Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) port, przystań; przystań, schronienie;

(Verb) udzielać/udzielić schronienia, dawać/dać schronienie; żywić; być nosicielem/siedliskiem;
harbour a grudge - żywić urazę;
harbour suspicions - mieć podejrzenia;
harbour doubts - mieć wątpliwości;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n przystań, port
(fig) schronienie.vt dawać schronienie
to ~ a criminal ukrywać przestępcę
(fig) ywić
I ~ no grudge against him nie żywię do niego urazy.~ cpd ~-master n komendant portu

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) harbor port, przystań, schronienie, azyl
zawijać do portu, zachowywać w pamięci, ukrywać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

cicha przystań

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n port, przystań harbour board urząd morski harbour dues opłaty portowevt ukrywać, udzielać schronieniato harbour a criminal ukrywać przestępcę

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

ukrywać, udzielać schronienia

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

być siedliskiem

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s dosł. i przen. przystań
schronienie
vi zawijać (do przystani)
chronić się
vt przygarnąć

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SCHRONIENIE

AZYL

PORT

PRZYSTAŃ

UKRYĆ

PRZECHOWAĆ

MELINOWAĆ

ŻYWIĆ

CHRONIĆ SIĘ

Wordnet angielsko-polski

(a sheltered port where ships can take on or discharge cargo)
port morski
synonim: seaport
synonim: haven
synonim: harbor

Słownik internautów

dawać schronienie
ukrywać
port

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

azyl, port, przystań

ukryć (udzielać schronienia), żywić (uczucia)
to harbour a criminal: ukrywać przestępcę
to harbour hatred of sb: żywić nienawiść do kogoś
to harbour suspicion: żywić podejrzenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mar. nabrzeże; przystań; port
~, artificial - przystań sztuczna, nabrzeże
~, boat(ing) - przystań wioślarska
~, coal - port węglowy
~, ferry - przystań promowa
~, fishing - przystań rybacka, port rybacki
~, floating - przystań pływająca
~, mined - port zaminowany
~, natural - przystań naturalna
~, naval - port wojenny
~ of refuge - zatoka osłonięta; port schronienia
~, open - port otwarty, port nieosłonięty, przystań nieosłonięta
~, outer - mar. awanport
~, port - basen portowy
~, refuge - port schronienia
~, safe - spokojna przystań
~, sailing - przystań żeglarska
~, submarine - przystań okrętów podwodnych
~, tidal - port pływowy
~, trans shipment - nabrzeże przeładunkowe

Słownik środowiska angielsko-polski

port m

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

port
przystań
~, fishing - port rybacki
~, river przystań rzeczna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(CS) Mr Harbour talked about ambition; I would like to talk about courage.
(CS) Pan poseł Harbour mówił o ambicji, ja zaś chciałbym wspomnieć o odwadze.

statmt.org

This concept appears to harbour serious dangers in terms of worker protection.
Pojęcie to wydaje się stwarzać poważne potencjalne zagrożenia dla ochrony pracowników.

statmt.org

By the way, Mr President, I fully support the remarks made by Malcolm Harbour.
Ponadto, Panie Przewodniczący, mogę się w pełni podpisać pod uwagami pana posła Harboura.

statmt.org

I tell Mr Harbour that Finland has better consumer protection than the UK.
Mówię pani Harbour, że Finlandia zapewnia lepszą ochronę konsumentom niż Wielka Brytania.

statmt.org

It seems to me that we should not harbour unrealistic expectations.
Wydaje mi się, że nie powinniśmy tu mieć nierealistycznych oczekiwań.

statmt.org

We've got two to start you off: Whitby's Magpie Cafe does harbour views as well as renowned fish and chips, and apparently the restaurant at Bristol Lido isn't bad at all.

www.guardian.co.uk

Johnson had ordered the Test squad to remain in their five-star hotel overlooking the harbour - "We've still got to put in some work and there are a lot of sore, tired bodies around" - and they missed nothing.

www.guardian.co.uk

Ann Bailey, who runs the harbour Trading Company in Mevagissey, said: "We've had smaller floods before.

www.guardian.co.uk

His two characters sit stranded in harbour because one of them can't start his engine (no joke) and begin "to explore what was ethically satisfactory in certain golden parachute agreements during the 90s".

www.guardian.co.uk

Our move took us closer to him. By the harbour.
Nasza przeprowadzka w pobliże przystani zbliżyła nas do niego.

Where are you now? - Just north of the harbour.
Gdzie teraz jesteście? - Na północ od przystani.

It may not always lead you to a safe harbour.
Nie zawsze musi prowadzić do bezpiecznego portu.

Meet me at the harbour master's office in two hours.
Spotkajmy się za dwie godziny w biurze komendanta portu.

I see no problem with the voting order on the Harbour report.
Nie widzę problemu z kolejnością głosowania nad sprawozdaniem sporządzonym przez Malcolma Harboura.

There are four places where he could harbour the boat.
Według tego są cztery miejsca, gdzie mógł umieścić łódź.

Down that way is the harbour, we're likely to find a taxi there.
W dół tej drogi jest port, prawdobnie złapiemy tam taksówkę.

We're in the southwest, close to the old wood harbour.
Jesteśmy na południowym zachodzie, blisko starego, drewnianego portu.

At best, this report will harbour a seed of doubt.
W najlepszym razie zasieje ono ziarno niepewności.

Allow me to dwell, however, on one particular point in the Harbour report.
Proszę jednak pozwolić, że zatrzymam się przy jednej kwestii zawartej w sprawozdaniu pana posła Harboura.

At least we'll never be far from the harbour.
Przynajmniej nigdy nie będziemy daleko od portu.

Glinka is four days march through the bush from the harbour.
Olinka oddalona jest od portu o cztery dni marszu przez busz.

This is the only way into the old harbour.
To jedyna droga do starego portu.

It seems to me that we should not harbour unrealistic expectations.
Wydaje mi się, że nie powinniśmy tu mieć nierealistycznych oczekiwań.

It is natural you harbour certain feelings for me.
Nie jest na miejscu okazywanie uczuć twojemu instruktorowi.

They are the only ones who cannot harbour dreams of dual citizenship.
Są jedynymi, którzy nie mogą marzyć o podwójnym obywatelstwie.

This harbour here is a natural for blasting in the underground tanks.
Ta przystań jest gotowa by w nią wdetonować zbiorniki podziemne.

This concept appears to harbour serious dangers in terms of worker protection.
Pojęcie to wydaje się stwarzać poważne potencjalne zagrożenia dla ochrony pracowników.

Think I’il drop me anchor In that harbour over there!
Myślę, że zarzucę kotwicę w tym oto porcie

I said, Well, let's go down towards the harbour.
Powiedziałam, Dobrze, chodźmy do portu.

This should get us to the old harbour.
Powinien nas zaprowadzić do starego portu.

I'm going over to Southeast Harbour tomorrow to look at a boat.
Jadę jutro do Southeast Harbour obejrzeć jacht.

We have to make it to the harbour!
Mam nadzieje, że dostaniemy się do brzegu.

I thought we'd be going to the harbour.
Myślałem że powinniśmy udac się do portu.

This is one case which we could not possibly bring to a safe harbour, so to speak, without all the Member States on our side.
To jeden z problemów, których nie moglibyśmy zapewne skutecznie rozwiązać, nie mając po swojej stronie wszystkich państw członkowskich.

I harbour certain reservations, however, about the specific amendment concerning sensitive mountain areas.
Mam jednak pewne zastrzeżenia co do poprawki dotyczącej wrażliwych obszarów górskich.

Mr Harbour mentioned the performance tests that we have begun.
Pan poseł Harbour wspomniał o badaniach wydajności, które zapoczątkowaliśmy.

Maybe they got a boat in the harbour.
Może mają łódź w porcie.

We need safe harbour or another power source.
Potrzebujemy bezpiecznej przystani, albo kolejnego źródła mocy.

At the same time the market should not harbour the misleading belief that risky investments will remain.
Równocześnie rynek nie powinien wspierać błędnego przekonania, że ryzykowne inwestycje przetrwają.

Privacy should not be compromised as happened in the case of the Harbour Report.
Nie należy podejmować działań zagrażających prywatności, jak to miało miejsce w sprawozdaniu Malcolma Harboura.

I harbour a very healthy scepticism about its implementation.
Wyrażam tu bardzo zdrowy sceptycyzm co do jej wdrożenia.

Let us not allow a legal vacuum to harbour illegality in fisheries.
Nie pozwólmy, aby próżnia prawna doprowadziła do sytuacji, w której w sektorze rybołówstwa zakotwiczy się bezprawie.

He was in the harbour killing many men.
Był w porcie i zabijał ludzi.

This is very important for both the Harbour and the Trautmann reports.
Jest to niezwykle ważne zarówno w odniesieniu do sprawozdania sporządzonego przez Malcolma Harboura, jak i sprawozdania sporządzonego przez Catherine Trautmann.

This is a great opportunity, as Mr Harbour and others have said.
To wielka szansa, jak powiedział pan poseł Harbour i inni.

Her body was found floating in the harbour.
Znaleźli jej ciało w wodzie na przystani.

The Dallas is standing by in the harbour.
Dallas czeka gotowy w porcie.

Find the priest, and those who harbour him.
Znajdź księdza i tych, którzy go ukrywają.

Do they harbour ambitions to become a state?
Czyżby zdradzały ambicje, aby stać się państwem?

We'il live in a big house on Harbour Road.
Będziemy mieszkać w dużym domu na ulicy Harbour.

His body was found this morning in the Western Harbour of Amsterdam.
Jego ciało znaleźliśmy tego ranka w Zachodnim Porcie.

We lost her at a French harbour.
Straciliśmy ją w pewnym francuskim porcie.

It is just as Mr Harbour said: these are trade barriers.
Jest dokładnie tak, jak powiedział pan Harbour: to są bariery handlowe.

What we did in the Harbour and Trautmann reports was essentially to choose.
Rzeczą, o którą nam chodziło w przypadku sprawozdań posła Harboura i poseł Trautmann było zasadniczo dokonanie wyboru.

Mr Harbour indicated that this was a new commitment.
Pan poseł Harbour wskazał, że podjąłem nowe zobowiązanie.

Callum and Lindsay, there's a natural harbour. I want you to find it.
Callum i Linsday, przy ujściu rzeki jest naturalna zatoczka i chcę byście ją znaleźli.

I'm going to see this girl in Bal Harbour.
Jadę do Bal Harbor spotkać się z tą dziewczyną.

I have found my safe harbour of love
Znalazłem moją bezpieczną przystań miłości