Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) finanse pakiet akcji, udział, zasoby, stan posiadania; posiadłość, dzierżawa; działania na podtrzymanie stanu istniejącego; trzymanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(agriculture) gospodar-stwo rolne.
2.
(ownershis) posiadłość, mienie.
3.
(pl, shares) akcje
(in library) zbiory.
4.
(sport) faul

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pakiet akcji, udział, zasoby, stan posiadania, zbiory, posiadłość, dzierżawa, działania na podtrzymanie stanu istniejącego, holding

Nowoczesny słownik angielsko-polski

bezodpływowy

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. rezerwa
2. zapas
3. holding~ companies jednostki dominujące~ costs koszty utrzymywania zapasów~ gain przyrost wartości, zysk z tytułu posiadania aktywów~ loss spadek wartości, strata z tytułu przechowywania aktywów~ period return rentowność okresu inwestycji ~ period risk ryzyko okresu posiadania papierów wartościowych ~ period yield dochodowość papierów wartościowych w okresie ich posiadania minority ~ udział mniejszościowymonetary ~ rezerwa monetarnapeasant ~ gospodarstwo chłopskieshares ~ portfel akcji

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. rezerwa 2. zapas 3. holdingholding company holding holding gain przyrost wartości holding in the capital udział w kapitaleholding loss spadek wartości, strata z tytułu przechowywania aktywów holding period okres posiadania lokaty jako kryterium oszacowania straty lub zysku ze sprzedaży i określenia czy ma ona charakter krótkoterminowy czy długookresowy holding period return rentowność okresu inwestycji holding period risk ryzyko okresu posiadania papierów wartościowych holding period yield dochodowość papierów wartościowych w okresie ich posiadania bill holdings portfel wekslowycash holdings zasoby gotówkowecurrency holdings rezerwy walutoweforeign holdings zagraniczne aktywa finansowegold holding zapas złotamonetary holding rezerwa monetarnasecurities holdings portfel papierów wartościowychcompany holding spółka holdingowa

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s trzymanie, powstrzymywanie
~ anchorage mors. trzymanie na kotwicy
~ area strefa wyczekiwania, rubież wyjściowa
~ attack uderzenie powstrzymujące
~ line rubież oporu
~ point punkt wyczekiwania

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DZIERŻAWA

HOLDING

GOSPODARSTWO ROLNE

Wordnet angielsko-polski


1. (something owned
any tangible or intangible possession that is owned by someone
"that hat is my property"
"he is a man of property")
mienie, własność, majątek, dobytek, majętność, przynależność, stan posiadania
synonim: property
synonim: belongings

2. (the act of retaining something)
retencja: : synonim: retention
synonim: keeping

3. (the act of retaining something)
utrzymywanie: : synonim: retention
synonim: keeping

Słownik internautów

porffel

Słownik nieruchomości angielsko-polski

składany

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. trzymanie
uważanie
uznanie
uznawanie
2. gospodarstwo
posiadłość
2. (o urzędzie) piastowanie
odbycie
odbywanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

posiadanie

sprawowanie

trzymanie

władanie

wytrzymywanie

zapas

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

trzymanie; utrzymanie; posiadłość; lotn. oczekiwanie na lądowanie; adj. trzymający się; utrzymujący się
~ a bridgehead - utrzymanie przyczółka mostowego
~ a crossing - utrzymanie przeprawy
~ a town; ~ a city - utrzymanie miasta
~, altitude - lotn. utrzymanie wysokości
~ back enemy attacks - odpieranie ataków nieprzyjaciela
~ command of the air - utrzymanie panowania w powietrzu
~, constant altitude - utrzymanie stałej wysokości
~, heading - nawig. utrzymanie kursu
~ in reserve - trzymanie w rezerwie
~, Mach - lotn. utrzymanie wartości liczby Macha
~ of documents - przetrzymywanie dokumentów
~ of prisoners - przetrzymywanie więźniów
~ off the catastrophe of nuclear war - powstrzymanie katastrofy wojny jądrowej
~ of the enemy - powstrzymanie nieprzyjaciela
~ on to power - trzymanie się władzy
~ out - wojsk. utrzymanie się
~ out a hand to the enemy - wyciągnięcie ręki do nieprzyjaciela
~ reins - trzymanie cugli
~ responsible for the defeat - uznanie odpowiedzialnym za klęskę
~ terrain - utrzymanie terenu
~ the breath while aiming - wstrzymanie oddechu podczas celowania
~ the course - nawig. trzymanie kursu
~ the rein(s) - dosł.i przen. trzymanie wodzy
~ the rewiev - odbieranie defilady
~ up the enemy - powstrzymanie nieprzyjaciela

Słownik techniczny angielsko-polski

trzymanie n, wytrzymywanie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Holding on to it is tantamount to theft, if not of the money then of the interest.
Nieoddawanie ich jest równoznaczne z kradzieżą, jeśli nie pieniędzy, to odsetek.

statmt.org

You see the holding patterns that start to develop in the bottom of the screen.
Widzicie utrzymujące się wzory, które zaczynają się rozwijać na dole ekranu.

TED

On the left, Kurt Beck and his friends are holding back much needed reforms.
Z lewej strony pan poseł Kurt Beck i jego koledzy wstrzymują konieczne reformy.

statmt.org

Similarly, Bailbrook House Hotel in Bath is holding a Right Royal Wedding Garden Party with B&B accommodation on 29 April, for Â?65pp.

www.guardian.co.uk

Insolvency amounts to a humiliating comedown for a studio with a back catalogue of 4,000 titles holding 205 Oscars between them.

www.guardian.co.uk

Applicants receive 30 points for holding a course offer from an approved educational provider, and 10 for proving they can pay the fees and support themselves while in the country.

www.guardian.co.uk

"We are also gravely concerned that holding hearings before the inquest takes place may prejudice its outcome and further undermine the possibility of the kind of justice that overwhelming public feeling demands.

www.guardian.co.uk

I wanted to move, but he was holding me down really hard.
Chciałam się ruszyć, ale bardzo mocno mnie trzymał.

I just wanted to see how you were holding up.
Chciałam tylko dowiedzieć się, jak się trzymasz.

I'm lost enough here without you holding back on me!
Jestem wystarczająco zagubiona i bez twojego ukrywania przede mną prawdy!

We're holding a public meeting at the school later today.
Przygotowujemy publiczne spotkanie dzisiaj wieczorem w szkole.

Then you better be ready because we not holding back.
Więc lepiej bądź gotowy, bo nie ustąpimy.

Find out where they're holding him and take me in.
Dowiedz się, gdzie go trzymają i zabierz mnie tam.

As I long for you by my side, holding position of wife.
Jak i ja pragnę mieć Cię przy sobie, jako żonę.

We've had a dead girl holding us together for seven years.
Mieliśmy martwą dziewczynę która przez 7 lat trzymała nas razem.

What did you think I was holding in my hand?
Myślałeś, że co trzymałem w ręce?

I was holding him in my arms when he died.
Trzymałam go na rękach, kiedy umarł.

She was holding a little dead baby in her arms.
Trzymała w ramionach martwe niemowlę.

I'm pretty sure the is holding my top boy in there.
Jestem pewien, że trzyma mojego chłopaka gdzieś tam.

Holding one of them off is difficult. But both, together?
Utrzymywanie jednego z dala było ciężke ale oboje ich razem?

And you're not holding up your end of the evening.
A Ty nie trzymasz się do końca wieczoru.

When you were holding my hand just now, wasn´t that real?
Gdy trzymałeś moją dłoń, nie czułeś, że to rzeczywiste?

When your mother and I were 15, we used to walk together holding hands.
Gdy twoja matka i ja mieliśmy 15 lat, chodziliśmy trzymając się za ręce.

But they didn't tell you where they're holding my father?
Powiedzieli, gdzie trzymają mojego ojca?

You should see the look in his eyes when he's holding that baby.
Powinnaś widzieć jego minę, kiedy trzymał to dziecko.

Just wanted to see how - you're holding up in here.
Chce tylko zobaczyć jak sobie radzisz tutaj.

I mean, in what position were they holding the gun?
Chodzi mi o to, w jakiej pozycji ją trzymali.

The one with the kid holding his hands in the air?
To z dzieckiem trzymającym ręce w powietrzu?

On the other hand and you were holding. It doesn't.
Z drugiej strony... ręka, którą trzymałaś... wcale nie.

Right now, he's the only thing holding up this deal.
Jak na razie, to jedyna osoba powstrzymująca tę umowę.

The thought of somebody else, you know, Holding his hand.
Myśl o kimś innym, noszącym jego ręce.

I'm not holding, but I can make a couple calls.
Nie mam przy sobie, ale mogę tu i ówdzie zadzwonić.

I'm speaking now to the person who is holding my daughter.
Zwracam się teraz do osoby, która przetrzymuje moją córkę.

I would like to thank you once more for holding this debate.
Jeszcze raz dziękuję za tę debatę.

You're holding a gun and I have no real reason to stop you.
Ma pan broń, a ja nie mam powodów, by pana zatrzymywać.

Maybe there are reasons why they're holding back on having children.
A może to jest powód, dlaczego wstrzymują się z dzieckiem.

To be 10 men, holding each other after a big victory?
Być 10 mężczyznami, trzymających się razem po zwycięstwie?

And I am holding 4:00 open for your kid thing.
I trzymam 16:00 wolną dla Twojego dziecka.

You've been the one holding it together, I know that.
To dzięki tobie jakoś się trzymamy, wiem to.

I'm going to have my hands full holding this gun.
Będę miał zajęte ręce, bo będę trzymał ten pistolet.

A woman comes out of the south apartment holding a baby.
Tak. Z południowego apartamentu wyjdzie kobieta z niemowlakiem.

Well, you are holding him a little bit like a football.
Trzyma go pan trochę jak piłkę do futbolu.

The debate we are holding today is welcome and important.
Toczącą się tutaj dzisiaj debata jest pożądana i istotna.

By the way, what sort of a convention are you holding here?
A jaki zjazd się tu odbywa?

Well, nobody gets why I'm still holding on to this.
Coż, nikt nie rozumie dlaczego ciągle to trzymam.

Who do you think is holding the door as usual?
Jak myślisz, kto trzyma drzwi?

I get the feeling, of holding a little bird in my hand.
Mam uczucie, że trzymam w ręku małego ptaszka.

This is the same newspaper she was holding in the last picture.
Tę samą gazetę trzymała na poprzednim zdjęciu. Tylko tyle mogłam zdobyć.

I've been holding my tongue because we're finally friends again.
Trzymałam język za zębami bo w końcu ponownie się przyjaźnimy.

You can see I'm holding it in that picture there.
Trzymam go na tamtym zdjęciu.

By holding their positions, they hold us here for the others.
Utrzymując swoją pozycję, trzymają nas tutaj dla innych.

I saw Grace holding hands with a girl from school.
Widziałam jak Grace trzyma się za ręce ze szkolną koleżanką.

Swing by her place and do a little hand holding.
Wstąpić do niej i trochę potrzymać ją za rękę.

Does he know that I'm all alone here in a holding cell?
Czy on wie, że tkwię całkiem sam w celi przesłuchań?

If we're married, would I still be holding your chair?
Gdybyśmy byli małżeństwem, czy nadal podsuwałbym ci krzesło?

My entire life, something has been holding me back from falling in love.
Moje całe życie, coś powstrzymywało mnie przed zakochiwanie się.

They won't shoot if I walk out holding the baby.
Nie zastrzelą mnie jeśli wyjdę z dzieckiem.