Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rękodzielnictwo, rękodzieło;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n rzemiosło
rękodzielniczy
(attrib) rękodzieło

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rzemiosło, rękodzielnictwo, rękodzieło

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s rękodzieło
rzemiosło

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RĘKODZIEŁO

RĘKODZIELNICTWO

Wordnet angielsko-polski


1. (a craft that requires skillful hands)
rękodzieło, rękodzielnictwo


2. (a work produced by hand labor)
rękodzieło: : synonim: handcraft
synonim: handiwork
synonim: handwork

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

rzemiosło

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So there is this direct line between feminine handicraft, Euclid and general relativity.
Tu jest linia prosta pomiędzy kobiecym rękodziełem, a Euklidesem i ogólną teorią względności.

TED

At the same time, we must utilise the particular qualities of the Roma population, their customs, culture and traditional handicrafts.
Jednocześnie musimy wykorzystać szczególne cechy społeczności Romów, ich zwyczaje, kulturę oraz tradycyjne rzemiosło.

statmt.org

It's a project that now reaches across three continents, and its roots go into the fields of mathematics, marine biology, feminine handicraft and environmental activism.
Ten projekt dotarł już na trzy kontynenty. ~~~ Jego korzenie sięgają działów matematyki, biologii morza, kobiecych prac ręcznych i ochrony środowiska.

TED

However, when we are talking about self-employed activities, we must not overlook those who are involved in gainful employment in handicrafts, trades, SMEs and the liberal professions.
Jednak kiedy mówimy o działalności na własny rachunek nie wolno nam zapominać o osobach pracujących w rzemiośle, handlu, MŚP i wolnych zawodach.

statmt.org

Please, do not laugh at this simple example of Cuban handicraft.
Proszę, nie śmiejcie się z tego prostego kubańskiego wyrobu.'

So there is this direct line between feminine handicraft,Euclid and general relativity.
Tu jest linia prosta pomiędzy kobiecym rękodziełem, aEuklidesem i ogólną teorią względności.