Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) żargon, gwara, bełkot;

(Verb) mówić żargonem, gwarą, bełkotać;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U żargon, gwara

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

żargon

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s żargon

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n żargon

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GWARA

Wordnet angielsko-polski

(a characteristic language of a particular group (as among thieves)
"they don't speak our lingo")
slang, żargon, argot
synonim: slang
synonim: cant
synonim: lingo
synonim: argot
synonim: patois
synonim: vernacular

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The jargon of 'social Europe' or a 'Europe of solidarity' is misleading to our people.
Określenia takie, jak "europejski model społeczny” czy "solidarność europejska”, są mylące.

statmt.org

The thing is that EU jargon tends to use this expression: 'soft law instruments'.
Chodzi o to, że w żargonie UE istnieje tendencja do używania tego wyrażenia: "instrumenty miękkiego prawa”.

statmt.org

There is what we call in our jargon 'national treatment', and I believe that that is the right approach.
Chodzi o to, co w naszym żargonie nazywamy "traktowaniem narodowym”, i uważam, że jest to słuszne podejście.

statmt.org

Allow me now to turn to the six legislative proposals on economic governance, called the 'six-pack' in our common jargon.
Teraz przejdę do sześciu wniosków ustawodawczych dotyczących zarządzania gospodarką, tj. do tzw. sześciopaku.

statmt.org

Frequently used EU jargon and terms
Wyjaśnienia specjalistycznych terminów i wyrażeń

europa.eu

Other jargon popular among corporate lawyers just seems senseless.

www.guardian.co.uk

He's more bellicose than any other candidate in defending past controversies such as market-based public service reform, and shrugs off a question about his tendency to use arcane jargon via the New Labour trick of affecting to interview himself: "Is it important to always simplify and reduce and explain more clearly? Yes.

www.guardian.co.uk

Happily, most lawyers' innate conservatism prevents them from indulging in jargon at this extreme end of the spectrum.

www.guardian.co.uk

Of course, only the jargon is new.

www.guardian.co.uk

I would like to give you an example, because many of our citizens do not understand the jargon that is used.
Chciałabym podać państwu przykład, ponieważ wielu naszych obywateli nie rozumie obiegowego żargonu.

He gave an interview with all this technical economic jargon.
Dał nam wywiad w całym tym ekonomicznym żargonie.

Then why are you speaking to me in that graduate school medical jargon?
Więc dlaczego mówisz do mnie... w tym wyuczonym na akademii medycznej żargonie?

That is jargon and hardly anyone understands what it means.
Jest to żargon i mało kto rozumie, co on oznacza.

I feel comfortable using legal jargon in everyday life.
Czuję się świetnie używając prawniczego żargonu na co dzień.

I'll spare you the medical jargon, but this guy was a goner.
Oszczędzę ci medycznego żargonu, ale i tak był trupem. Rak.

This case is about people, not incomprehensible technical jargon.
Ta sprawa dotyczy ludzi, a nie niezrozumiałego technicznego żargonu.

Before we do that, you'd better define tsunami jargon.
Zanim to zrobimy, lepiej zdefiniujmy wyrażenie tsunami.

This is known in technical jargon as 'Community preference', but it must be explained through political action and not with a bureaucratic term.
W żargonie technicznym, zjawisko to jest określane mianem "preferencji wspólnotowej”, należy jednak tłumaczyć je przez pryzmat działań politycznych, a nie biurokracji.

There is what we call in our jargon 'national treatment', and I believe that that is the right approach.
Chodzi o to, co w naszym żargonie nazywamy "traktowaniem narodowym”, i uważam, że jest to słuszne podejście.

Allow me now to turn to the six legislative proposals on economic governance, called the 'six-pack' in our common jargon.
Teraz przejdę do sześciu wniosków ustawodawczych dotyczących zarządzania gospodarką, tj. do tzw. sześciopaku.

Sir, as a collector of pre-war cop jargon, I find the old man refreshing.
Sir, jako kolekcjoner przedwojennego żargonu glin stwierdzam, że staruch ma całkiem świeże słownictwo.

The thing is that EU jargon tends to use this expression: 'soft law instruments'.
Chodzi o to, że w żargonie UE istnieje tendencja do używania tego wyrażenia: "instrumenty miękkiego prawa”.

I don't know this industry jargon.
Nie znam tego branżowego slangu.

It was some kind of jargon.
To był jakiś żargon.

The jargon of 'social Europe' or a 'Europe of solidarity' is misleading to our people.
Określenia takie, jak "europejski model społeczny” czy "solidarność europejska”, są mylące.

Well, one doesn't wish to use jargon. -No.
Niektórzy nie chcą, by używano żargonu medycznego.

In addition, we must start a constructive dialogue with young people and youth organisations in Europe, free from the web of bureaucracy and technical jargon.
Ponadto musimy zapoczątkować konstruktywny dialog z młodymi ludźmi i organizacjami młodzieżowymi w Europie, pozbawiony sieciowej biurokracji i technicznego żargonu.

In musical jargon, everyone knows me as 'Barbarito Torres'
W muzycznym żargonie jestem znany jako Barbarito Torres.

Alan Siegel: Let's simplify legal jargon!
Alan Siegel: uprośćmy prawniczy żargon!

(PL) Mr President, academic jargon has started to loom larger than policy in our enlargement strategy.
Panie Przewodniczący! W naszej strategii rozszerzenia akademicki żargon zaczyna dominować nad polityką.

Again, to come closer to citizens, we also have to express ourselves not in EU jargon but in plain language, and I hope this will help.
I tu także, aby zbliżyć się do obywateli, musimy wyrażać się nie w żargonie unijnym, ale prostymi słowami - mam nadzieję, że to pomoże.

(Some of you here may know it under the EU jargon as the 'omnibus act' - let's forget that the minute I have said it!)
(Niektórzy z tu obecnych mogą znać je pod potoczną nazwą unijną jako "akt omnibusowy” - proszę zapomnieć moment, kiedy o tym wspomniałam!).

Regarding your second question on accessible information on current public consultations, I would like to start by mentioning the PreLex database, as we call it in our jargon.
Jeżeli chodzi o drugie pytanie, które dotyczy dostępnych informacji na temat mających obecnie miejsce konsultacji publicznych, chciałabym przede wszystkim wspomnieć o bazie danych PreLex, nazywanej tak w naszym żargonie.

rapporteur. - Mr President, I have difficulty explaining to those uninitiated in financial jargon precisely what my report on 'dark pools' refers to.
sprawozdawczyni - Panie Przewodniczący! Trudno mi dokładnie wyjaśnić osobom, które nie posługują się żargonem finansowym, czego dotyczy moje sprawozdanie w sprawie instrumentów finansowych - "dark pools”.

The sportspeople concerned often speak excellent English; however, it is often not easy to understand a subject which is already complex in itself in a subject-specific jargon in another language.
Sportowcy, o których mowa zazwyczaj świetnie mówią po angielsku, jednak często trudno zrozumieć zagadnienie, samo w sobie skomplikowane, gdy jest opisane specjalistycznym żargonem w innym języku.