Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka izotop;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n izotop

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

izotop

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

izotop m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s izotop

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n fiz. izotop

Wordnet angielsko-polski

(one of two or more atoms with the same atomic number but with different numbers of neutrons)
izotop

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem.,fiz. izotop
~, long lived - izotop o długim okresie rozpadu
~, natural - izotop naturalny
~, radioactive - izotop promieniotwórczy, radioizotop
~, short lived - izotop krótkotrawły, izotop o krotkim okresie rozpadu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But in this case, we measured the different isotopes of oxygen.
Ale w tym przypadku mierzyliśmy różne izotopy tlenu.

TED

This isotope was used in the weapon that attacked Earth.
Nie ma wątpliwości, użyto tego w broni, która zaatakowała Ziemię.

The air sample shows high level of uranium isotope.
Próbki powietrza zawierają wysokie stężenie izotopu uranu.

How do we get a fetus to breathe in a radioactive isotope, idiot?
A jak to zrobimy, aby płód oddychał radioaktywnym izotopem? Idiota.

The radiobiology lab identified the isotope in his blood.
Laboratorium radiobiologiczne zidentyfikowało izotop w jego krwi.

Look at the isotope ratios from his bone apatite.
Spójrz na proporcje izotopów apatytu z jego kości.

It's an isotope of cadmium that might have been created when Michael killed Pierce.
Jest to izotop kadmu, który mógł zostać wytworzony kiedy Michael zabił Pierce'a

I mean, I know what an isotope is.
Wiem co to jest izotop.

And the stable isotope analysis indicates that it came from the southwestern U.S.
A analiza stabilnych izotopów wskazuje, że pochodzi on z południowo-zachodnich Stanów.

Naquadria is a heavier, less stable isotope than naqahdah.
Naquadria jest ciężkim niestabilnym izotopem naquadah.

Your wall or the isotope ratio?
Ściany przed tobą czy poziomu izotopów?

Tritium is an isotope of what element?
Tryt jest izotopem jakiego pierwiastka?

You specialize in cosmogenic isotope research?
Specjalizujesz się w badaniach izotopów?

Good isotope density.
Dobra gęstość izotopu.

They're mining some kindof veridium isotope.
Wydobywają tu jakiś izotop veridium.

It's in me, that isotope.
Ten izotop jest we mnie.

ls the isotope stable enough to be transported?
Czy izotop jest dostatecznie stabilny, aby go przenieść?

Pu-239 is a man-made isotope... ...transmuted from uranium-238 in a chain reaction.
Pu-239 jest sztucznym izotopem... ...powstałym z mutacji uranu-238, podczas reakcji łańcuchowej.

Even today, contamination is to be found in food produced in the regions of Ukraine which were exposed to radioactive caesium 137 - an isotope which has a half-life of 30 years.
Na terenie Ukrainy do dziś skażone są produkty spożywcze pochodzące z obszarów napromieniowanych radioaktywnym cezem 137. Połowiczny rozkład tego izotopu wynosi 30 lat.