Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda jaguar; jaguar;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (zool) jaguar

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jaguar

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zool. jaguar

Wordnet angielsko-polski

(a large spotted feline of tropical America similar to the leopard
in some classifications considered a member of the genus Felis)
jaguar
synonim: panther
synonim: Panthera onca
synonim: Felis onca

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zool. jaguar

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And over the last decade, I traveled to over 40 countries to see jaguars and bears and elephants and tigers and rhinos.
Przez ostatnie 10 lat objechałem ponad 40 krajów by obserwować jaguary, niedźwiedzie i słonie, tygrysy i nosorożce.

TED

This was an India that was buying Jaguar. ~~~ This was an India that was adding more mobile phones per month than New Zealand's population twice over.
Kupujące w ciągu miesiąca dwa razy więcej telefonów komórkowych niż cała populacja Nowej Zelandii.

TED

And the jaguar man will lead you to your end.
A człowiek jaguar doprowadzi do waszej zguby...

But every Jaguar wears them, so you know they've heard good things about us.
Każdy Jaguar ma ich opony, więc nasłuchali się o nas wielu komplementów.

The jaguar guided him back to us, safe and sound.
Jaguar poprowadził go do nas. Całego i zdrowego.

Did he say your dinner with Jaguar is off?
Czy on powiedział, że twója kolacja z Jaguarem jest nieaktualna?

You say it is a jaguar shark. That's the title of your film.
Powiedział Pan, że to był Rekin Jaguar, czy taki będzie tytuł następnego filmu?

It's not called the Age of the Jaguar for nothing.
Nie przywoływałem Wieku Jaguara na darmo.

Charred remains found in the Jaguar are mine, not his.
Zwęglone ciało w Jaguarze nie jest jego tylko moje.

So the Age of the Jaguar can begin, as you ordered.
Więc wiek Jaguara może się rozpocząć, jak rozkazałeś.

I kind of see myself in a Jaguar.
Ja widzę się raczej w Jaguarze.

Jaguar is calling the president every agency well that is terrific news.
Jaguar dzwoni do prezesów wszystkich agencji. Miód na moje uszy.

Ed, who do we know with a Jaguar?
Ed, kto z naszych znajomych ma Jaguara?

Now, after you kill me, take the Jaguar.
Po tym jak mnie zabijesz, weźmiesz Jaguara.

Why did the trustees buy him Jaguar wheels ?
Czemu rada wydziału kupiła mu Jaguara na kółkach?

You mean on their brand new Jaguar?
Miałaś na myśli, że na ich nowych Jaguarach?

You said it was a Jaguar Shark, that was the title of your film.
Powiedział Pan, że to był Rekin Jaguar, czy taki będzie tytuł następnego filmu?

Jet Jaguar, let's all go home now, okay?
Jet Jaguar, wracajmy teraz do domu, dobrze?

I'm even letting you use my Jaguar.
Pozwoliłem ci nawet jeździć moim jaguarem.

Now he's a loser with a Jaguar.
Teraz to frajer z Jaguarem.

And I know what's in the Jaguar, too.
Wiem też co się wyprawia w Jaguarze.

So whether you came by Jaguar or Mercedes-Benz, who cares?
Więc czy przyprowadził pana tu Jaguar czy Mercedes-Benz, to kogo to zainteresuje?

You should see my new Jaguar.
Powinniście zobaczyć mojego nowego Jaguara.

Beware the man who brings the jaguar.
Strzeżcie się człowieka, który przyprowadzi jaguara.

Something more wild, like a jaguar.
Coś bardziej dzikiego, jak jaguar.

Didn't that look just like Jet Jaguar?
Czy to nie wyglądało jak Jet Jaguar?

Andrej, with a j, as in jaguar.
Andrej, z j, jak w jaguar.

A boyfriend with a Jaguar.
Chłopaka z Jaguarem.

Jet Jaguar, come back here!
Jet Jaguar, wracaj!

Jet Jaguar, lets go home.
Jet Jaguar, wracamy do domu.

You're driving a new Jaguar?
Kierujesz nowym Jaguarem?

The Jaguar King of the mountain.
Król jaguarów góry.

You're gonna miss the jaguar shark or whatever it is if it actually exists.
Ominie cie Rekin Jaguar. Cyz cokolwiek to jest, jezeli w ogole istnieje.

You are gonna miss the Jaguar shark.
Ominie cię Rekin Jaguar.

Her name is Celine, Miguel, and she is not for The Jaguar.
Ma na imię Celine, Miguel, i nie jest dla Jaguara.

You did it, Jet Jaguar!
Udało ci się, Jet Jaguar!

How could they catch a jaguar's... hair?
Jak oni złapali Jaguara... włosy?

Jaguar and Cottom Swab, get information!
Jaguar i Wacik, zbierzcie więcej informacji!

You want Jet Jaguar to find Godzilla?
Chcecie, aby Jet Jaguar odnalazł Godzillę?

Jeffrey's Jaguar broke down near Wallies.
Jaguar popsuł się w pobliżu baru.

Hey, Jet Jaguar?
Hej, Jet Jaguar?

These are Hakari Jaguar Scissors.
To są Hakari Jaguar Scissors.

You are Aimée ... and I am Jaguar.
Ty jesteś Aimée ... ...a ja jestem Jaguar.

I know it looks very dangerous... ...but I'm the one who built Jet Jaguar.
To może być niebezpieczne, ale to ja zbudowałem Jet Jaguara.

No. I Don't want Jaguar; I want Chevy.
Nie chcę Jaguara, chcę Chevy.

I recently visited Michelin in Stoke and Jaguar Land Rover factories in my constituency, where I saw how research and development into green technology is already very much in place.
Ostatnio odwiedziłam zakłady Michelin w Stoke i Jaguar Land Rover w moim okręgu wyborczym, gdzie przekonałam się, jak bardzo zaawansowana jest działalność badawczo-rozwojowa w dziedzinie zielonej technologii.

Today's headline in one of the newspapers is about Jaguar and Land Rover being taken over by an Indian company as an example of how the economic power has shifted from the West to the East.
Nagłówek w jednej z dzisiejszych gazet przywołuje przejęcie Jaguara i Land Rovera przez przedsiębiorstwo indyjskie jako przykład przesunięcia potęgi ekonomicznej z zachodu na wschód.