Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) niewiadoma; niepewność, wątpliwość; warunek;
a big if - wielki znak zapytania;

(Connective) jeśli, jeżeli, jeżeliby, gdy, gdyby, kiedykolwiek; chociaż, choćby; czy;
if not - jeśli nie, w przeciwnym razie;
unless - (Connective) jeżeli nie, o ile nie, chyba że;
if so - skoro tak, jeśli tak, w takim razie;
if and only if - (Connective) wtedy i tylko wtedy, zawsze i tylko wtedy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n conj
1.
(condition or supposition) jeżeli, jeśli, gdyby
~ she is reading jeśli czyta
~ she were reading gdyby czytała
~ she comes jeśli przyjdzie
~ I were you (ja) na twoim miejscu
~ necessary jeśli to konieczne
~ anything he is more clever than she jeśli już się czymś wyrónia, to tym e jest mądrzejszy od niej
hold on, ~ not you'll fall poczekaj, bo inaczej upadniesz
~ only they arrived in time! eby tylko przyjechali na czas!
~ only I had known! gdybym tylko wiedział!
~ only to please him choćby po to, żeby go zadowolić
she talks as ~ she were the boss mówi, jak gdyby była szefową
she stood there as ~ dumb stała tam, jak gdyby była niemową
as ~ by chance jak gdyby przez przypadek
as ~ you didn't know! jak gdybyś nie wiedział!
even ~ nawet jeśli.
2.
(though) pomimo
wprawdzie
~ they are rich, they are nevertheless unhappy wprawdzie są bogaci, ale i tak są nieszczęśliwi
a pleasant, ~ chilly, day przyjemny, pomimo tego że chłodny, dzień.
3.
(whether) czy
do you know ~ he is at home? wiesz, czy on jest w domu?
see ~ the door is locked zobacz, czy drzwi są zamknięte.
4.
skoro

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jeżeli, czy
even ~ jeśli nawet, jeżeli nawet, pomimo, czy
~ only gdyby tylko
~ he did say that nawet jeżeli to powiedział
~ I were gdybym był
he asked ~ that was enough zapytał czy to wystarczy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

conj jeżeli, jeśli, o ile
gdyby, jeśliby
w zdaniach pytających zależnych: czy
I wonder if he is there ciekaw jestem, czy on tam jest
if I knew gdybym wiedział
if necessary w razie potrzeby
if not w przeciwnym wypadku (razie)
if so w takim razie (wypadku)
as if jak gdyby

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JEŻELI

ILE: O ILE

GDYBY

SKORO

CZY

ŻEBY

Słownik internautów

jeśli

Słownik audio-video Montevideo

częstotliwość pośrednia

ustawianie pozycji ostrości bez zmiany rozmiarów obiektywów

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ile

jakby

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You may use them if you are a teacher or if you are giving a speech about the EU.
Slajdy można wykorzystać podczas lekcji lub prezentacji o tematyce europejskiej.

europa.eu

Because obviously, if it's breaking snails, the poor limb must be disintegrating.
No bo oczywście, skoro rozbija ślimaki, to to biedna kończyna musi się niszczyć.

TED

You can only express effective criticism if you yourself meet the criteria set.
Skuteczną krytykę można wyrażać tylko wtedy, kiedy samemu spełnia się kryteria.

statmt.org

They will only stop being used if something forces the situation.
Przestaną one być używane jedynie jeżeli zostaniemy do tego zmuszeni sytuacją.

However, if nothing has been done, we must take another look.
Jednak jeżeli do tej pory nic nie zostanie zrealizowane, wtedy będziemy musieli przyjrzeć się temu jeszcze raz.

If at all possible, by the end of the year?
Jeżeli jest to w ogóle możliwe, to do końca tego roku?

If the country takes care of itself, nothing in particular will happen.
Jeżeli jakiś kraj sam się o siebie troszczy, nic szczególnego się nie dzieje.

I can read the whole thing out if you want.
Mogę przeczytać całość, jeśli sobie tego państwo życzą.

If countries want to leave, they have the right to do so.
Jeżeli kraje chcą ją opuścić, mają do tego prawo.

If they do not, then the international community will and must act.
Jeśli tego nie zrobią, wspólnota międzynarodowa będzie zmuszona podjąć działania i to zrobi.

If they are not, then one has more of a problem.
Jeżeli nie są, wówczas problem jest większy.

It is much better if they are decided in just one.
Będzie lepiej, jeżeli zadecydujemy o tym w jednym miejscu.

That is just as important, if not far more so.
Jest to równie ważne, o ile nie o wiele ważniejsze.

But if they are there, something needs to be done.
Jeżeli faktycznie tak jest, coś trzeba zrobić.

If a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Jeżeli kilka dużych krajów daje zły przykład, to sytuacja nie wygląda dobrze.

If you do that, we will not need the money.
Jeśli tego dokonamy, pieniądze nie będą już do niczego potrzebne.

Would this also be the case if we were talking about men?
Czy miałoby to też znaczenie, gdybyśmy rozmawiali o mężczyznach?

If not, then how can we close our eyes to this?
Jeśli nie, jak możemy przymykać na to oko?

If not, then I would like to be told that.
Jeśli nie, to chciałbym to usłyszeć.

If you all talk for such a long time then I cannot give the floor to the others.
Jeżeli wszyscy będziecie mówić tak długo, nie będę mógł udzielić głosu innym.

If you do not speak out the truth, then who will?
Jeśli wy nie powiecie, jak wygląda prawda, to kto to zrobi?

If you will allow me, I would like to answer them together.
Jeśli mi Państwo pozwolą, chciałabym udzielić łącznej odpowiedzi na te pytania.

If there is no future, then more people will die.
A jeśli nie będzie przyszłości, umrze jeszcze więcej ludzi.

If we include the new ones the total would rise to 20.
Jeżeli uwzględnimy te nowe, to ich liczba zwiększy się do 20.

If truth be told, nothing more came out of it.
Prawdę mówiąc, nic więcej z niej nie wynika.

Growth in turn can only play a part if we provide the means for it to do so.
Z kolei wzrost odgrywa rolę, gdy dostarczymy mu do tego środki.

If it is a good one, we will be there.
Jeśli będzie on dobry, cel osiągniemy.

However, things will only continue in that way if we want them to.
Jednak jeżeli tylko będziemy chcieli, możemy zmienić obecną sytuację.

Allow me, if you will, to turn to the report itself.
Jeśli nie mają państwo nic przeciwko, przejdę teraz do samego sprawozdania.

If that is the case, it should go and get the data.
W takim przypadku Komisja powinna zebrać odpowiednie dane.

Now, if you will, let us get to the heart of the matter.
A teraz pozwólcie, że przejdę do sedna sprawy.

It is better if we allow people to stay at home.
Lepiej pozwólmy ludziom pozostać u siebie.

If others do not then that is their problem, but I can answer for myself.
Jeżeli inni czynią inaczej, jest to ich problem. Ja odpowiadam za siebie.

Even if I do not agree with everything, the result has been really good.
Ale nawet jeśli nie ze wszystkim się zgadzam, to wynik jest naprawdę dobry.

It has the same effect even if the process takes a little longer.
Daje takie same efekty, chociaż sam proces trwa nieco dłużej.

If not, however, then next year we will have to speak another language.
Jeśli jednak nie, to za rok będzie już musieli podejść do sprawy inaczej.

If that is the case, how will you do it?
Jeżeli tak, to jak to pani osiągnie?

If we do nothing the situation will only get worse.
Jeżeli nic nie zrobimy, sytuacja jedynie się pogorszy.

It would be a good idea if this were looked at again.
Przyjrzenie się temu ponownie byłoby dobrym pomysłem.

If there was, some country would have found it by now.
Gdyby takie istniało, to jakiś kraj już by je znalazł.

If you ask a question, then at least wait for the answer'.
Jeśli zadajesz pytanie, wówczas przynajmniej czekaj na odpowiedź”.

If nothing is done in time, we could reach the point of no return.
Jeśli nie zadziałamy wystarczająco szybko, możemy znaleźć się w punkcie bez odwrotu.

What would happen if only Europe had this kind of tax?
Co by się stało, gdyby podatek taki obowiązywał tylko w Europie?

If we are talking about further development of the technology, then this must be in all areas.
Jeśli mówimy o dalszym rozwoju technologii, to musi to dotyczyć wszystkich obszarów.

If you have no time, walk out that door now.
Jeżeli nie ma pan czasu, to proszę natychmiast wyjść tymi drzwiami.

If you are waiting for that, I would not do so.
Na pani miejscu nie czekałbym na nie.

However, if we want to deal with such a major issue, then the resources will have to be found.
Jednak jeżeli chcemy się zająć tak poważną sprawą, to środki te trzeba znaleźć.

If you have enough support in the Council, go for it.
Jeśli mają państwo wystarczające poparcie w Radzie, zdecydujcie się na tę propozycję.

If that is the case, we will give it our full support.
Jeżeli tak będzie, w pełni poprzemy projekt.

This, however, will only happen if we are able to create jobs.
Uda się to wszakże jedynie, jeżeli będziemy potrafili stworzyć miejsca pracy.

Two things, especially, need to change if Europe is to get there.
Aby Europa mogła osiągnąć ten cel, trzeba zwłaszcza zmienić dwie rzeczy.

I wonder if you could provide us with those today?
Jestem ciekaw, czy mógłby Pan podać je nam dzisiaj?

If we do so, our group will certainly be happy to support it.
Jeśli tak się stanie, nasza grupa z całą pewnością udzieli swojego poparcia.