Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna histeria, nerwica histeryczna;
mass hysteria - zbiorowa histeria;
mass hysteria - zbiorowa histeria;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U histeria

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

histeria

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

histeria f, nerwica histeryczna

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

histeria, nerwica histeryczna

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n histeria

Wordnet angielsko-polski


1. (neurotic disorder characterized by violent emotional outbreaks and disturbances of sensory and motor functions)
histeria
synonim: hysterical neurosis

2. (state of violent mental agitation)
furia, szał: : synonim: craze
synonim: delirium
synonim: frenzy
synonim: fury

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. histeria

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. histeria
~, mass - histeria masowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Nevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.
Niemniej jednak nie ma najmniejszego powodu do źle trafionej histerii na tę skalę.

statmt.org

We must not succumb to pesticide hysteria unleashed in the European Parliament.
Nie możemy poddać się histerii wobec pestycydów, wywołanej w Parlamencie Europejskim.

statmt.org

My country cannot be sacrificed to the politics of climate hysteria.
Mój kraj nie może się stać ofiarą politycznej histerii klimatycznej.

statmt.org

After cucumbers, tomatoes, lettuce and bean sprouts, what will be the next victim of this health hysteria?
Co po ogórkach, pomidorach, sałacie i kiełkach fasoli będzie następną ofiarą tej zdrowotnej histerii?

statmt.org

The latter sometimes seems to get lost in debates of this kind with all the hysteria about climate change.
Tego umiaru brakuje czasem w debatach tego rodzaju, gdy podnoszony jest alarm na temat zmiany klimatu.

statmt.org

His mania bubbled to the surface in the frantic hullabaloo of Date Night (Carell and Tina Fey as a listless married couple pursued by gangsters) or in the hysteria of Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, in which he makes an unforgettable contribution, as the weatherman Brick Tamland, to a street battle between rival TV presenters ("There were horses, and a man on fire, and I killed a guy with a trident!").

www.guardian.co.uk

He said that after studying psychiatry for a year in Pakistan he had become acutely aware of the power of hysteria and its ability to cause physiological responses, but he did not think that was the cause of the latest incident.

www.guardian.co.uk

As governments use deficit hysteria to collude in protecting private profit above all else, neither nationality nor geography will ultimately provide safeguards.

www.guardian.co.uk

Well okay, it's a big exaggeration, but it's true that the media went into a sort of bizarre mass hysteria as newspapers, TV, radio and magazines raced to cover a slightly-larger-than-normal ball of gas with feature articles, diagrams showing small circles next to bigger circles, video packages showing small circles moving next to bigger circles, and interactive fact panels.

www.guardian.co.uk

You tell me. I think hysteria is a way of life.
Powiedz mi. myślę że histeria jest sposobem życia.

There will be a hysteria total country, in this city.
Będzie masowa histeria!' 'W tym kraju, w tym mieście!

You think she's able to create some sort of mass hysteria?
Myślisz że on może stworzyć jakiś rodzaj masowej-histerii?

I want no hysteria to destroy what is good and right.
Nie chcę by fala histerii, zniszczyła co dobre i słuszne.

You're participating in a study on group fear and hysteria.
Bierzecie udział w badaniu strachu i histerii.

She's brought back to this house in a state bordering on hysteria.
Zostaje przyprowadzona do domu w stanie graniczącym z histerią.

I have even heard in this Chamber today that terrorism is hysteria.
Dziś usłyszałam nawet w tej Izbie, że terroryzm to histeria.

Mass hysteria. What do they think, we're imagining all this?
Zbiorowej histerii? Myślą, że to wszystko jest wytworem naszej wyobraźni?

My country cannot be sacrificed to the politics of climate hysteria.
Mój kraj nie może się stać ofiarą politycznej histerii klimatycznej.

When hysteria reaches academics, then it's time to call in that career.
Gdy histeria dociera do uczelni, to chyba trzeba zakończyć karierę.

Because of this, the crisis has turned into hysteria.
Z tego powodu kryzys zamienił się w histerię.

Is it mass hysteria or something all too real?
Czy to masowa histeria czy coś prawdziwego?

Holmes is whipping up such hysteria, they'll go over this whole country.
Holmes rozbudził taką histerię, że przeczesują cały kraj.

The latter sometimes seems to get lost in debates of this kind with all the hysteria about climate change.
Tego umiaru brakuje czasem w debatach tego rodzaju, gdy podnoszony jest alarm na temat zmiany klimatu.

Whether you meant to or not, your article contributed to the anti-communist hysteria.
Czy chciał pan czy nie, wasz artykuł przyczynił się do antykomunistycznej histerii.

Jack, you seem to be experiencing some sort of theistic hysteria.
Jack, wydaje mi się, że doznajesz pewnego rodzaju teistycznej histerii.

Nevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.
Niemniej jednak nie ma najmniejszego powodu do źle trafionej histerii na tę skalę.

Today, this strange insensitivity is considered a symptom of hysteria.
Dzisiaj, ta dziwna nieczułość jest uważana za symptom histerii.

I don't want to add to a public hysteria that's gonna cost lives.
Ja zostaję. Nie chcę potęgować histerii publicznej, która będzie kosztować życie ludzi.

Lately, it's been nothing but hysteria, headaches and bad breakups.
Ostatnio, to nie było nic tylko histeria, bóle głowy i złe upadki.

A case of mass hysteria all by myself!
Przypadek masowej histerii, wszystko przeze mnie.

We're talking mass hysteria if this gets out.
Mówimy o masowej histerii, jeśli to wyjdzie na jaw.

Hysteria about climate change does sometimes bring out veritable totalitarian traits!
Histeria dotycząca zmian klimatycznych ożywia czasami istnie totalitarne cechy!

A person afflicted by hysteria always displays some artificial mannerisms.
Osoba dotknięta histerią zawsze wystawia na pokaz kilka sztucznych manier.

We have all seen that unchallenged xenophobic and racist hysteria can overcome common sense.
Wszyscy byliśmy świadkami, jak niekwestionowana histeria o ksenofobicznym i rasistowskim podłożu może zapanować nad zdrowym rozsądkiem.

I find the hysteria when we deal with soil protection or the wishes of the farmers' unions incomprehensible.
Za niezrozumiałą uważam histerię związaną z ochroną gleby czy życzenia związków zawodowych rolników.

In fact, there will be no bemused amazement, for the reason for this hysteria is clear.
W rzeczywistości nie będzie żadnego zdezorientowanego zdumienia, ponieważ przyczyny tej histerii są oczywiste.

Hysteria is the germ of craziness that nests in all men forever.
Histeria jest zarazkiem szaleństwa, które zagnieżdża się we wszystkich ludziach od zawsze.

Rioting, mass religious hysteria, total chaos, you can imagine.
Zamieszki, histeria religijna, totalny chaos.

That is clear from the new breakout of hysteria following the attempted terrorist attack on the Delta aircraft.
Wyraźnie widać to na przykładzie nowego wybuchu histerii w związku z próbą zamachu terrorystycznego na samolot linii Delta.

She has her hysteria, I my religion.
Ona ma swoją histerię. Ja mój katolicyzm.

This unexplained disturbance and the resulting hysteria are incredible.
Te niewyjaśnione wydarzenia i wynikająca z nich histeria są niesamowite.

Apart from this, we have been noticing recently a mood of hysteria surrounding the issue of nuclear power plants.
Abstrahując od tego, ostatnio obserwujemy atmosferę histerii wokół kwestii elektrowni atomowych.

Uganda is yet again in the news for the extremism and hysteria of some of its legislators.
Uganda po raz kolejny pojawia się w wiadomościach z uwagi na ekstremizm i histerię części swoich prawodawców.

Dr. Kauffman calls it an epidemic of mass hysteria.
Dr Kauffman nazywa to epidemią zbiorowej histerii.

I have a contract with the Western hysteria ...
Mam umowę z Western Hysteria.

Climate hysteria is increasingly remote from reality.
Histeria klimatyczna jest coraz bardziej oderwana od rzeczywistości.

After cucumbers, tomatoes, lettuce and bean sprouts, what will be the next victim of this health hysteria?
Co po ogórkach, pomidorach, sałacie i kiełkach fasoli będzie następną ofiarą tej zdrowotnej histerii?

Dogs and cats living together -- mass hysteria.
Psy i koty mieszkające razem... masowa histeria.

You had just become aware... of a curious, unexplainable, epidemic mass hysteria.
Właśnie stałeś się świadomym uczestnikiem... ciekawej, niewytłumaczalnej, epidemii zbiorowej histerii.

I'm tired of all this hysteria about Howard Beale!
Jestem zmęczony tą histerią o Howardzie Bealeu!

Obviously, some kind of mass hysteria.
To była jakaś masowa histeria.

We must not succumb to pesticide hysteria unleashed in the European Parliament.
Nie możemy poddać się histerii wobec pestycydów, wywołanej w Parlamencie Europejskim.

It is obvious that the media hysteria surrounding bird flue was used to carry through the above-mentioned standard.
To oczywiste, że wywołana przez media histeria na skutek ptasiej grypy wykorzystana została do wprowadzenia wspomnianej wcześniej normy.

In the meantime, Professor Cabot... could you tell us how the hysteria machine works?
Tymczasem, profesorze Cabot, może pan powiedzieć, jak działa machina histerii?

Type one: madness, hysteria or simple fraud.
Typ pierwszy: obłęd, histeria lub zwykłe oszustwo.

We all know the hysteria, Pete.
Wszyscy znamy histerię, Pete.

The compromise motions that we will be voting on tomorrow send a clear signal away from the CO2 hysteria and towards greater road safety.
Kompromisowe wnioski, nad którymi będziemy jutro głosować, stanowią wyraźny sygnał odejścia od histerii związanej z CO2 w kierunku zwiększonego bezpieczeństwa drogowego.

There's nothing but hysteria and rumors.
Nic oprócz histerii i plotek..

Something called the hysteria machine.
Czegoś, co nazywa się machiną histerii.