Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) izolacja, separacja, oddzielenie, odosobnienie; osamotnienie; technika izolacja; chemia wyizolowanie, wyodrębnienie;
policy of splendid isolation - historia polityka izolowania się od spraw europejskich;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (separation) odosobnienie
a policy of ~ polityka izolacji
(detachment) odseparowanie
a case considered in ~ sprawa rozważana w odosobnieniu
(med) izolacja
~ hospital szpital chorób zakaźnych

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

izolacja, odseparowanie, oddzielenie, odosobnienie, wyodrębnienie, osamotnienie, (el.) odłączenie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zakaźny

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

w odosobnieniu

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

izolacja f, odosobnienie n, wyosobnienie n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s izolacja, odosobnienie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n izolacja
odosobnienie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODZIEŻ

OSAMOTNIENIE

ODOSOBNIENIE

SEPARACJA

WYOBCOWANIE

WYODRĘBNIENIE

WYDZIELANIE

WYDZIELENIE

ODCIĘCIE

ODCIĘCIE SIĘ

BEZLUDNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(a state of separation between persons or groups)
izolacja, odosobnienie, wyizolowanie, separacja

Słownik internautów

izolacja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

izolacja
oddzielenie
oderwanie
odizolowanie
odosobnienie
osamotnienie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

izolowanieizolacja

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

odizolowanie (odosobnienie), odosobnienie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

odizolowanie; odosobnienie; izolacja; chem. wydzielanie (się)
~, diplomatic - izolacja dyplomatyczna
~, geographical - izolacja geograficzna
~, political - izolacja polityczna
~, shock - ochrona przed wstrząsami

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I do not believe it serves any purpose to discuss this matter now in isolation.
Nie sądzę, aby obecnie omawianie jedynie tej sprawy miało jakikolwiek sens.

statmt.org

I believe that we should not deal with renewable sources in isolation.
Uważam, że nie powinniśmy zajmować się źródłami odnawialnymi w oderwaniu od innych kwestii.

statmt.org

In the age of globalisation, isolationism is no longer an option, and that is a good thing.
W erze globalizacji izolacjonizm nie stanowi już żadnej opcji - i to jest dobre.

statmt.org

They are to do with the regime of isolation that prevailed in Ashgabat until the end of 2006.
Mają one wiele wspólnego z reżimem, który dominował w Aszgabacie do końca 2006 r.

statmt.org

The Commission's proposal currently goes some way towards building a new Institute in isolation.
Projekt Komisji zmierza obecnie nieco w stronę budowy nowego instytutu w warunkach odosobnienia.

statmt.org

"I fully believe they will do it [survive]," said Al Holland, a psychologist with Nasa who rushed to Chile in an effort to share the agency's experience with human isolation in extreme environments.

www.guardian.co.uk

The hallmarks of foreigners' lives in both places are insecurity and isolation from ordinary people.

www.guardian.co.uk

And sometimes it is easy to forget, talking to the bright and engaging people I meet at Body & Soul, that many of them have had to deal with extreme pain, isolation and trauma.

www.guardian.co.uk

Andrew McCulloch, of the Mental Health Foundation, said the latest study builds on work that links isolation to poor mental and physical health.

www.guardian.co.uk

But in the end, the isolation was too much for her.
Ale w końcu izolacja okazała się dla niej za duża.

I spent a year in isolation for him, he only gave me five.
patyków. Siedziałem za niego cały rok, a on mi zapłacił tylko pięć.

Now we just need someone to go into the isolation room.
Teraz potrzeba nam kogoś, kto pójdzie do izolatki.

Well, how long is Tom going to be in isolation?
Więc, jak długo Tom będzie w izolacji?

Isolation will only make the population pay a greater price.
Izolacja doprowadzi tylko do płacenia większej ceny przez społeczeństwo.

We should not consider the one in isolation from the other.
Nie powinniśmy się wzajemnie izolować.

No idea how long he's been alone without food or water in isolation.
Nie wiem jak długo był odizolowany bez wody i jedzenia.

You are the price we now pay for that isolation.
Ty jesteś ceną, którą płacimy za tę izolację.

I take the point, but we can't consider this case in isolation.
Rozumiem pana podejście, ale nie możemy rozważać tego przypadku w odosobnieniu.

The problem is that things cannot be done in isolation.
Problem polega na tym, że niczego nie można robić w izolacji.

These institutions must not just begin working for themselves, in isolation.
Żeby te instytucje nie zaczęły pracować same dla siebie, w izolacji.

The children will be condemned to live out their lives in isolation.
Dzieci są skazane na życie w izolacji.

This is the ground floor, five floors below the isolation room.
To jest parter, pięć pięter poniżej izolatki.

We are gathering together in an isolation zone away from others.
Zbieramy się razem w odosobnionej strefie, z dala od innych.

If each of us had decided in isolation to support our banks, we would not have supported any bank.
Jeśli każdy osobno zdecydowałby o udzieleniu wsparcia dla banków, to żaden bank nie otrzymałby wsparcia.

I believe that we should not deal with renewable sources in isolation.
Uważam, że nie powinniśmy zajmować się źródłami odnawialnymi w oderwaniu od innych kwestii.

So the protection of personal data should no longer be viewed in isolation from competition policy.
A zatem ochrona danych osobowych nie może już być rozpatrywana w izolacji od polityki konkurencji.

They can only remand you in isolation for three months.
Mogą cię trzymać w izolatce tylko przez 3 miesiące.

Because deaf people live in even deeper isolation than she has ever done.
ludzi z zaburzeniami słuchu, bo głusi żyją w większej izolacji niż ona kiedykolwiek.

Biological tests convince me you may be on right road with isolation.
Testy upewniły mnie, że jest pan na dobrej drodze do izolacji...

I'm going to put you in complete isolation for two weeks for your own good.
Mam zamiar umieścić cię w kompletnej izolacji przez dwa tygodnie dla twojego własnego dobra.

I do not believe it serves any purpose to discuss this matter now in isolation.
Nie sądzę, aby obecnie omawianie jedynie tej sprawy miało jakikolwiek sens.

I can totally relate to the sense of isolation, feeling like an outsider.
Całkowicie mogę utożsamić się z pojęciem izolacji, poczuciem bycia outsiderem.

I can give you nothing but darkness and isolation.
Nie moge dać ci nic poza ciemnością i izolacją.

Every no would lead to isolation, if not to that country's self-exclusion.
Każde "nie” prowadziłoby do izolacji, o ile nie do samowykluczenia kraju.

They hope that the European Union will bring an end to their isolation.
Mają nadzieję, że Unia Europejska położy kres ich izolacji.

Unfortunately, though, sanctions and isolation of the regime have in recent years not really done anything to help bring about change.
Niestety jednak ani nakładane sankcje, ani odizolowanie reżimu nie przyczyniły się w ostatnich latach do wprowadzenia zmian.

Unfortunately, there are problems involving education, medical care and the extreme isolation of these people.
Występują jednak pewne problemy dotyczące oświaty, opieki zdrowotnej i niezwykłej izolacji tych ludzi.

These are ways in which Belarus can profit from the new policy, after many years of isolation.
Takie mogą być zyski z nowej polityki, która kończy z wieloletnią izolacją Białorusi.

In the infectious disease lab there is an isolation ward.
Musisz zabrać go laboratorium chorób zakaźnych, tam jest zamknięty oddział.

The policy of sanctions and isolation we have pursued so far has not brought the anticipated results.
Dotychczasowa polityka sankcji i izolacji nie przyniosła oczekiwanych owoców.

So they said, How do you maintain visual isolation?
Więc oni na to, Jak utrzymujesz izolację obrazu?

It is time to stop considering policies in isolation.
Czas skończyć z rozpatrywaniem poszczególnych strategii politycznych w oderwaniu od siebie.

It is well known that their precarious economic situation can lead to isolation, dropping out of school and violence.
Dobrze wiadomo, że ich niepewna sytuacja ekonomiczna może przyczynić się do ich izolacji, przedwczesnej rezygnacji ze szkoły lub przemocy.

Less than three years ago, Serbia was on the verge of self-imposed isolation.
Niecałe trzy lata temu Serbia stała na krawędzi izolacji i był to jej wybór.

A policy of complete isolation will just lead us up a dead end and also fails to find favour with many Iranians.
Polityka całkowitej izolacji zaprowadzi nas w ślepy zaułek i nie zyskuje uznania wielu Irańczyków.

We are not in favour of a policy of isolation or sanctions.
Nie opowiadamy się za polityką izolacji i sankcji.

Such isolation is truly intolerable, certainly when it comes to people's lives, wherever they may be.
Naprawdę nie wolno tolerować tego typu izolacji, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ludzkie życie, niezależnie od położenia geograficznego.

These years are the years of Europe's struggle with poverty and social isolation.
Bieżące lata to dla Europy lata walki z ubóstwem i izolacją społeczną.

In order to survive such extreme isolation, The girls created an imaginary guardian.
By przetrwać w takiej izolacji, dziewczynki stworzyły wymyślonego stróża.

We needed isolation and a place to focus.
Potrzebujemy izolacji i miejsca do skupienia.

You've had us in isolation for two months.
Trzymacie nas w izolacji już od 2 miesięcy.

No, I am in the isolation tank, there isn't any television there.
Nie, jestem w izolacji, nie ma tutaj żadnego telewizora.

This mindset can lead to feelings of paranoia and isolation.
Takie nastawienie może prowadzić do poczucia paranoi i izolacji.

Additionally, Ireland is proposing a way in which it can escape from its isolation.
Ponadto Irlandia proponuje sposób na wyjście z izolacji.

The big problem, however, alongside this human catastrophe, is, of course, Taiwan's isolation.
Dużym problemem jest jednak obok kataklizmu oczywiście izolacja Tajwanu.

Isolation is effective in some circumstances, but engagement is better.
W niektórych okolicznościach izolacja jest bardziej skuteczna, ale zaangażowanie jest lepsze.

This state of social isolation has to end.
Nasza izolacja społeczna musi się skończyć.

We assist him in his isolation but that does not mean we approve of it.
Towarzyszymy mu w jego izolacji, co jednak nie znaczy, że ją pochwalamy.

Until we have confirmation of infection, protocol dictates she be in private isolation.
Dopóki nie dostaniemy potwierdzenia o infekcji, protokół nakazuje trzymać ją w odosobnionej izolacji.