Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia wodór;
hydrogen bridge - chemia mostek wodorowy;
hydrogen ion - chemia jon wodorowy wodoru;
hydrogen bond - chemia wiązanie wodorowe;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n wodór

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wodór

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wodór (pierwiastek)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wodór m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

wodór, H

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s chem. wodór
~ (H) bomb bomba wodorowa (termojądrowa)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n chem. wodór
hydrogen bomb - bomba wodorowa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WODOROWY

Wordnet angielsko-polski

(a nonmetallic univalent element that is normally a colorless and odorless highly flammable diatomic gas
the simplest and lightest and most abundant element in the universe)
wodór, H
synonim: H
synonim: atomic number 1

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. wodór

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. wodór
~, liquid - wodór ciekły
~, sulphur - siarkowodór

Słownik środowiska angielsko-polski

wodór m chem.

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. wodór
~, sulphur - chem. siarkowodór

Słownik techniczny angielsko-polski

wodór m, H

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And a team has now just been able to mimic that hydrogen-juggling hydrogenase.
Zespół właśnie dowiedział się, jak odtworzyć tą żonglującą wodorem hydrogenazę.

TED

And here's the really important point. ~~~ I told you hydrogen sulfide is in us.
I - co najważniejsze - Powiedziałem Wam, że siarkowodór jest w naszych organizmach.

TED

Its revolutionary engines had worked perfectly despite the colossal, violent heat of the combustion of its hydrogen and oxygen fuels, while its thermal insulation tiles had survived the searing temperatures of re-entry.

www.guardian.co.uk

The levels of mercury in some marine mammals are thought to pose a health hazard, and the risks of radioactive contamination from the nearby nuclear accident in 1968, when a US Air Force B-52 crash-landed with four hydrogen bombs on board, are still unknown.

www.guardian.co.uk

He added that there are unanswered questions about how the planet, which orbits a star containing very few chemical elements other than hydrogen and helium, was formed when there was seemingly such a small range of material available.

www.guardian.co.uk

Super-heated steam - generated by the explosive marriage of hydrogen and oxygen - erupted from the base of the spaceship; the computer ignited the two solid boosters; the giant bolts which had been holding the straining shuttle to the ground were blown open; and, at just after midday, Columbia rose gracefully into the air on a pillar of white vapour.

www.guardian.co.uk

As we have seen, hydrogen is a technology of the future.
Jak widzimy, wodór to technologia przyszłości.

However, we have to ask how the hydrogen will be obtained.
Jednak musimy zwrócić uwagę, w jaki sposób wodór będzie pozyskiwany.

Across the world people are working on hydrogen vehicle standards.
Na całym świecie ludzie opracowują normy dla pojazdów napędzanych wodorem.

Today there is a lot a enthusiasm for hydrogen cars.
Dzisiaj panuje duży entuzjazm dla samochodów wodorowych, ale...

And Denver was probably hit by a hydrogen bomb, anyway.
A Denver zostało uderzone przez bombę wodorową .

I want to die in a rocking chair, not a hydrogen fire.
Chce umrzeć w bujanym fotelu, nie w eksplozji wodoru.

The car was powered by both traditional fuel and hydrogen.
Samochód był napędzany zarówno paliwem tradycyjnym, jak i wodorem.

The waste product from a hydrogen car is pure water and nothing else.
Odpadem powstałym w wyniku używania samochodów z napędem wodorowym jest czysta woda i nic więcej.

There's a big leap from looking at the sun to making a hydrogen bomb.
Jak wielki skok od popatrzenia na słońce do wytworzenia bomby wodorowej.

So far there are only about 40 hydrogen filling stations in the whole of Europe.
W tym momencie w całej Europie znajduje się około 40 stacji tankowania wodoru.

Put more simply, this involves the use of hydrogen through combustion.
Mam tu na myśli korzystanie z dobrodziejstw wodoru poprzez jego spalanie.

We've seen how light splits water into oxygen and hydrogen.
Widzieliśmy jak światło rozszczepia wodę na tlen i wodór.

Since when did shooting kids and blowing up hydrogen bombs become okay?
Od kiedy zabijanie dzieci i detonacja bomb wodorowych stoi na porządku dizennym?

Oh, well, I have some hydrogen peroxide in my bathroom.
Mam trochę wody utlenionej w łazience. Nie, demony.

It's ripped into its two elements - hydrogen and oxygen.
Rozerwana na dwa elementy - wodór i tlen.

It would take at least 100 tons of metallic hydrogen sheets.
To dobry pomysł! Potrzebowalibyśmy co najmniej 100 ton pokryw z metalicznego wodoru.

Our focus was on the issue of labelling hydrogen powered vehicles.
Koncentrowaliśmy się na kwestii znakowania pojazdów napędzanych wodorem.

The plant uses the hydrogen to live and grow.
Roślina wykorzystuje wodór, aby żyć i wzrastać.

As a fuel, hydrogen will provide us with an environmentally safe renewable energy source.
Wodór jako paliwo zapewni nam bezpieczne ekologicznie źródło energii odnawialnej.

We see that the stage is set for hydrogen vehicles to be ready for the market.
Stawką jest przygotowanie pojazdów na wodór do wejścia na rynek.

So, in these clouds, the clumps of hydrogen and dust are moving very slowly.
Więc w tych chmurach masy wodoru i pyłu poruszają się bardzo wolno.

One more thing - there was no mention of hydrogen as a new (or renewable) resource.
Jeszcze jedna rzecz - nie było nawet wzmianki o wodorze jako nowym (lub odnawialnym) zasobie.

All the hydrogen sulfide down there really eats up the concrete.
Cały ten siarkowodór naprawdę zżera beton tam na dole.

Some car manufacturers have the prototypes ready, but there are still no hydrogen vehicles on the road.
Niektórzy producenci mają już prototypy, ale nadal na drogach nie pojawiły się samochody z napędem wodorowym.

Hydrogen is one of the energy vectors of the future.
Wodór jest jednym z wektorów energetycznych przyszłości.

Hydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.
Wodorowe ogniwa paliwowe są jednym z obiecujących systemów napędowych pojazdu.

Taking into consideration the characteristics of hydrogen, vehicles require specific treatment from rescue services.
Biorąc pod uwagę cechy wodoru, pojazdy takie wymagają specjalnego podejścia ze strony służb ratowniczych w razie wypadku.

Hydrogen can be part of the answer to the challenges posed by climate change and the need to reduce emissions.
Może być on częściowo odpowiedzą na problemy spowodowane zmianami klimatycznymi i potrzebą redukcji szkodliwych emisji.

The plant takes that hydrogen and combines it with carbon dioxide to make sugar.
Roślina przejmuje ten wodór i łączy z dwutlenkiem węgla, aby wytworzyć cukier.

He opened the floodgates on the hydrogen sulfide and it went wrong.
Przesadził z siarkowodorem i źle to się skończyło.

No hydrogen sulphide at the bottom of the lake.
Żadnego siarkowodoru nie ma na dnie tego jeziora.

Finally, the third area that I consider important is the safety of operation of hydrogen vehicles.
Wreszcie trzeci obszar, ważny dla mnie, to jest bezpieczeństwo eksploatacji pojazdów wodorowych.

When I became chair of 10 years later, I knew a lot about hydrogen.
Kiedy 10 lat później zostałem przewodniczącym Komisji Powietrza, dużo wiedziałem o wodorze.

If hydrogen is produced using dirty energy, then all we are doing is shifting the problem.
Jeśli wodór będzie produkowany przy użyciu brudnej energii, to jedynie dokonujemy tutaj przemieszczenia problemu.

Furthermore, pollution-free hydrogen production would allow it to be used in areas outside transport.
Produkcja wodoru wolna od zanieczyszczeń pozwoliłaby na używanie tego paliwa również poza sektorem transportowym.

On the basis of research, hydrogen appears to be the ideal alternative to traditional fossil fuels.
Na podstawie badań wodór wydaje się być najlepszą alternatywą dla tradycyjnych paliw kopalnych.

However, overall, hydrogen powered vehicles have a very low energy efficiency of 20% from source to wheel.
Pojazdy napędzane wodorem mają jednak na ogół bardzo niską wydajność rzędu 20%, biorąc pod uwagę cały proces energetyczny.

And what if you're in Nebraska and your hydrogen fuel system breaks down?
A co jeśli jesteś w Nebrasce i twój system napędzania wodorem padnie?

Fuel cells and hydrogen technologies have the potential to contribute significantly towards these goals.
Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe mają potencjał, żeby znacznie się przyczynić do realizacji tych celów.

Yeah, it converts oxygen and hydrogen into electricity and water.
Tak, zamieniają tlen i wodór na prąd i wodę.

There are many options to compete with hydrogen power; electric engines and fuel cells at the very least.
Wiele jest opcji konkurujących z napędem wodorowym - przynajmniej silniki elektryczne i ogniwa paliwowe.

In particular, we must ensure that storage of hydrogen in the vehicle is absolutely safe.
W szczególności musimy mieć pewność, że przechowywanie wodoru w pojeździe jest całkowicie bezpieczne.

Not only are acquisition costs still too high to be financed, but the manufacture and storage of hydrogen is expensive.
Nie tylko koszt jej nabycia jest nadal zbyt duży, ale również produkcja i przechowywanie wodoru wiąże się z dużymi wydatkami.

Okay, based on the elemental analysis, there's an abundance of hydrogen, oxygen and nitrogen.
Dobra, opierając się na analizie to zawiera znaczne ilości wodoru, tlenu i azotu.

Two part hydrogen, one part oxygen, you'il get water every time.
Dwie cząstki wodoru, cząstka tlenu zawsze tworzą cząsteczkę wody.

I told you hydrogen sulfide is in us.
Powiedziałem Wam, że siarkowodór jest w naszychorganizmach.

In this world without sunlight these bacteria extract energy from the hydrogen sulphide gas.
W tym świecie, bez światła słonecznego, bakterie te czerpią energię z siarkowodoru.

The use of hydrogen as a fuel for cars has progressed greatly in terms of development.
Wykorzystanie wodoru jako paliwa dla samochodów przyczyniło się do osiągnięcia znacznego postępu.

Naturally, hydrogen vehicles are not yet ready for the market, but a variety of projects are under way to change that.
Oczywiście pojazdy napędzane wodorem nie są jeszcze gotowe do wprowadzenia na rynek, ale obecnie prowadzi się szereg projektów, które mają to zmienić.

My personal impression was that the technical problems connected with the use of hydrogen in vehicles have basically been solved.
Odniosłem wrażenie, że problemy techniczne związane z użytkowaniem wodoru w pojazdach zostały już praktycznie rozwiązane.