Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) mechanika płynów, hydraulika, hydromechanika;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U hydraulika

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

hydromechanika

Nowoczesny słownik angielsko-polski

mechanika płynów

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HYDRAULIKA

Wordnet angielsko-polski

(study of the mechanics of fluids)
hydromechanika, mechanika płynów
synonim: fluid mechanics

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hydraulika

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There's some air conditioning left in the base, but the skin now moves on hydraulics.
Jej część pozostała w fundamentach, ale skóra teraz porusza się hydraulicznie.

TED

I still have to check the electrical and the hydraulics!
Muszę jeszcze sprawdzić elektrykę i hydraulikę!

She's great with hydraulics, but this comm system is a mess.
Szef jest świetny w hydraulice, ale z łączność jest skomplikowana.

Is there another way to the hydraulics chamber?
Jest inna droga do komory hydraulicznej?

I'll meet them at the hydraulics chamber.
Spotkam się z nimi w komorze.

Vents won't open We lost hydraulics.
Otwory nie będą otwierać My traciliśmy hydraulik .

All my automata function by hydraulics.
Wszystkie moje automaty działają hydraulicznie.

Hydraulics restored! thank you, Tank. That did it.
Hydraulik przywracały ! dziękuje ciebie , Zbiornik . który robił to .

Arthur Malencon, hydraulics specialist, and Bjorn Bensen, Chief Engineer.
Arthur Malencon, specjalista do spraw hydrauliki, i Bjorn Bensen, główny inżynier.