Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) potraktowanie, podejście, obchodzenie się, pokierowanie; obróbka; biznes magazynowanie, sposób obchodzenia się z towarem; przeładunek, transport;
materials handling - biznes transport materiałów; sposób obchodzenia się z materiałami; transport i przeładunek materiałów;
cash handling - obracanie dużymi sumami pieniędzy;
grain handling firm - firma zajmująca się przeładunkiem zboża;
cargo handling - biznes wyładunek i załadunek towarów;
dog handling - tresura psów;
dog handling - tresura psów;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

manipulowanie, obsługiwanie, przenoszenie, podawanie, obsługa, dostawa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

manipulacyjny

przeładunkowy

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. podejście 2. rozpatrywanie 3. obsługa ~ of claims rozpatrywanie roszczeń~ of funds obsługa funduszyinformation ~ przetwarzanie informacji

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. potraktowanie, podejście
2. przeładunek
3. obróbka
4. pokierowanie
5. magazynowaniehandling a matter sposób postępowania handling charge
1. opłata przeładunkowa
2. opłata manipulacyjna handling commission prowizja manipulacyjnehandling expenses wydatki manipulacyjnehandling facilities urządzenia przeładunkowehandling fee opłata manipulacyjnahandling of cargo manipulacja ładunkiemhandling of data obsługa danychhandling of funds obsługa funduszyhandling over przekazanie handling over a case to the board for judging petty offences przekazanie sprawy do kolegium wykroczeń cash handling obracanie dużymi sumami pieniędzy rough handling of sb brutalne obchodzenie się z kimś the bank's handling of the affair sposób załatwienia tej sprawy przez bank

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

obsługa f, manipulowanie n, manipulacja f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

obsługa, manipulowanie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s obsługa, obsługiwanie, obchodzenie się
weapon ~ obsługiwanie broni
adj obsługowy
~ characteristics lotn. właściwości pilotażowe, cha-rakterystyka pilotażowa
material ~ equipment sprzęt załadowczo wyłado-wczy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBSŁUGA

Słownik niezawodnościowy angielsko-polski Copyright © Wydawnictwo Kastor. Słownik w cenach promocyjnych do nabycia u wydawcy.

przemieszczanie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

obchodzenie siępostępowanie~ and removal of hazardous wastes obchodzenie się z odpadami niebezpiecznymi i ich usuwanie~, careless obchodzenie się nieumiejętne~, chemical obchodzenie się z substancjami chemicznymi~, chemical waste obchodzenie się z odpadami chemicznymi~ complaints pr. załatwianie skarg~, hazardous waste drum obchodzenie się z beczkami zawierającymi odpady niebezpieczne~ of hazardous wastes postępowanie z odpadami niebezpiecznymi~ of radioactive wastes postępowanie z odpadami promieniotwórczymi~, safe obchodzenie się w sposób bezpieczny~, waste obchodzenie się z odpadami

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

manipulacja (sposób postępowania)
handling fee: opłata manipulacyjna
handling a matter: manipulowanie (sposób postępowania)
handing over: przekazanie
handling over a case to the board for judging petty offences: przekazanie sprawy do kolegium do spraw wykroczeń
instruction for handling the case: dekretacja
rough handling: poturbowanie
rough handling of sb: brutalne obchodzenie się z kimś

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obsługiwanie

opracowanie

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

radzenie sobie
obchodzenie się (z cz.)
~, cash - przyjmowanie gotówki
~ changes - radzenie sobie ze zmianami
~ interviews - radzenie sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
~ rejections - postępowanie z odmowami
~ salary negotiations - radzenie sobie w negocjacjach płacowych
~ workplace violence - radzenie sobie z przemocą w miejscu pracy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

obchodzenie się; obsługa; postępowanie; sposób postępowania
~ arms - obchodzenie się z bronią
~, careless - obchodzenie się nieostrożne
~, chemical - obchodzenie się ze środkami chemicznymi
~, data - obróbka i przekazywanie danych; inf. obróbka danych
~, explosive - sposób postępowania z materiałami wybuchowymi
~, grenade - obchodzenie się z granatem
~ guns - obchodzenie się z bronią
~, hazardous materials - obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi
~, hazardous waste - sposób postępowania z niebezpiecznymi odpadami
~ huge armies - kierowanie ogromnymi armiami
~, materials - obchodzenie się z materiałami
~, naval ship - manewrowanie okrętem
~, off-road - (o pojeździe) radzenie sobie po bezdrożach
~ of men - obchodzenie się z ludźmi
~ of prisoners of war - obchodzenie się z jeńcami wojennymi
~, on-road - szybkość poruszania po drodze
~, ship - manewrowanie statkiem
~, vessel; ~, vessel - manewrowanie statkiem

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adm. obchodzenie się
postępowanie
sposób postępowania
~, careless - obchodzenie nieostrożne
~, chemicals obchodzenie z substancjami chemicznymi
~ complaints załatwianie skarg
~, data obróbka danych
~, hazardous materials obchodzenie z materiałami niebezpiecznymi
~, hazardous waste postępowanie z odpadami niebezpiecznymi
~ pesticides obchodzenie się z pestycydami
~, sample postępowanie z próbkami
~ wastes postępowanie z odpadami
~, wastewater obchodzenie ze ściekami

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Last up will be those considered most capable of handling the anxiety of being left behind as their comrades disappear one by one.

www.guardian.co.uk

It is believed that Alan Johnson, home secretary at the time of the publication of the disclosures, will write to his successor, Theresa May, to suggest that it may now be appropriate to allow the police inspectorate to carry out a review of the Met's handling of the case.

www.guardian.co.uk

His resignation is expected to add to the problems facing the prime minister, Naoto Kan, whose popularity has plummeted over his handling of the economy and recent territorial rows with China and Russia.

www.guardian.co.uk

Senior figures at Her Majesty's Inspectorate of Constabulary decided last summer that there was sufficient public interest in the matter for it to investigate the handling of the case by the Met.

www.guardian.co.uk

But because of the family history, he's handling this himself.
Ale przez historię jego rodziny, zajmuje się tym sam.

The judge handling your case will be here soon, so we'll wait.
Sędzia zajmujący się twoją sprawą zaraz tu będzie, więc poczekamy na niego.

See why I should not be the one handling this?
Widzisz, dlaczego ja nie moge byc za to odpowiedzialny?

I just wanted to check in with you, see how you're handling everything.
Chciałam tylko sprawdzić, jak się masz. Jak sobie radzisz.

But there must be some better way of handling it.
Ale musi być jakiś lepszy sposób.

You're clear from this, go back to handling your calls.
To już nie twoja sprawa, idź zająć się wezwaniami.

I mean, how the hell are you handling it so well?
Jak, do cholery, tak dobrze to znosisz? Nie mam wyboru.

You find it heavy because you´re not used to handling them.
Wydaje ci się ciężki, bo nie nawykłaś do władania bronią.

Well, then, you're handling it a lot better than me.
Cóż, zatem radzisz sobie z tym znacznie lepiej niż ja.

I believe that a different way of handling the human rights issue is on the cards.
Uważam, że wielce prawdopodobnym rozwiązaniem jest inne podejście do kwestii praw człowieka.

I do not think I'm capable of handling such a responsibility.
Nie wydaje mi się, że jestem zdolny podołać takiej odpowiedzialności.

Regulations are also needed when it comes to the use and handling of the products.
Konieczne są również uregulowania w zakresie stosowania produktów i posługiwania się nimi.

Heard a few things in Albuquerque about how you're handling this story.
Słyszałem nieco w Albuquerque jak utrzymujesz tę historię.

I told you that handling the economic and financial crisis was one of our most important tasks.
Powiedziałem, że radzenie sobie z kryzysem gospodarczym i finansowym było jednym z naszych najważniejszych zadań.

I tried handling it like Alice said, but it's not working.
Próbuję to obsługiwać jak mówiła Alice, ale nie działa.

The third concerns ground handling services, which must be effective and productive.
Trzecia sprawa dotyczy usług obsługi naziemnej, które muszą być efektywne i produktywne.

You seem to have a natural talent for handling luggage.
Dzięki za pomoc. Masz naturalny talent do pakowania bagażu.

So he's perfectly capable of handling any situation that comes up.
Gdybyś nie zauważył, to Rodney jest strażakiem, więc poradzi sobie z każdą sytuacją.

It is also about us handling European citizens' tax money properly.
Chodzi też o nasze prawidłowe gospodarowanie pieniędzmi podatników.

I'm not handling it as well as I should be.
Nie radzę sobie z tym tak dobrze jak powinienem.

Bess, you're so much better at handling mom than I am.
Bess, radzisz sobie z mamą o wiele lepiej niż ja.

Ground handling services make a key contribution to aviation safety and security.
Usługi obsługi naziemnej mają kluczowy wkład w bezpieczeństwo i ochronę lotnictwa.

The primary responsibility for handling the crisis rests on the industry itself.
Główna odpowiedzialność za walkę z kryzysem spoczywa na samym przemyśle.

Another thing I consider hugely important is to reduce the time needed for handling cases.
Kolejna rzecz, która ma według mnie ogromną wagę, to konieczność skrócenia czasu potrzebnego na rozpatrywanie spraw.

Yeah, well your brother seems to be handling it well.
Wygląda, że twój brat dobrze sobie z tym radzi.

I'il have someone come talk to you about handling the remains.
Zawołam kogoś, aby porozmawiał z wami o tym, jak zająć się zwłokami.

And if outside mechanic, Perhaps it was handling them with some type of apparatus.
I jeśli to było mechaniczne, być może oni posłużyli się jakimś typem mechanizmu.

I just gave her some advice about handling me.
Dałam jej kilka porad o byciu z mężczyzną.

If you're handling a suspect, you might get a sympathetic response and shoot somebody.
Gdy łapiesz podejrzanego, może ci się wyrwać i postrzelisz kogoś.

Now, can you just trust me when I say I'm handling it?
Czy możesz mi zaufać, gdy mówię, że się tym zajmę?

Bob, we appreciate you handling this like a man.
Bob, doceniamy, że zająłeś się tym jak mężczyzna.

Listen, I don't want those men handling you, because they don't know how.
Posłuchaj. Nie chcę, aby ci ludzie pracowali z tobą. Ponieważ nie wiedzą jak.

It's amazing, look how dirty I've gotten just by handling this stuff.
To zdumiewające jak się człowiek staje brudny tylko po dotknięciu tych rzeczy.

Copy that. So far, the vehicle is handling like a champ.
Copy ten. dotychczas, pojazd posługuje się jak chrupanie.

The immune system has different ways of handling it.
System immunologiczny może radzić sobie z tym w różny sposób...

This will result in the subjective handling of important business information, which can be misused.
Spowoduje do swobodne obchodzenie się z istotnymi informacjami handlowymi, które mogą zostać nadużyte.

The handling of these and several other cases exposes deep weaknesses in Russia's justice system.
Postępowanie w przypadku tej sprawie i kilku innych sprawach obnaża głęboką słabość wymiaru sprawiedliwości w Rosji.

For the first time, the handling of plant protection products will be harmonised at European level.
Po raz pierwszy przepisy dotyczące obchodzenia się ze środkami ochrony roślin zharmonizowane zostaną na szczeblu europejskim.

Our military is entirely capable of handling this situation.
Nasze wojsko jest całkowicie przygotowane do poradzenia sobie z tym zagrożeniem.

We are experienced in handling accounts of this nature.
Mamy doświadczenie w zarządzaniu rachunkami takiej natury.

Therefore, I think it is necessary to extend the period for choosing ground handling service providers.
A zatem uważam za konieczne przedłużenie okresu na dokonanie wyboru podmiotów świadczących usługi obsługi naziemnej.

You write brilliantly, but you have much to learn about handling men.
Piszesz znakomicie, ale musisz się wiele nauczyć o przewodzeniu ludziom.

Some of you asked me about ground handling.
Niektórzy z państwa pytali mnie o obsługę naziemną.

The handling of the Kurdish issue also has to be used as a criterion for assessing the reform process.
Sposób postępowania w kwestii kurdyjskiej powinien być także zastosowany jako kryterium oceny procesu wdrażania reform.

I've got my best team handling his case.
Jest z nim mój najlepszy zespół.

So how are you handling all this so far?
Więc, jak sobie z tym wszystkim radzisz?

This is the first case she's handling alone.
To jej pierwsza samodzielna sprawa.

Well, they seem to be handling it very well.
Wygląda na to, że bardzo dobrze sobie radzą.

Yeah, can you send someone over from Special Handling?
Mógłbyś przysłać kogoś z Special Handling?

Gentlemen, there are three basic rules in handling a weapon
Panowie, są trzy podstawowe zasady w trzymaniu broni.