Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) dotyczący elektryczności uzyskanej z elektrowni wodnej;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dotyczący elektryczności uzyskanej z elektrowni wodnej

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

hydroelektryczny

Słownik środowiska angielsko-polski

wodno-elektryczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And that's the very Congo river generating light -- the old heart of darkness now generating light with hydro-electric power.
I to jest właśnie rzeka Kongo, która produkuje światło -- stare jądro ciemności -- teraz generuje światło dzięki hydroelektrycznej mocy.

TED

And so far there are only three major sources of that -- coal and gas, hydro-electric, which in most places is maxed-out -- and nuclear.
Tam gdzie jest ona włączona cały czas Jak dotąd są jej trzy podstawowe źródła -- elektrownie węglowe i gazowe, wodne, które w większości miejsc są maksymalnie wykorzystane -- i jądrowe.

TED

So, I hope that this country will move forward, involve civil society, and have transparent processes in its ecological areas, especially hydro-electric power plants.
A więc mam nadzieję, że kraj ten będzie szedł naprzód, zaangażuje społeczeństwo obywatelskie oraz wdroży przejrzyste procesy w obszarach ekologii, zwłaszcza w odniesieniu do hydroelektrowni.