Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) upośledzony, o zmniejszonych szansach;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

upośledzony, o zmniejszonych szansach

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. inwalida handicapped person osoba upośledzona fizycznie

Wordnet angielsko-polski

(having restricted mental or physical functioning as a consequence of injury or illness)
kaleki, ułomny
synonim: disabled

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. upośledzony

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

inwalida
handicapped person: osoba upośledzona fizycznie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niepełnosprawny

ułomny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And for handicapped, they can use this as a normal system.
Ponad 50%. ~~~ Więc jeśli polegamy tylko na samochodach...

TED

The other issue concerns mentally handicapped people.
Druga kwestia dotyczy osób upośledzonych umysłowo.

statmt.org

That arrangement de facto permits European businesses to be handicapped in relation to their competitors, particularly those from China.
Porozumienie to praktycznie umożliwia osłabienie pozycji przedsiębiorstw europejskich w stosunku do konkurencji z krajów trzecich, szczególnie z Chin.

statmt.org

You have not forgotten that we have countries which have only recently acceded to the European Union, and which are, in a sense, economically handicapped.
O tym, że mamy kraje, które dopiero niedawno wstąpiły do Unii Europejskiej i są w jakimś sensie gospodarczo upośledzone.

statmt.org

The project provides development opportunities not only for older people but also for the handicapped, women bringing up children at home and people living in rural areas.
Projekt daje szansę rozwoju nie tylko osobom starszym, ale również niepełnosprawnym, kobietom wychowującym dzieci w domu czy mieszkańcom obszarów wiejskich.

statmt.org

Together, they provide what are now described as role models for the verbally challenged, or what in my youth were called examples for the verbally handicapped (as in "set an example" or "he's a bad example").

www.guardian.co.uk

He hired fine-arts students and eventually took on a conga line of handicapped youths to help turn poignant instruments of terror into Iraq's most creative cottage industry.

www.guardian.co.uk

The artwork was then auctioned to fund charities for the handicapped.

www.guardian.co.uk

Mission officials have said that the peacekeeping army is too small to police a nation the size of western Europe, and that its peacekeepers are handicapped by rebels using civilians as shields and operating in rugged terrain where they are difficult to pursue.

www.guardian.co.uk

She formed a self-help group to look after the handicapped and disabled in Carradeux, a tough camp hit badly in the hurricane season in the autumn.

www.guardian.co.uk

So tell me, how does it feel to be handicapped?
Powiedz mi, jak to jest być inwalidą?

There's a 60% chance that the baby will be handicapped.
Tak... Nie! Prawdopodobieństwo, że dziecko będzie upośledzone wynosi 60%.

My parents didn't want two handicapped kids, and she was the easy fix.
Moi rodzice nie chcieli dwójki upośledzonych dzieci, a ona była łatwa do naprawy.

Because, really, it's the rest of the conventional world that makes you feel handicapped.
Emocjonalnie krok po kroku, ponieważ to reszta świata sprawia, że czujesz się niepełnosprawnym.

She was handicapped, as you know, but otherwise in reasonably good health.
Była niepełnosprawna, ale jej ogólny stan zdrowia był dość dobry.

I tell ya, some people have no compassion for the handicapped.
Powiem ci, niektórzy ludzie nie mają współczucia dla upośledzonych.

And the mentally handicapped child who sent me these poems.
Szczególnie umysłowo upośledzonemu dziecku, które przysłało mi tomik poematów.

She ate some pills and killed herself because they got a handicapped son.
Połknęła jakieś tabletki i zabiła się bo mieli upośledzonego syna.

I'm having a handicapped son in a few days.
Będę miał za kilka dni niepełnosprawnego synka.

Now they're saying that the baby may be handicapped.
Ale lekarze mówią, że dziecko może być upośledzone.

And for handicapped, they can use this as a normalsystem.
Są ułatwienia dla niepełnosprawnych, tak jak w normalnychśrodkach komunikacji.

You're betting on a handicapped who'll bolt before he gets to court.
Stawiasz na kalekę, który zamilknie zanim dojdzie do sądu.

He would have married you even if you were handicapped.
Poślubiłby cię, nawet jeśli byłabyś upośledzona.

Playing the handicapped card is low, even for you.
Granie niewidomego jest nikczemne, nawet dla ciebie.

Most of the new deal goes to children anyway and to the handicapped...
Większość pomocy finansowej jest skierowana do dzieci do niepełnosprawnych i do ludzi starszych.

You are more handicapped without the eye than I without the arm.
Jesteś większym kaleką bez oka, niż ja bez ręki.

We should go, 'cause, look, we're in a handicapped spot.
Powinniśmy ruszać, bo patrzą na nas jak na upośledzonych.

You are equally good how this Corky, and he be handicapped really.
Jesteś równie dobry jak ten Corky, a on naprawdę jest upośledzony.

Do not taunt your handicapped brother when the investors arrive.
Nie szydź z niepełnosprawnego brata, gdy inwestorzy się zjawią.

In fourth grade she campaigned against making the school handicapped accessible.
W czwartej klasie, zrobiła kampanię przeciw osobom ułomnym w szkole.

As far as emotion is concerned, I'm kind of handicapped.
A co się tyczy emocji, jestem trochę jak upośledzony.

I feel guilty. I worked with a man who is mentally handicapped.
Pracowałem z człowiek, który umysłowo upośledzony jest były.

The handicapped people were baptized members of our Church.
Ci upośledzeni byli ochrzczonymi członkami naszego Kościoła.

Hello, we're from a commune for the mentally handicapped up the road.
Dzień dobry jesteśmy z ośrodka dla upośledzonych umysłowo.

I've got a good story about handicapped children.
Mam dobra historię o ułomnych dzieciach.

You were gamblingon handicapped people and you lost my son.
Grałeś z niepełnosprawnymi i zgubiłeś mojego syna.

I don't know why you're complaining about handicapped spaces.
Nie wiem dlaczego narzekasz na miejsca dla niepełnosprawnych.

Not only is he nine years old, he is handicapped.
Nie tylko ma dziewięć lat, ale w dodatku jest niepełnosprawny.

When did it become okay to be handicapped?
Od kiedy kalectwo jest w porządku?

Is that your aston martin in the handicapped space?
Czy to pani Aston Martin stoi na miejscu dla niepełnosprawnych?

How would you manage with a handicapped child?
Jak sobie poradzisz z upośledzonym dzieckiem?

Oh, and just so you know, I checked, and it is handicapped accessible.
Oh, i tak wiesz, sprawdziłam, i to jest dostosowane dla inwalidów.

Because humor at the expense of the handicapped is always funny...
Ponieważ nabijanie się z upośledzonych jest zawsze śmieszne...

A lot of handicapped children are gonna be very disappointed.
Mnóstwo upośledzonych dzieci będzie zawiedzionych.

We are very proud of our human resources record where the handicapped are concerned,
Jesteśmu bardzo dumni z zapisów naszych zasobów ludzkich gdzie upośledzeni budza zainteresowanie,

I've already filled... our quota of handicapped employees for the year.
Już wypełniłem... nasz limit dla upośledzonych.

Unbelievable , that you do not it be handicapped!
Nie do wiary, że nie jesteś upośledzony!

D0n't y0u feel pity f0r this handicapped child?
Nie szkoda ci tego upośledzonego dziecka?

I want to work with handicapped children.
Chcę pracować z upośledzonymi dziećmi.

Now, over to the great, deaf, handicapped genius, Beethoven.
A teraz wielki, głuchy, upośledzony geniusz, Beethoven.

The other issue concerns mentally handicapped people.
Druga kwestia dotyczy osób upośledzonych umysłowo.

But you have no objection to... the mentally handicapped?
Ale chyba pani nie ma nic przeciwko ...niepełnosprawnym umysłowo?

You're a walking advertisement for hiring the handicapped.
Chodząca reklama zatrudniania inwalidów.

Handicapped citizens cannot use these cards in all EU Member States.
Osoby niepełnosprawne nie mogą korzystać z takich dowodów tożsamości we wszystkich państwach członkowskich.

Works with handicapped kids every afternoon.
Każde popołudnie spędza na pracy z upośledzonymi dziećmi.

Yes, my Glaude, they didn't hesitate to hit a handicapped man...
Tak było, Glaude, nie wahali się uderzyć ułomnego.

I earned that transfer, handicapped or not.
Zasłużyłem na te przeniesienie! Bardziej niż jakikolwiek niepełnosprawny!

You don't look handicapped to me.
Nie wygląda mi pani na niepełnosprawną.

Think of all those handicapped parking spaces.
Pomyśl o tych wszystkich uprzywilejowanych miejscach do parkowania.