Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) chemia węglowodorowy;

(Noun) chemia węglowodór;
polycyclic hydrocarbon - chemia węglowodory aromatyczne;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

węglowodór

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WĘGLOWODOROWY

Wordnet angielsko-polski

(an organic compound containing only carbon and hydrogen)
węglowodór

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And we've got to start thinking of oil and other hydrocarbons as part of these solar panels.
Musimy zacząć myśleć o ropie i innych węglowodorach jako elementach tych paneli słonecznych.

TED

This agreement will, in practice, result in the two countries sharing a hydrocarbon-rich area.
W praktyce porozumienie to sprawi, że te dwa kraje podzielą się obszarem bogatym w paliwa kopalne.

statmt.org

That is not to say that the country's hydrocarbon resources are not important.
Nie twierdzę, że jego zasoby węglowodoru są bez znaczenia.

statmt.org

(RO) Madam President, it is already well known that global hydrocarbon reserves are close to running out.
(RO) Pani Przewodnicząca! Wiadomo już dobrze, że światowe zasoby węglowodorów są na wyczerpaniu.

statmt.org

That includes hydrocarbon extraction in that context.
W tym kontekście obejmuje to wydobycie węglowodorów.

statmt.org

That is not to say that the country's hydrocarbon resources are not important.
Nie twierdzę, że jego zasoby węglowodoru są bez znaczenia.

It's a man-made chemical from the polycyclic hydrocarbon family.
To stworzony przez człowieka związek chemiczny z rodziny wielopierścieniowych węglowodorów.

It is estimated that about a fifth of the world's undiscovered hydrocarbon resources are located in the Arctic region.
Szacuje się, że około jedna piąta nieodkrytych światowych złóż węglowodorów znajduje się w regionie arktycznym.

However we cannot allow Russia to bully its neighbours and use its hydrocarbon resources as a diplomatic weapon.
Nie możemy jednak pozwolić Rosji na zastraszanie sąsiadów i wykorzystywanie swoich zasobów węglowodorów jako broni dyplomatycznej.

Free hydrocarbon radicals, excess nitrogen, carbon dioxide.
Węglowodór, nadmiar azotu, dwutlenek węgla powyżej normy.

We also have legislation concerning hydrocarbon resources which aims to allow non-discriminatory access to the environment and also to protect it.
Mamy również prawodawstwo dotyczące zasobów węglowodorów, którego celem jest zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do środowiska przy jednoczesnej jego ochronie.

That includes hydrocarbon extraction in that context.
W tym kontekście obejmuje to wydobycie węglowodorów.

(RO) Madam President, it is already well known that global hydrocarbon reserves are close to running out.
(RO) Pani Przewodnicząca! Wiadomo już dobrze, że światowe zasoby węglowodorów są na wyczerpaniu.

CCS extracts and buries the carbon from any hydrocarbon source rather than allowing emissions to enter the atmosphere.
Technologie CCS pozwalają na wydobycie i unieszkodliwienie dwutlenku węgla pochodzącego z dowolnego źródła węglowodorów, co sprawia, że emisje nie dostają się do atmosfery.

In addition, manufacturers are switching from two-stroke engines to four-stroke engines so that the hydrocarbon limits can generally be maintained.
Ponadto producenci zmieniają silniki dwusuwowe na silniki czterosuwowe, tak aby utrzymać limity emisji węglowodorów.

Ensuring regular, reliable supplies of ample Turkmen hydrocarbon resources will diminish Europe's current overdependence on Russia.
Zapewnienie stałych, pewnych, wystarczających dostaw z turkmeńskich źródeł węglowodorowych zmniejszy obecną zależność Europy od Rosji.

Subject: Authorisation from the Turkish Government for hydrocarbon prospecting within the exclusive economic zones of EU Member States
Dotyczy: Wydanego przez turecki rząd zezwolenia na poszukiwania węglowodorów w wyłącznych strefach ekonomicznych państw członkowskich UE

The limits for hydrocarbon emissions from motorbikes and mopeds - two-wheelers, therefore - were already tightened up here substantially in 2004 and in 2007, and the situation has already improved considerably for new cars.
Limity emisji węglowodorów z motocykli i motorowerów - pojazdów dwukołowych - zostały więc znacznie zmniejszone w 2004 i 2007 r., sytuacja znacząco się poprawiła także dla nowych samochodów.

This role is reinforced by the three agreements signed by Croatia and the Hungarian Government on the strengthening of energy supply security, joint research in cross-border hydrocarbon fields and the storage of oil supplies.
Rolę tę wzmacniają trzy umowy podpisane przez Chorwację i węgierski rząd w sprawie wzmocnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię, wspólnych badań w dziedzinie transgranicznych pól paliw kopalnych i magazynowania zapasów ropy naftowej.

South Asia, which receives most of our vessels, unfortunately receives polluting substances such as asbestos, pyralenes, oils and hydrocarbon sludge, which end up in the soil, the sand and the sea, and that is not the only thing!
Azja Południowa, gdzie trafia większość naszych statków, niestety jest zanieczyszczana takimi substancjami, jak na przykład azbest, polichlorobifenyl, oleje i osad węglowodorowy, które przedostają się do ziemi, piasku i wody, a nie jest to jedynym problemem!

Madam President, Commissioner, the introduction of hydrogen powered vehicles will have an impact on environmental and health protection and on the greenhouse effect, and is of political and economic significance given the shortage of traditional hydrocarbon fuels.
Panie Komisarzu! Wprowadzenie pojazdów z napędem wodorowym będzie miało wpływ na ochronę środowiska i zdrowia, efekt cieplarniany oraz ma znaczenie polityczne i gospodarcze przy deficycie tradycyjnych paliw węglowodorowych.

in writing. - (SK) Reserves of raw materials for the production of traditional hydrocarbon fuels are constantly declining and therefore the subject of research and development of new alternative drive systems in the motor vehicle industry is most urgent.
Rezerwy surowców dla produkcji tradycyjnych paliw węglowodorowych ciągle się zmniejszają, a więc kwestia badań i rozwoju nowych, alternatywnych systemów napędowych w przemyśle pojazdów silnikowych jest bardzo na czasie.