Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) przeprowadzić/przeprowadzać wywiad; odbyć/odbywać rozmowę kwalifikacyjną; przesłuchać/przesłuchiwać; widzieć (się), spotkać/spotykać (się);
interview well - dobrze radzić sobie na rozmowach kwalifikacyjnych;

(Noun) wywiad; przesłuchanie; rozmowy; widzenie (się), spotkanie (się); biznes rozmowa kwalifikacyjna;
conduct an interview - przeprowadzić wywiad;
give an interview - udzielić/udzielać wywiadu;
in an interview with sb - w wywiadzie przeprowadzonym z kimś;
group interview - biznes rozmowa kwalifikacyjna z udziałem kilku kandydatów i kilku osób przesłuchujących;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wywiad, rozmowa kwalifikacyjna

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wywiad (dziennikarski), wypytywanie, rozmowa kwalifikacyjna
przeprowadzać wywiad, wypytywać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rozmowa rekrutacyjna

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

rozmowa f

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zbierać wywiad

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wywiad (zw. dziennikarski)
vt przeprowadzić wywiad (sb z kimś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WIDZENIE SIĘ

INTERWIEW

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

WYWIAD: PRZEPROWADZAĆ WYWIAD

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N wywiad
N rozmowa kwalifikacyjna
V przeprowadzać wywiad
V przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną

Wordnet angielsko-polski


1. (a conference (usually with someone important)
"he had a consultation with the judge"
"he requested an audience with the king")
audiencja, posłuchanie
synonim: consultation
synonim: audience

2. (the questioning of a person (or a conversation in which information is elicited)
often conducted by journalists
"my interviews with teenagers revealed a weakening of religious bonds")
wywiad, interview: :

3. (a conference (usually with someone important)
"he had a consultation with the judge"
"he requested an audience with the king")
konsultacja: : synonim: consultation
synonim: audience

Słownik internautów

przesłuchanie
rozmowa kwalifikacyjna
wywiad (w mediach)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wywiad

Słownik audio-video Montevideo

wywiad prasowy lub telewizyjny, przeprowadzać wywiad
rozmowa, spotkanie się

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

rozmowa

widzenie

wypytywanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wywiad (prasowy)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Dr. Phyllis Lee gave me my interview, and she asked me, "How would you define race?"
Podczas rozmowy wstępnej Dr Phyllis Lee spytała mnie: "Jak zdefiniowałabyś rasę?"

TED

I'll be interviewing some students... sitting in on some classes, gathering footage.
Będę przesłuchiwała studentów... w niektórych klasach, zbierając materiał.

OpenSubtitles

I spent 20 years in interviews with African farmers who were on the verge of famine.
Spędziłem 20 lat prowadząc wywiady z afrykańskimi farmerami, żyjącymi na granicy głodu.

TED

An interview about fruit, large school classes and learning German in Namibia.
Rozmowa o owocach, dużych klasach i nauce języka niemieckiego w Namibii.

Goethe Institut

They are outside, giving television interviews and trying to present their position.
Są na zewnątrz, udzielają wywiadów dla telewizji i próbują przedstawić swoje stanowisko.

statmt.org

Now he has just said that George Osborne did not mention it in the interview he gave the BBC last week.

www.guardian.co.uk

Or maybe it's because I'm not one of her makeover subjects, although by the end of the interview I rather wish I was.

www.guardian.co.uk

In an unusual concession to online demands, police held a second press conference and state broadcaster CCTV aired an interview with the driver, Fei Liangyu, who denied knowing the victim or being ordered to kill him.

www.guardian.co.uk

"There was this magazine interview with her where she was talking about liking this particular brand of whisky, and so Stuart went off to get her this whisky," she says.

www.guardian.co.uk

And an interview does not mean I'm going to college.
I przesłuchanie jeszcze nie oznacza, że pójdę do koledżu.

You know, I have a job interview in 10 days.
Mam rozmowę o pracę, za 10 dni.

I just think she needs a day without an interview.
Myśle że ona potrzebuje dnia bez wywiadu.

They want me to come back in for a second interview.
Chcą, bym przyszła jeszcze raz na drugą rozmowę.

I had a job interview a couple of days ago.
Miałem rozmowę kwalifikacyjną kilka dni temu.

Yes- about our first interview and all the things you said.
Nasz pierwszy wywiad, i te wszystkie rzeczy które powiedziałeś.

I don't know why he wants me to do the interview.
Nie wiem, dlaczego chce, żebym to ja robiła ten wywiad.

They're coming to interview you with a photo and everything.
Tak, przeprowadzą z tobą wywiad ze zdjęciem i w ogóle.

Do you know what he asked me at my interview?
Wiesz, o co zapytał mnie w czasie mojego wywiadu?

Today I have a job interview for the first time in a while.
Dzisiaj mam rozmowę kwalifikacyjną po raz pierwszy od dłuższego czasu.

I can't believe after a whole day we only got one interview.
Nie mogę uwierzyć, że po całym dniu mamy tylko jeden wywiad.

Or, you can go to your interview for some. business thing.
Albo, możesz iść na tę swoją rozmowę w. sprawach handlowych.

And you should not interview him or write anything in the media.
I nie możesz z nim przeprowadzać wywiadów ani niczego pisać w mediach.

You've got to be in the hotel for an interview.
Masz być w hotelu za 20 minut, bo masz wywiad.

He has to go to this other town for a job interview.
Musi pojechać do innego miasta, w sprawie pracy.

Did he go by the police station to give an interview?
Poszedł na policję, żeby go przesłuchali?

This is the job interview for the rest of his life.
To jak rozmowa o pracę na resztę jego życia.

This might not be the best time for an interview.
To może nie być najlepszy czas na wywiad.

Well, my department would like to interview you and clear this up.
Mój wydział chciałby cie przesłuchać i wyjaśnić to.

I thought this was a done deal, not an interview.
Myślałem, że to załatwiona sprawa, a nie rozmowa o pracę.

Because it was the 15th job interview I've been on in the last month.
Bo to była piętnasta, na której byłem w tym miesiącu.

I don't know what's going to happen when it comes time for the interview.
Nie wiem, co będzie gdy przyjdzie czas na przesłuchania.

He should get here at ten past you're not giving an interview.
Powinien tu dotrzeć dziesięć po wywiadu nie będzie.

I mean, we're in a position where we have to interview him.
Znaczy się, jesteśmy w sytuacji, kiedy musimy przeprowadzić z nim wywiad.

I don't need a coach teaching me how to act during the interview.
Nie potrzebuję trenera, który będzie mi mówił... jak mam zachowywać się na rozmowie.

Why is it so hard for you to go to a job interview?
Rozmowa o pracę jest dla ciebie taka trudna?

You either have a job interview or you're going on a date.
Masz rozmowę o pracę... albo randkę.

We can also provide clothes for the interview if you need them.
Możemy także udostępnić ubranie na tę rozmowę, jeśli tego potrzebujesz.

She didn't like you a lot, according to her notes from your interview.
Nie polubiła cię, według jej notatek z twojej rozmowy kwalifikacyjnej.

You know how long it took me to get that interview?
Wiesz jak długo zajęło mi umówić to spotkanie? Owszem, wiem.

Thank you so much for asking me to come in and interview.
Bardzo ci dziękuję, że zaprosiłeś mnie na tę rozmowę.

I'm not asking for money What happened at the interview?
Nie pytam o pieniądze. Jak poszło na rozmowie?

I'm supposed to interview you, and then write a report for school.
Powinnam zrobić z tobą wywiad, a potem napisać sprawozdanie do szkoły.

What am I supposed to say in a job interview, mom?
Teraz chodzi o twoją dumę? A co powiem na rozmowie kwalifikacyjnej?

He's doing the interview with me in town on Friday.
W piątek robi ze mną wywiad w mieście.

I'd like to interview you or somebody from your band.
Chciałbym przeprowadzić wywiad z tobą lub z kimś z twojego zespołu.

Why would you lie about being on a job interview?
Dlaczego miałbyś kłamać na temat rozmowy o pracę?

He wanted to lunch, but gave up for an interview.
Miałyśmy iść na obiad, ale coś jej wypadło.

Are you going to wear that on a job interview?
Chcesz w tym iść na rozmowy?

So I have an interview tomorrow at my old law firm.
Mam jutro rozmowę w mojej poprzedniej firmie prawniczej.

Is there any way that you could get me an interview with your firm?
Co tylko chcesz, stary. Jest możliwość, żebyś załatwił mi rozmowę w twojej firmie?

We may be at 7 billion people by the time anyone sees this interview.
Może mieć 7 miliardów ludzi do czasu, gdy ktoś zobaczy ten wywiad.

I have to be there next week to interview for a new general manager.
Mam tam być za tydzień szukać kandydata na nowego menagera.

My college counselor wanted me to come and interview you.
Mój doradca od koledżu chciał, żebym zrobił z tobą wywiad.

What, you didn't think I'd want to interview them myself?
Myślisz, że nie chciałabym ich sama przesłuchać?

You ought to give an interview about what happened that night.
Powinieneś udzielić wywiadu na temat tego, co się wydarzyło tamtej nocy.

He nearly killed three reporters I sent to interview him today!
Prawie zabił trzech reporterów, których wysłałem dzisiaj, by zrobili z nim wywiad!

Those were his exact words before we did the interview.
Takie były jego dosłowne słowa przzed tym, jak zrobilismy wywiad

The interview, they said, would be broadcast to 300 million people.
Wywiad, jak określili, miał być nadawany... do 300 mln ludzi.

I didn't invite you to get here to interview me.
Desmond, nie zaprosiłem ciebie tutaj na wywiad!