Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) ciężko, mocno, silnie, bardzo;
take sth hard - przejąć się;
be hard going - iść jak po grudzie;
hard on - tuż po, tuż przy;
be hit hard - mocno ucierpieć;
try hard - bardzo się starać;
hard by - w pobliżu;
baked hard - utwardzony;
be hard done by - czuć się pokrzywdzonym;
hard behind - tuż za;

(Adjective) twardy, trudny, ciężki, ostry; mocny, niezbity, silny; surowy, skrajny;
hard facts - niepodważalne fakty;
be hard at sth - być bardzo czymś zajętym;
play hard to get - udawać niedostępnego;
hard numbers - niekwestionowane dane liczbowe;
hard luck - a to pech;
give sb a hard time - dokuczać komuś, wprawiać kogoś w zakłopotanie;
be hard on sb - być surowym dla kogoś, uwziąć się na kogoś;
frozen hard - zmarznięty na kość;
no hard feelings - bez urazy;
be hard up - być spłukanym;
hard to take - trudny do przyjęcia;
hard as nails - twardy jak skała;
hard day - ciężki dzień;
hard evidence - niezbite dowody;
make hard work of sth - przejaskrawiać coś;
hard evidence - niezbite dowody;
make hard work of sth - przejaskrawiać coś;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

twardy, ciężki, trudny, niepodważalny (dowód), ostry, surowy, srogi, bezwzględny
ciężko, trudno, z wysiłkiem, mocno, poważnie, twardo

Nowoczesny słownik angielsko-polski

stały

sztywny

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

twardy, mocny, sztywny ~ currency waluta twarda~ market twardy rynek~ money twardy pieniądz~ price sztywna cena

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

mocny, twardy

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

adj twardy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

twardy adj., trudny adj., ciężki adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

twardy, trudny, ciężki

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj twardy
surowy, srogi
ostry
trudny, cięż-ki
silny, mocny
~ worker człowiek ciężko pracujący
~ and fast bezwzględny, surowy
nienaruszalny
adv mocno, twardo
wytrwale, usilnie
ciężko, z trudem
~ core projectile pocisk podkalibrowy
s mors. przystań

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TWARDY

MOCNY

SUROWY

SILNY

TRUDNY

STWARDNIAŁY

TĘGI

INTENSYWNY

CIĘŻKI

BRUTALNY

PRZYKRY

OSTRY

TWARDO

SILNIE

CIĘŻKO

KATORGA [SL.]

Wordnet angielsko-polski


1. (dried out
"hard dry rolls left over from the day before")
czerstwy, suchy, wyschnięty


2. (unfortunate or hard to bear
"had hard luck"
"a tough break")
niesłodki: : synonim: tough

3. (resisting weight or pressure)
twardy, wytrzymały: :

4. (not easy
requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure
"a difficult task"
"nesting places on the cliffs are difficult of access"
"difficult times"
"why is it so hard for you to keep a secret?")
niesłodki: : synonim: difficult

Słownik internautów

trudny, ciężki
twardy

Słownik nieruchomości angielsko-polski


1. twardy
2. ciężki

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. twardy
trudny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

mocny, ciężki, trudny, trwały
hard and fast rule: sztywny przepis prawny
hard conditions: ciężkie warunki
hard fact: fakt niezaprzeczalny
hard labour: ciężkie roboty
hard work: ciężka praca
to be hard on sb: być surowym dla kogoś

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

mocno

obficie

usilny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. twardy; (o promieniowaniu) przenikliwy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. twardy
2. przenikliwy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

At the same time, these countries have also been hit hard by the credit crunch.
Jednocześnie państwa te ucierpiały mocno na skutek obecnego kryzysu kredytowego.

statmt.org

The Council also worked hard to prepare the response to the Commission's report.
Rada także ciężko pracowała, by przygotować odpowiedź na sprawozdanie Komisji.

statmt.org

We have worked hard and I would like to think that our work will not be in vain.
Pracowaliśmy ciężko i chciałabym wierzyć, że nasza praca nie pójdzie na marne.

statmt.org

We have been working very hard at simplifying the common agricultural policy (CAP).
Bardzo intensywnie pracowaliśmy nad uproszczeniem wspólnej polityki rolnej (WPR).

statmt.org

No matter how small it may be, it is certainly one that works extremely hard.
Niezależnie od tego, jak jest on niewielki, zdecydowanie pracuje niezwykle ciężko.

statmt.org

I had a healthy childhood, rarely ill, and by my mid-20s I was working hard as a director for the family building business.

www.guardian.co.uk

And though it may be easy to write something that looks like a short story (for being not long), it is very hard to write a good one - or to be blessed by a good one - so many of the ones we read are fakes.

www.guardian.co.uk

Late on Sunday, however, the taskforce commander acted on a hunch and asked to see the video of the assault stored on the computer hard drive at its headquarters.

www.guardian.co.uk

Nielsen also appeared in the 1996 spy spoof Spy hard as Agent WD-40, and in 1998's Wrongfully Accused, a parody of The Fugitive.

www.guardian.co.uk

They find themselves between a rock and a hard place.
Znajdują się one między młotem a kowadłem.

We have worked hard on this matter for nearly a year now.
Nad tą sprawą pracowaliśmy intensywnie przez prawie rok.

It is only government officials who would be hard hit.
Tylko oficjele rządowi zostaliby tym bardzo dotknięci.

I found it hard to understand why this took so long.
W końcu objęły one transport śródlądowymi drogami wodnymi, o co wnioskowali Zieloni we wcześniejszym sprawozdaniu.

It has been a hard road to get to this.
Wiodła do niego trudna droga.

The G20 worked hard at the start of the crisis.
Grupa G-20 na początku kryzysu ciężko pracowała.

Young people, in particular, are especially hard hit by the current crisis.
Bieżący kryzys szczególnie ciężko doświadcza młodych ludzi.

I hope it is because his staff are still hard at work on such a plan.
Mam nadzieję, że to dlatego, że jego personel nadal ciężko pracuje nad tym planem.

I know how hard it is to speak quickly in English.
Wiem, jak trudno jest mówić szybko po angielsku.

But you are probably going to need some help getting hard, right?
Ale pewnie będziesz potrzebował małej pomocy żeby ci stanął, tak?

Why do you think we have worked so hard until now?
A myślisz, że czemu staraliśmy się tak bardzo, aż do teraz?

Because society is just so hard on the black man.
Bo społeczeństwo jest tak bardzo niesprawiedliwe wobec nich.

Why does life have to be so hard for some of us?
Czemu dla niektórych, życie jest takie ciężkie?

Do you always have to be so hard on me?
Czy aIways muszą być tak bardzo na mnie?

Why is he trying so hard to be my friend?
Dlaczego on się tak stara zostać moim przyjacielem?

Why are you trying so hard to be like him?
Dlaczego tak bardzo starasz się być taka jak on?

For the record, I too have had a hard day.
Dla twojej wiadomości, ja też miałam zły dzień.

And he gave me a reason to keep working hard.
I dał mi powód, by wciąż cięzko pracować.

And we both work very hard one day a year.
I obydwaj procujemy bardzo ciężko jeden dzień w roku.

I'm having a real hard time looking at her right now.
Jest mi teraz naprawdę ciężko, patrząc na nią.

She has a really hard time the last few years.
Kilka ostatnich lat było dla niej naprawdę trudnych.

Someone is trying very hard to get me out of the way.
Ktoś się bardzo stara by mnie usunąć ze swojej drogi,

Perhaps we should call her the hard to find woman.
Może powinniśmy ją nazwać: trudną do znalezienia kobietą.

Hard to believe after all these years, but I need the money.
Może trudno w to uwierzyć po tylu latach.. ale... potrzebuję pieniędzy.

You're sure not to be a bit too hard on him?
Na pewno nie jesteś dla niego troszeczkę za ostra?

He doesn't have to try very hard to do well.
Nie musi się bardzo starać, żeby uzyskiwać dobre rezultaty.

You don't know how hard I worked to get here.
Nie wiesz, ile mnie to kosztowało, by się tu dostać.

About how hard things were in Texas after the war.
O tym, jak ciężko było w Teksasie po wojnie.

Tell a little hard, make sure I heard the whole school.
Powiedz to jeszcze głośniej, upewnij się, że cała szkoła Cię usłyszy

I'm working so hard to get us out of here.
Pracuję ciężko żeby nas z tego wyciągnąć.

You see, sometimes life is very hard for a girl like I.
Rozumie pan, czasami życie jest ciężkie, dla takiej dziewczyny jak ja.

The three worked so hard and what did they get?
Tak bardzo się starali i co z tego mieli?

Now I'm going to ask each of you a very hard question.
Teraz zadam każdemu z was, bardzo trudne pytanie.

These kids have never worked hard for anything in their life.
Te dzieciaki nigdy nie pracowały tak ciężko na coś w swoim życiu.

Is because these last weeks have been so hard for him.
To dlatego, że ostatnie tygodnie były dla niego takie ciężkie.

Hard to believe he could do any better than you.
Trudno uwierzyć, że on by mógł trafić na kogoś lepszego od ciebie.

Study hard and become a great man as your father was.
Uczcie się dobrze, a staniecie się tak wspaniałymi mężczyznami, jak wasz ojciec.

You live too hard, and not just at the office.
Żyje pan ostro, i to nie tylko w biurze.

And still is hard to take my eyes off her.
A mimo to ciężko mi oderwać od niej wzrok.

Very hard to get your heart and head together in life.
Bardzo trudno w życiu połączyć to co mówi serce i głowa.

Hard to believe four hours ago, we didn't even know each other.
Ciężko uwierzyć, że jeszcze cztery godziny temu się nie znaliśmy.

Hard to say why exactly, but things are just going my way.
Ciężko właściwie powiedzieć dlaczego, ale wszystko układa się po mojej myśli.

Those people from the future have had a hard life!
Ci ludzie z przyszłości mieli ciężkie życie.

What could be hard to say about your private lives?
Co może być trudnego w mówieniu o prywatnym życiu?

We got you a present for all your hard work.
Dostaliśmy dla ciebie prezent za twoją twardą pracę.

I'm just so happy for you and all your hard work.
Jestem tak szczęśliwa z twojego powodu i twojej pracy.

You're just like a lot of women who work too hard.
Jest Pani taka jak wszystkie inne ciężko pracujące kobiety.

People who come here, work hard and make a good name for themselves.
Ludziom, którzy tu ciężko pracują na dobrą opinię.

Your mother always asked me why I was so hard on you.
Mama zawsze pytała, czemu jestem dla ciebie taki surowy.

Still, I had a really hard day, and you should probably tell me.
Mam za sobą ciężki dzień, więc powinieneś mi to powiedzieć.