Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia bożek; idol(ka), bożyszcze;
teen idol - idol nastolatków;
cinema idol - bożyszcze kina;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n idol

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

idol, bożyszcze, bożek

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s bożyszcze, bożek

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BOŻEK

BOŻYSZCZE

BÓSTWO

BOGINI

IDOL

BAŁWAN

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

idol
bałwan

Wordnet angielsko-polski

(someone who is adored blindly and excessively)
idol, bożyszcze, gwiazdor, półbóg
synonim: matinee idol

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

relig., gr. bożek
bałwan
idol

Słownik audio-video Montevideo

idol filmowy

idol, idol filmowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

osioł

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

and they served idols, whereof Jehovah had said unto them, Ye shall not do this thing.
A służyli brzydkim bałwanom, o którym im powiedział Pan, aby tego nie czynili.

Jesus Army

shall I not, as I have done unto Samaria and her idols, so do to Jerusalem and her idols?
Izali Jeruzalemowi i bałwanom jego tak nie uczynię, jakom uczynił Samaryi i bałwanom jej?

Jesus Army

But they are together brutish and foolish: the instruction of idols!
A wszakże społem zgłupieli i poszaleli; z drewna brać naukę, jest wierutna marność!

Jesus Army

For all the gods of the peoples are idols; But Jehovah made the heavens.
Wszyscy bowiem bogowie narodów są bałwani; ale Pan niebiosa uczynił.

Jesus Army

The idols of the nations are silver and gold, The work of men's hands.
Ale bałwany pogańskie, srebro i złoto, są robotą rąk ludzkich.

Jesus Army

This seems to have less to do with avoiding a repeat of the 2006 awards - where the reformed Take That won something called the Q idol Award, but Arctic Monkeys' Alex Turner rather spoilt the atmosphere of backslapping bonhomie by calling them "bollocks" - than with a determination not to court the celebrity press.

www.guardian.co.uk

Then to discover their idol was on drugs all those years kind of messes you up.

www.guardian.co.uk

Not of Cera himself - bitter pill that it was, I gave up my hopes of being a teen idol some time ago.

www.guardian.co.uk

Last April, American idol winner Kelly Clarkson came under fire after it emerged that her concert in Jakarta was sponsored by the cigarette brand LA Lights.

www.guardian.co.uk

Maybe, but why not find the idol and then turn on us?
Może, ale dlaczego nie znaleźć posążka i wrócić z powrotem do nas?

We carve an idol out of our fear and call it God.
Musimy z naszego strachu zbudować autorytet... I nazwać go Bogiem.

The boss would ask him to make the Goddess's idol.
Szef prosił go, aby wyzeźbił bożka bogini.

He wants you to always keep this idol in front of you.
Chce byś zawsze trzymała tego bożka przed sobą.

This is not how they do it on American Idol.
Tak się nie traktuje amerykańskiego idola.

We understood some things , and he became our idol.
Dotarły do nas pewne rzeczy i Erkin stał się naszym idolem.

She is my idol, but you want to arrest her
Ona jest moim idolem, a ty chciałeś ją aresztować

The idol represents our capacity in its so-called primitive form.
Bożek przedstawia naszą zdolność do tak zwanych form prymitywnych.

They need something juicy to break away from American Idol.
Potrzebują czegoś soczystego, co odciągnie ich od American Idol.

Speaking of hot, here's a little Billy Idol for you.
A skoro mówimy o ciepełku, specjalnie dla was Billy ldol...

The idol is worth millions to the right collector.
Bożek jest wart miliony dla kolekcjonerów.

One of these furnaces has a chamber that leads to the idol.
W jednym z tych palenisk jest komora która prowadzi do posążka.

Next time, I want to be an idol.
Natępnym razem, to je chcę być idolem.

The idol is the heart of this place.
Bożek jest w sercu tego miejsca.

They're giving up their lives for this idol.
Głópcy oddają życie dla kretyńskiego idola.

And at this age, my personal idol was Flipper thedolphin.
W tym wieku moim osobistym idolem był Flipper z filmu "Mójprzyjaciel delfin".

I have to say that you're my idol.
Muszę to powiedzieć: jest pani dla mnie wzorem.

Is really severe, is my idol indeed as expected!
Jest na prawde bezwzględny, jest moim idolem w zupełności!

What idol could inspire a place like this?
Dla jakiego bożka stworzyli takie miejsce?

The Indian Idol bus is coming to your town!
Autobus Indyjskiego Idola jedzie do twojego miasta!

You know, her great idol lives there, Maria.
Mieszka tam jej idol, Maria.

It's not like he got to meet my boyhood idol...
Przecież nie spotkał mojego idola z dzieciństwa ...

Their idol was about to become king.
Ich idol stał się prawie królem.

One of our lunch ladies was on the first season of American Idol.
Jeden z naszych Ladies Obiad na pierwszej edycji amerykańskiego programu Idol.

I bought this figurine because it resembled the idol.
Kupiłam tę figurkę bo przypominała ten totem.

You're in front of Mr. Loo like that and he's your idol.
Stajesz naprzeciw pana Loo, kogoś kto jest twoim idolem.

He says you're an idol worshipper, stealing their faces.
Twierdzi, że czcisz bożków, kradnąc jego twarz.

They were busy covering idol singers, scandals, and embezzlement stories.
Były zajęte odkrywaniem nowych idoli, skandali i publicznych defraudacji.

You want to make it to lndian Idol?
Chcesz, żebym zrobił indyjskiego Idola?

You are, I have to confess, my idol.
Muszę przyznać, jesteś moim idolem.

So if we find the crematorium, we find the idol.
Więc jeśli znajdziemy krematorium, znajdziemy również posążek.

Hey, is your show as good as America Idol?
Hej, czy pański program jest tak dobry jak Idol?

Little J. was my idol in seventh grade.
Mala J. była moją idolką w 7 klasie.

Throw me the idol, I throw you the whip.
Rzuć mi posążek, a ja rzucę bicz.

Ben. We found a gold idol here!
Ben, znaleźliśmy tutaj złotego bożka.

And you constructed the idol in it.
I skonstruowałeś bożka w tym.

Your God's an idol; his God is the true God.
Twój bóg to bożek, jego bóg jest prawdziwymbogiem.

And he would make the witch's idol.
A on zrobił bożka wiedźmy.

The bag of sand and the idol.
Worek z piaskiem i figurka bożka.

Simon Cowell was still on American Idol when we did this job.
Simon Cowell ciąle był w Amerykańskim Idolu Kiedy to zrobiliśmy.

Fresh is code for young and fleeting, and this club doesn't do American Idol.
Świeży to kod dla młodych, a ten klub nie organizuje Idola.

So that makes you my idol.
I dlatego jesteś moim idolem.

My idol, Bruce Lee, had already elaborated about it.
Tak powiedział mój idol, Bruce Lee. To on opracował tą technikę.

They built a perfect robot teen idol.
Zbudowali doskonałego robota - idola nastolatek.

What are his, uh, personal interests? American Idol?
Jakie są jego zainteresowania? American Idol?

It is like a secondary idol.
To jakiś bożek?

Looking like your idol, or breathing?
Wyglądac jak swój idol, czy oddychać?

Even your idol, Ted Bundy, ultimately, identified his victims.
Nawet twój idol Ted Bundy, w końcu przyznał się do swoich ofiar.

The man was your idol.
Ten facet był twoim idolem.

It's a diamond, torn from the eye of an idol. She shrieks...
To jest diament wydarty z oka idola, który wydał z siebie...