Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) nierozumny, nierozumujący, bezrozumny; irracjonalny, nieracjonalny, absurdalny; matematyka niewymierny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (not endowed with reason) nieracjonalny, irracjonalny
(illogical, absurd) niemądry
(maths) niewymierny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nieracjonalny, irracjonalny, nielogiczny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IRRACJONALNY

NIEROZUMNY

ABSURDALNY

NIEWYMIERNY

Wordnet angielsko-polski


1. (not consistent with or using reason
"irrational fears"
"irrational animals")
nieracjonalny, irracjonalny


2. (real but not expressible as the quotient of two integers
"irrational numbers")
niewymierny: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. irracjonalny
nieracjonalny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And my interest in irrational behavior started many years ago in the hospital.
Zainteresowałem się irracjonalnym zachowaniem wiele lat temu, kiedy trafiłem do szpitala.

TED

I'll tell you a little bit about irrational behavior. ~~~ Not yours, of course -- other people's.
Opowiem wam trochę na temat irracjonalnego zachowania Oczywiście nie waszego, tylko innych ludzi.

TED

I'll give you a couple of more examples on irrational decision-making.
Oto więcej przykładów irracjonalnego podejmowania decyzji.

TED

I agree with the principle of what Alan Greenspan is now calling the stage of 'irrational exuberance'.
Zgadzam się też z zasadą, którą obecnie Alan Greenspan nazywa etapem "irracjonalnej wybujałości”.

statmt.org

Then again, who's to say that certain types of irrational thinking aren't exactly what the world needs?
Ale z drugiej strony, może czasami nierozsądne myślenie jest potrzebne na świecie?

TED

He's wearing a beret and toting a five-string bass, thereby igniting two of my most deeply held - though doubtless irrational - prejudices.

www.guardian.co.uk

They are fascinated by US culture in a way they never were before," they said, apparently discounting the fact that the same satellite network that shows Desperate Housewives also shows Fox News, and the very real possibility that, having been exposed to Glenn Beck, your average jihadist now simply thinks everyone in the United States is totally irrational and just feels really sorry for them.

www.guardian.co.uk

Markets are often irrational or rigged.

www.guardian.co.uk

If LaRose had conceived an irrational hatred against a neighbour, this would have been a containable affair.

www.guardian.co.uk

You have to show them that beauty drives people to do irrational things.
Musicie pokazać, że piękno prowadzi ludzi do robienia zwariowanych rzeczy.

I know it's irrational, but its impact on Alison is real.
Wiem to nieracjonalne, ale to ma rzeczywisty wpływ na Alison is real.

We can't have any irrational thought, just because we don't understand something.
Nie można myśleć irracjonalnie tylko dlatego, że się czegoś nie rozumie.

The last time you were this irrational was with Embry.
Ostatnim razem zachowywałaś się tak z Embry'm.

Our debates about chemicals are too often conducted on a very irrational level.
Nasze debaty dotyczące środków chemicznych prowadzone są zbyt często w sposób irracjonalny.

Hey, I'm just the irrational part of your brain, but elevated means high, right?
Jestem tylko nieracjonalną częścią twojego mózgu, ale podniesiony to wysoki, tak?

The longer I stay awake, the more my thoughts become frantic, irrational.
Im dłużej jestem rozbudzony, tym bardziej moje myśli robią się szalone, irracjonalne.

The ice is so slippery, and monkeys are all irrational.
Lód jest taki śliski, a małpy całkiem irracjonalne.

You're allowed to save them, no matter how irrational.
Masz prawo go ratować, nie ważne jak nieracjonalne to by było.

Taking into account that the tax system is opaque and irrational, I voted against.
Mając na uwadze fakt, że system opłat jest nieprzejrzysty i irracjonalny, głosowałem za odrzuceniem tego tekstu.

The idea that smoking actually made women freer, was completely irrational.
Pomysł, że palenie naprawdę wyzwala kobiety był zupełnie irracjonalny.

I would like a lifetime spent with an irrational and suspicious goddess.
Wybieram życie spędzone z podejrzliwą i irracjonalną boginią.

I am a perfectly sane woman dealing with completely irrational behavior.
Jestem idealnie zdrową na umyśle kobietą, która musi uporać się z całkowicie nieracjonalnym zachowaniem.

Taking refuge in fantasy might be a rational response to an irrational world.
Uciekanie w fantazję mogłoby być racjonalną odpowiedzią na irracjonalny świat.

And there is nothing irrational about the consumer that said that to us.
I nie ma w tym niczego irracjonalnego.

She has an irrational fear of the spin cycle.
Ma jakiś irracjonalny lęk przed cyklem wirowania.

I know it sounds irrational, but it goes back to my childhood.
Wiem,brzmi to niedorzecznie, ale to wywodzi się z mojego dzieciństwa.

I can recall some of the heated debates on this subject; they were often interesting and, at times, slightly irrational.
Przypominam sobie niektóre gorące debaty na ten temat; często były one interesujące, ale niekiedy bywały nieco irracjonalne.

I want someone to get irrational over me.
Chciałabym, żeby ktoś dla mnie oszalał.

Operations is cold and ruthless, but he's not irrational.
Szef jest zimny i bezwzględny, ale nie irracjonalny.

I may have been a little irrational today.
Uświadomiłam sobie, że mogłam być dzisiaj trochę irracjonalna. trochę???

The irrational, the pointless, and the chaotic are all integral parts of reality.
Nieracjonalne, chaotyczne i bezsensowne są wszystkie integralne części rzeczywistości.

Religion is a symptom of irrational belief and groundless hope.
Religia to objaw irracjonalnego wierzenia oraz bezpodstawnej nadziei.

And my interest in irrational behavior started many yearsago in the hospital.
Zainteresowałem się irracjonalnym zachowaniem wiele lattemu, kiedy trafiłem do szpitala.

I believe that sometimes you have irrational expectations.
Tylko wydaje mi się, że czasami masz za duże oczekiwania.

There are two kinds of fears: rational and irrational.
Istnieją dwa rodzaje strachu: Racjonalny i irracjonalny.

Perhaps it was irrational, my being so afraid.
Możliwe, że mój strach był irracjonalny.

I understand that this sounds irrational to you.
Rozumiem, że to brzmi irracjonalnie.

Whatever the reason, it is irrational that we should have a single market for new vehicles but not for spare parts.
Bez względu na to jaki był powód, irracjonalne jest posiadanie wolnego rynku na nowe pojazdy ale nie na części zamienne.

It is also a powerful and irrational master.
To także silny i irracjonalny władca.

The fact that you see that as inherently bad means you're an irrational patriot.
Fakt jest taki, że widzisz to jako z natury złe środki. Jesteś irracjonalną patriotką.

Father Moore's beliefs are based on archaic and irrational superstition.
Przekonania ojca Moore oparte są na archaicznych i irracjonalnych zabobonach.

You date a 25-year-old girl, you're gonna deal with irrational behavior.
Umawiając się z 25-letnią dziewczyną, musisz sobie poradzić z nieracjonalnym zachowaniem. Tak.

And of course this comes with unthinkable irrational behaviour,
A wraz z nią dochodzi do irracjonalnych zachowań.

The rational and the irrational complement each other.
Racjonalne i nieracjonalne wzajemnie się uzupełniają.

I want to confront the epidemic of irrational superstitious thinking
Chcę stanąć twarzą w twarz z epidemią irracjonalnego, zabobonnego myślenia.

Maybe I should have ignored this irrational impulse.
Może powinnam była zignorować ten irracjonalny impuls.

I think you are being completely irrational.
Myślę, że jesteś kompletnie irracjonalna.

They are irrational thoughts that then turn suicidal.
Są to irracjonalne myśli, które zmieniają się w samobójcze.

That is irrational, but it is a fact.
Jest to nieracjonalne, ale jest to fakt.

Oh, won't pay their taxes, an irrational resentment of Rome...
Och, nie płacą podatków, mają nieracjonalną niechęć do Rzymu. . .

Being afraid of realtors is an irrational fear.
Strach przed pośrednikami jest irracjonalny.

You might say, eh, that's not really irrational.
Możecie rzec: to nie jest naprawdę nierozsądne.

A clear signal should be sent to all parties engaged in fishing that the irrational exploitation of fish resources could have dire consequences.
Wszystkim zainteresowanym należy wysłać wyraźny sygnał, że irracjonalna eksploatacja zasobów rybnych może być zgubna.

Our history is a history of irrational acts.
Nasza historia, to historia irracjonalnych zachowań.

Fear can drive one to irrational acts.
Strach może prowadzić do irracjonalnych zachowań.

Everybody warned me, he was unorthodox but he's way irrational, bordering on nutso.
Wszyscy mówili, że jest nieortodoksyjny... ...ale on jest bardzo daleki od racjonalizmu.

Calling a riot an irrational expression of rage.
Nazywać zamieszki irracjonalnym wyrazem wzburzenia.

Just vague talk about strange patterns, irrational proposals.
Tylko niewyraźne gadanie na temat dziwnego zachowania, irracjonalnych propozycji.

We hope that that decision will be modified by the Grand Chamber since it is clearly irrational.
Mamy nadzieję, że Wielka Izba zmieni tę decyzję, gdyż jest ona w oczywisty sposób irracjonalna.