This miracle requires no such handicap.
To cudo nie potrzebuje takiego wsparcia.

The payments to farmers in these areas compensate farmers' additional costs and income forgone, which occur due to the existing natural handicap.
Płatności dla rolników na tych obszarach kompensują tym rolnikom dodatkowe koszty oraz dochody utracone wskutek specyficznych utrudnień naturalnych.

Any legal proposal will also aim for a smooth transition for those areas which may lose their status of areas with a natural handicap.
Opracowany zostanie również wniosek dotyczący instrumentu prawnego umożliwiającego spokojne przekształcenie obszarów, które mogą utracić status obszarów nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi.

You're a test, his cancer is a test, his son's handicap is a test.
Ty jesteś próbą, jego choroba jest próbą, upośledzenie jego syna jest próbą.

It's also our handicap.
To jest również nasze upośledzenie.

This is a professional handicap, Mr. Bishop.
To naruszenie etyki zawodowej, panie Bishop.

In terms of their peripherality, there are other levels of delimitation possible, for example, the specific handicap article of the Regulation.
Jeśli chodzi o peryferyjne położenie obszarów, to istnieją inne możliwe poziomy wytyczania granic, jak na przykład artykuł rozporządzenia dotyczący specyficznych utrudnień.

I agree that that the geographical criterion referred to as 'isolation' must also be taken into account, as it is a natural handicap.
Podzielam zdanie, że niezbędne jest uwzględnienie kryterium geograficznego dotyczącego "oddalenia”, ponieważ jest to utrudnienie naturalne.

For Dr. Gilbert, her deafness is not her handicap, it's her way of life.
Dla dr Gilbert jej głuchota nie jest niepełnosprawnością to jej życie.

At Auteuil, the Princes' Handicap was won by Isaac.
W Auteuil gonitwę z przeszkodami wygrał Isaac.