Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) szczęśliwie, na szczęście; z przyjemnością, chętnie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv
1.
(contentedly) wesoło.
2.
(fortunately) szczęśliwym trafem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

na szczęście, szczęśliwie, wesoło

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZCZĘŚLIWIE

SZCZĘŚCIE: NA SZCZĘŚCIE

FORTUNNIE

POMYŚLNIE

SZCZĘŚLIWYM TRAFEM

TRAFNIE

RADOŚNIE

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wesoło

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I myself would happily do it and would be happy to use the products myself.
Osobiście robiłabym to i z przyjemnością sama stosowałabym tego rodzaju produkty.

statmt.org

Where regions are happily capable of being authorising bodies, let us relax control.
Złagodźmy kontrolę w regionach, które z powodzeniem mogą być organami zatwierdzającymi.

statmt.org

They will happily spend the entire budget for this annual campaign.
Z radością wykorzystają cały budżet przeznaczony na tegoroczną kampanię.

statmt.org

Lastly, Mr Schulz, I can happily give you a taste of your own medicine.
Panie Schulz! Szczęśliwym trafem, na koniec mogę dać panu posmakować pańskiego własnego leku.

statmt.org

I happily voted today in favour of the resolution on the crisis in the EU livestock sector.
Z radością głosowałam dziś za przyjęciem rezolucji w sprawie kryzysu w sektorze hodowlanym UE.

statmt.org

The closest she has come to hinting she will run was in an interview with Beck on Fox News in January, telling him she would happily go back to her home in Wasilla, Alaska, to her family and the outdoors, "but if I believe that in some capacity I can help this great nation, I'm going to be willing to sacrifice and to change some things in my lifestyle in order to serve".

www.guardian.co.uk

The end of December is a time when it's acceptable to splash around happily in nostalgia.

www.guardian.co.uk

He was irritated when his eagle putt slipped past the hole but smiled and blinked happily when he noticed that his birdie had taken him back up ahead of Mickelson when the Californian sliced his approach to the 17th and took three putts to get down.

www.guardian.co.uk

A real estate agent on Southampton's main street happily advertises a local house going for $12.

www.guardian.co.uk

Much of what has been said will happily be considered in the next six months.
Wiele z tego, co zostało powiedziane, będziemy mieli przyjemność rozpatrywać w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

And he lived happily ever after to the end of his days.
I od tej chwili żył długo i szczęśliwie... Do końca swoich dni.

And this is where I want to live happily ever after.
Teraz mieszkam w posiadłości Playboya I tutaj chcę mieszkać szczęśliwie na zawsze.

You could still go down to Florida and live happily ever after.
Wciąż możesz jechać na Florydę, żyć długo i szczęśliwie.

And that a husband might live very happily with her?
I że mąż mógłby być z nią szczęśliwy?

They are all under 40, happily married, with a child.
Testują szczęśliwe małżeństwa przed 40-ką, z jednym dzieckiem.

So that everyone can live happily, that's why I came.
By każdy mógł żyć szczęśliwie,i z tego powodu przyszedłem.

Carter says he wants to live happily ever after with her.
Carter mówi, że chce z nią żyć szczęśliwie.

Reality- it's so much more interesting than living happily ever after.
Rzeczywistość jest o wiele bardziej interesująca niż życie długo i szczęśliwie.

They will happily spend the entire budget for this annual campaign.
Z radością wykorzystają cały budżet przeznaczony na tegoroczną kampanię.

And we can happily go on with our tortured lives.
I będziemy mogli z radością kontynuować nasze strapione życia.

Happily, your husband understands the value of such an opportunity.
Na szczęście twój mąż rozumie wartość takiej możliwości.

If he's not happily married, I don't know who could be.
Jeżeli on nie jest szczęśliwie żonaty, to nie wiem kto mógłby być.

I hope this story ends with And she lived happily ever after.
Mam nadzieję że ta historia kończy sie z I ona żyła długo i szczęśliwie.

Suzanne found him and they're together right now living happily ever after.
Suzanne go znalazła i teraz są razem żyją szczęśliwie jak nigdy dotąd.

Isn't that what you are - a happily married American male?
That's what you are, isn't it? szczęśliwie żonaty, amerykańskich mężczyzn?

Then we will all die, happily, and meet again in heaven.
Więc umrzemy szczęśliwi i spotkamy się w niebie.

They continue to live happily raising children, and eventually die.
Żyją, wychowują dzieci i w końcu umierają.

But happily for Carson, that day has not come yet.
Ale szczęśliwie dla Carsona, ten dzień nie nadszedł jeszcze.

If it were, I'd happily put every one of you kids in jail.
Jeśli tak by było, z radością posadziłbym wszystkie dzieciaki w więzieniu.

You and Michael would've lived happily ever after, no memory wipe.
Ty i Michael żylibyście dalej szczęśliwi, bez usuwania mu pamięci.

I'd happily ruin your life for free, just like you did mine.
Z chęcią zrujnuję ci życie za darmo, tak jak ty zrujnowałaś moje.

And with my new breast implants I live down happily.
A z moim nowymi implantami piersi jestem znów szczęśliwa.

A wife, happily married, suddenly finds she loves another man.
Szczęśliwa żona, nagle zakochuje się w innym mężczyźnie.

Show me how you get round it and I will happily concede.
Pokaż mi, jak to obchodzisz, a ja z radością przyznam ci rację.

We wound up going to Princeton together and lived happily ever after.
Jedziemy razem do Princeton i planujemy żyć długo i szczęśliwie.

And we'il live happily together for the next 50 years.
I będziemy razem szczęśliwie żyć przez następne 50 lat.

And everybody can go home happily with their money.
I wszyscy będziemy mogli wrócić do domu z pełną kabzą.

Nonoko went off happily with someone who seemed like her mother.
Nonoko wyszła uśmiechnięta z kimś kto wyglądał jak jej matka.

Happily, that makes you and your family my sole beneficiaries.
Na szczęście jednak, czyni to ciebie i twoją rodzinę moimi wyłącznymi spadkobiercami.

No. he must die if Geetha wants to live happily.
Nie, on musi umrzeć, jeśli Geetha chce żyć szczęśliwie

Of course, every parent would happily hand over that amount if it contributed to their child's safety.
Bez wątpienia każdy rodzic z chęcią wydałby taką kwotę, o ile przyczyniłaby się do zwiększenia bezpieczeństwa jego dziecka.

That after death, you live happily with everyone over there
Myślałam, że po śmierci, żyjesz tam szczęśliwie z każdym.

Did she tell you that you were all Going to live happily ever after?
Powiedziała ci, że potem będziecie wszyscy żyć długo i szczęśliwie?

And then, we can happily hate each other again.
A potem możemy znowu szczęśliwie się nienawidzić?

You want me to enroll in that kindergarten and live happily ever after?
Chcesz abym zapisał się do tego przedszkola i żył w szczęśliwie?

And as noted, everything is fine, and live happily ever after.
Nim się spostrzeżesz, wszystko będzie dobrze i będziesz żyła długo i szczęśliwie.

Charlie lived happily in Queens, where he was born and grew up.
Charlie żył szczęśliwie w Queens, gdzie się urodził i wychował.

You are, we're happily married and you want to stay with me.
Ty. Udajesz, że jesteśmy szczęśliwym małżeństwem, i chcesz przy mnie zostać.

Many people say that and then they get married, and live happily ever after.
Wiele ludzi tak mówi, a potem się pobierają i żyją długo i szczęśliwie.

And then they had lots of children and lived happily ever after.
A potem mieli dużo dzieci i byli szczęśliwi.

Beefy will happily say, that's what I think of your selection policy.
Bo Beefy wesoło powie tak właśnie myślę o twojej polityce wyborów.

I'm happily engaged and looking forward to family life.
Jestem zaręczony i nie mogę się doczekać rodzinnego życia.

And I'll happily promise to never read it again.
I obiecuję ci, że nie przeczytam tego jeszcze raz!

I hope you and pete. Live happily ever after.
Mam nadzieję, że ty i Pete będziecie żyli długo i szczęśliwie.

I will love her and settle happily in life.
Kocham ją i będziemy żyć długo i szczęśliwie.

That is why I will happily support this document.
Dlatego chętnie poprę ten dokument.

Happily, ordinary people in Canada are prepared to fight to protect their public water provision.
Na szczęście zwykli Kanadyjczycy są przygotowani walczyć o ochronę publicznych usług zaopatrzenia w wodę.

Though I would happily take the maid with me.
Chociaż pokojówkę chętnie zabrałbym ze sobą.

And together, they made goodness, And lived happily ever after.
I razem czynili dobro, i żyli długo i szczęśliwie.