Wordnet polsko-angielski

isocephaly, isocephalism
synonim: izokefalia