Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wyrok, orzeczenie, opinia, ocena, osąd, zdanie
pass ~ (on/about sth) wyrazić opinię (o czymś)
reserve ~ (about) zachować opinię/osąd (o)
sit in ~ on/over sb decydować o wyroku (winny/niewinny)
against one's better ~ wbrew czyjemuś przekonaniu

Nowoczesny słownik języka angielskiego

ocena, sąd, osąd, opinia, pogląd, zdanie
werdykt, orzeczenie, wyrok
to pass ~ on sb wydać werdykt w sprawie kogoś, final ~ ostateczna decyzja
kara
in sb's ~czyjimś zdaniem, private ~ własny pogląd, to disturb the ~ wprowadzić w błąd, to show good ~ wykazać się zdrawym zmysłem

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

(judgement) n
1. orzeczenie, wyrok, werdykt
2. kara
3. pogląd, opinia judgment as to the principle wyrok co do zasady judgment book księga zapisów orzeczeń sądowych judgment by default wyrok zaoczny judgment creditor wierzyciel z mocy wyroku judgment debt kwota zasądzona judgment discontinuing legal proceedings wyrok umarzający judgment in error wyrok sądu odwoławczego judgment in force wyrok prawomocny judgment inter partes wyrok regulujący wzajemne obowiązki stron judgment nihil dicit wyrok na korzyść powoda przy braku obrony pozwanego judgment lien wyrok dotyczący prawa zastawu judgment of death wyrok śmierci judgment of dismissal wyrok oddalający powództwojudgment of nil capiat per breve wyrok na korzyść pozwanego judgment of nonsuit wyrok na niekorzyść powoda, ponieważ nie przedstawił dowodów judgment of quod recuperat wyrok zasądzający odszkodowanie judgment of repleader postanowienie o ponownej wymianie pism między stronami judgment on the merits orzeczenie co do istoty sprawy judgment possessing validity in law powaga rzeczy osądzonych judgment reversed odroczenie ogłoszenia orzeczenia judgment roll pisma i dokumenty sprawy sądowej judgment seat siedziba sądu judgment upon verdict wyrok oparty na werdykcie przysięgłych accumulative judgment wyrok dodatkowy action to pass a judgment powództwo o zasądzenie adjournment of passing the judgment odroczenie wydania wyroku adverse judgment orzeczenie niekorzystne appeal judgment wyrok instancji odwoławczej appealable judgment wyrok podlegający zaskarżeniu change of the judgment zmiana orzeczeniacivil judgment kara cywilna common-law judgment orzeczenie oparte na normach prawa zwyczajowego conclusion of a judgment sentencja wyroku confession of judgment wyrok oparty na uzasadnieniu roszczenia confirming judgment wyrok zatwierdzający consent judgment ugoda sądowa constitutive judgment wyrok konstytutywny criminal judgment wyrok karny decisive judgment orzeczenie ostateczne delivering the judgment ogłoszenie wyroku enforceable judgment wyrok wykonalny error in judgment błąd w osądzeniu final judgment wyrok kończący proces interlocutory judgment wyrok wstępny interpretation of a judgment wykładnia wyroku invalidity of a judgment nieważność wyroku judicial authorization to execute a judgment klauzula egzekucyjna lenient judgment wyrok łagodny levying the execution of a judgment wszczęcie egzekucji making a judgment public podanie wyroku do wiadomości publicznej objection to a judgment by default sprzeciw od wyroku zaocznego one-sided judgment orzeczenie stronnicze quashing of a judgment uchylenie wyroku reversing judgment wyrok uchylający reasons for a judgment uzasadnienie wyroku recognition of a judgment uznanie orzeczeniareversal of a judgment uchylenie wyrokureversible judgment wyrok podlegający uchyleniu revision of judgment rewizja wyroku sentencing part of a judgment sentencja wyroku separate judgment wyrok częściowy severe judgment wyrok surowy soundness of judgment słuszność sądu totality of the circumstances as foundation of the judgment całokształt okoliczności jako podstawa orzeczenia validation of a judgment uprawomocnienie wyroku to affirm a judgment utrzymywać wyrok w mocy to appeal against a judgment zaskarżać wyrok to appeal from a judgment odwoływać się od wyroku to attack a judgment zaskarżyć orzeczenie to cancel a judgment unieważniać wyrok to defer a judgment odraczać ogłoszenie wyroku to deliver a judgment wydawać wyrok to enforce a judgment wykonywać wyrok to give judgment wydawać wyrok to modify a judgment zmieniać wyrok to pass judgment wydawać wyrok to quash a judgment unieważniać wyrok to reserve a judgment zatwierdzać wyrok to satisfy a judgment wykonywać wyrok to submit to a judgment podporządkować się wyrokowi to uphold a judgment utrzymywać wyrok w mocy

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

mniemanie n, orzeczenie n, pogląd m, opinia f

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. wyrok m
2. orzeczenie n, werdykt m
3. opinia f
4. decyzja f

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SĄD

OSĄDZENIE

OPINIA

ZDANIE

ROZSĄDEK

ROZUM

Wordnet angielsko-polski


1. (the legal document stating the reasons for a judicial decision
"opinions are usually written by a single judge")
wyrok
synonim: opinion
synonim: legal opinion
synonim: judgement

2. (an opinion formed by judging something
"he was reluctant to make his judgment known"
"she changed her mind")
sąd: : synonim: judgement
synonim: mind

3. (the legal document stating the reasons for a judicial decision
"opinions are usually written by a single judge")
opinia: : synonim: opinion
synonim: legal opinion
synonim: judgement

Słownik internautów

wyrok

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

sąd
osąd

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

osądzać (rozpatrywać), rozsądzać, rozstrzygać, sądzić, sędziować
accumulative judg (e) ment: wyrok dodatkowy (odbywany po odbyciu poprzedniej kary)
action to pass a judg (e) ment: powództwo o zasądzenie
additional judg (e) ment: wyrok uzupełniający
adjournment of passing the judg (e) ment: odroczenie wydania wyroku
adjudicative (awarding) judg (e) ment: wyrok zasądzający
adverse judg (e) ment: orzeczenie niekorzystne
appealable judg (e) ment: wyrok podlegający zaskarżeniu
appeal judg (e) ment: wyrok instancji odwoławczej
change in the judg (e) ment: zmiana orzeczenia, zmiana wyroku
civil judg (e) ment: kara cywilna
common-law judg (e) ment: orzeczenie oparte na normach prawa zwyczajowego
conclusion of a judg (e) ment: sentencja wyroku
confession of judg (e) ment: wyrok oparty na uzasadnieniu roszczenia
confirming judg (e) ment: wyrok zatwierdzający
consent judg (e) ment: ugoda sądowa, wyrok na podstawie uznania roszczenia
constitutive judg (e) ment: wyrok konstytutywny
court judg (e) ment: wyrok sądowy
criminal judg (e) ment: wyrok karny
decisive judg (e) ment: orzeczenie ostateczne
declaratory judg (e) ment: wyrok deklaratoryjny, wyrok ustalający
delivering the judg (e) ment: ogłoszenie wyroku
dissolution of the partnership by a court's judg (e) ment: rozwiązanie spółki wyrokiem sądowym
drawing up a judg (e) ment with its reasons: sporządzanie wyroku z uzasadnieniem
enforceable judg (e) ment: wyrok wykonalny
error in judg (e) ment: błąd w osądzeniu
enforcement of a court judg (e) ment: egzekucja sądowa
final judg (e) ment: wyrok kończący proces
ground for reversal of a judg (e) ment: powód uchylenia wyroku
harshness of a judg (e) ment: surowość wyroku
interlocutory judg (e) ment: wyrok wstępny
interpretation of a judg (e) ment: wykładnia wyroku
invalidity of a judg (e) ment: nieważność wyroku
judg (e) ment as to the principle: wyrok co do zasady
judg (e) ment by confession: wyrok z uznania
judg (e) ment by default: wyrok zaoczny
judg (e) ment creditor: wierzyciel z mocy wyroku
judg (e) ment discontinuing legal proceedings: wyrok umarzający
judg (e) ment in error: wyrok sądu odwoławczego
judgment in favour of: wyrok na korzyść
judg (e) ment in force: wyrok prawomocny
judg (e) ment in the last instance: wyrok ostatniej instancji
judg (e) ment inter partes: wyrok regulujący wzajemne obowiązki stron
judg (e) ment nihil dicit: wyrok na korzyść powoda przy braku obrony pozwanego
judg (e) ment of death: wyrok śmierci
judg (e) ment of dismissal: wyrok oddalający powództwo
judg (e) ment of a dispute by an arbiter: arbitraż
judg (e) ment of nil capiat per breve: wyrok na korzyść pozwanego
judg (e) ment of nonsuit: wyrok na niekorzyść powoda ponieważ nie przedstawił dowodów
judg (e) ment of quod recuperat: wyrok zasądzający odszkodowanie
judg (e) ment of repleader: postanowienie o ponownej wymianie pism między stronami
judg (e) ment on part of a claim: wyrok częściowy
judg (e) ment possessing validity in law: powaga rzeczy osądzonej
judg (e) ment roll: pisma i dokumenty sprawy sądowej
judg (e) ment seat: siedziba sądu
judg (e) ment upon verdict: wyrok oparty na werdykcie przysięgłych
judicial authorization to enforce a judg (e) ment: klauzula egzekucyjna
junior judg (e) ment: wyrok późniejszy
lenient judg (e) ment: wyrok łagodny
levying the execution of a judg (e) ment: wszczęcie egzekucji
making a judg (e) ment public: podanie wyroku do publicznej wiadomości
mature judgment: osąd dojrzały
objection to a judg (e) ment by default: sprzeciw od wyroku zaocznego
one-sided judg (e) ment: orzeczenie stronnicze, wyrok stronniczy
passing a judg (e) ment: wydanie wyroku
preliminary judg (e) ment: wyrok wstępny
quashing of a judg (e) ment: uchylenie wyroku
quashing (reversing) judg (e) ment: wyrok uchylający
reasons of (for) a judg (e) ment: uzasadnienie wyroku
recognition of a judg (e) ment: uznanie orzeczenia
reserved judg (e) ment: odroczenie ogłoszenia orzeczenia
reversal of a judg (e) ment: uchylenie wyroku
reversible judg (e) ment: wyrok podlegający uchyleniu
revision of judg (e) ment: rewizja wyroku
sentencing part of a judg (e) ment: sentencja wyroku
separate judg (e) ment: wyrok częściowy
severe judg (e) ment: wyrok surowy
simulated judg (e) ment: wyrok w procesie fikcyjnym
individual judg (e) ment: sąd jednostkowy
soundness of judg (e) ment: słuszność sądu
supplementation of a judg (e) ment: uzupełnienie wyroku
to affirm a judg (e) ment: utrzymać wyrok w mocy
to appeal against a judg (e) ment: zaskarżać wyrok
to appeal from a judg (e) ment: odwołać się od wyroku
to attack a judg (e) ment: zaskarżać orzeczenie
to award (make) a judg (e) ment: wydać orzeczenie
to cancel a judg (e) ment: unieważniać wyrok
to defer a judg (e) ment: odraczać ogłoszenie wyroku
to deliberate on a judg (e) ment: naradzać się w sprawie wyroku
to deliver a judg (e) ment: wydać wyrok
to enforce (execute) a judg (e) ment: wykonać wyrok
to modify a judg (e) ment: zmieniać wyrok
to overrule a judg (e) ment: uchylać wyrok
to pass a judg (e) ment: wyrokować, wydać wyrok, opiniować, orzekać
to pronounce a judg (e) ment: wydać wyrok, ogłaszać orzeczenie, wydawać sąd, zawyrokować (wydać wyrok)
to quash a judg (e) ment: unieważniać wyrok
to recognize a judg (e) ment: uznać orzeczenie
to recover a judg (e) ment: dochodzić wykonania wyroku
to reserve a judg (e) ment: zatwierdzać wyrok
to reverse a judg (e) ment: obalać wyrok
to satisfy a judg (e) ment: wykonać wyrok
to sit in a judg (e) ment: zasiadać w sądzie
to stay a judg (e) ment: odroczyć ogłoszenie wyroku
to submit to a judg (e) ment: podporządkować się wyrokowi
to suspend a judg (e) ment: zawieszać wykonanie wyroku
totality of the circumstances as foundation of the judg (e) ment: całokształt okoliczności jako podstawa orzeczenia
to uphold a judg (e) ment: utrzymać wyrok w mocy
unfair judg (e) ment: wyrok krzywdzący
upholding a judg (e) ment: utrzymanie zaskarżonego orzeczenia w mocy
validation of a judg (e) ment: uprawomocnienie wyroku

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

osąd

pogląd

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

orzeczenie, wyrok

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

osąd; ocena
~, military - sąd wojskowy, wyrok wojskowy
~ of altitude - ocena wysokości
~ of history - przen. osąd historii
~, public - osąd opinii publicznej

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

ocena
osąd
~, court’s - wyrok sądowy
~, professional ocena profesjonalna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In this case, we have chosen to make a judgment based on the overall situation.
Jednak w tym przypadku postanowiliśmy dokonać oceny na podstawie ogólnej sytuacji.

statmt.org

If he pass through, and shut up, And all unto judgment, then who can hinder him?
Jeźli wypełni, albo jeźli zawrze, albo jeźli w jedno ściśnie, któż go zawściągnie?

Jesus Army

However, the moment has not yet come to make judgments, especially hasty ones.
Jednakże nie nadszedł jeszcze czas, aby przedstawiać sądy, zwłaszcza te pochopne.

statmt.org

In other words, a simple mention, with no value judgment, of a relevant fact.
Innymi słowy, prosta wzmianka o odnośnym fakcie, bez elementu oceny wartości.

statmt.org

Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.
Teraz jest sąd świata tego, teraz książę świata tego precz wyrzucony będzie.

Jesus Army

That was the first time the court had ever delivered a major judgment on gun rights.

www.guardian.co.uk

The X Factor is not about us admiring talented people, it is about us - the public at home - standing in judgment over talented people.

www.guardian.co.uk

He said pathologists "must not set aside their professional judgment for any of the parties involved during or after a postmortem examination for reasons of expediency or anything else".

www.guardian.co.uk

Rupert Murdoch found himself under fire for the first time in the phone-hacking scandal today when his judgment was called into question during a parliamentary debate.

www.guardian.co.uk

Do you question my judgment because a woman is involved?
Czy pytanie mojej ocenie ponieważ kobieta jest zaangażowany?

And the word judgment, a light went on over my head!
I na słowo ocena, zapaliło mi się światełko nad głową!

You would do well to follow your own judgment in future.
Radzisz sobie na tyle dobrze by w przyszłości przedstawiać nam swój własny osąd.

That was a moment of poor judgment on my part.
To był zły osąd z mojej strony.

Therefore, I do not feel able to pass judgment on him.
Dlatego nie czuję się uprawniona do wydawania osądów na jego temat.

I'm not going to do anything about it or pass judgment.
Nie zamierzam niczego z tym robić, czy wydawać wyroków.

We both know what your better judgment is telling you, okay?
Oboje wiemy co Twój zdrowy rozsądek Ci podpowiada, ok?

Because you still trust my judgment more than your own.
Ponieważ wciąż bardziej ufasz mojemu osądowi niż swojemu.

Have we not gotten to a place free of judgment yet?
Czy jeszcze nie dotarliśmy do strefy wolnej od osądów?

It's not for me to make a judgment about that.
Nie do mnie należy wydawanie ocen.

You don't need me to pass judgment on this guy.
Nie potrzebujesz mnie bym oceniał tego gościa.

However, as I said before, it is too early to pass a final judgment.
Jednakże, jak wcześniej powiedziałam, jest za wcześnie na dokonywanie ostatecznej oceny.

For you, I'd do all kinds of things against my better judgment.
Dla ciebie, chłoptasiu, zrobiłbym wszystko, co jest wbrew rozsądkowi.

I told you not to trust the judgment of a man in love.
Mówiłem ci, byś nie wierzyła osądowi zakochanego mężczyzny.

We have enough of a history that you should trust my judgment.
Mamy wystarczająco dużo histori, abyś zaufał mojemu osądowi.

Who are you to set yourself up in judgment, anyway?
Kim pan jest, by uważać się za opiniodawcę?

It is a question, as always, of balance in judgment.
Jak zawsze jest to kwestia wyważonego osądu.

Do not be too eager to deal out death and judgment.
Nie bądź zbyt pochopny w ferowaniu wyroków śmierci.

He didn't want them printed and subject to public judgment.
Nie chciał ich dać do druku i osądu opinii publicznej.

Generally, I have good judgment, but this time, right out the window.
Zazwyczaj mam dobry osąd sytuacji, ale tym razem to było trafienie kulą w płot.

If it wasn't for your bad judgment,I wouldn't be in this position.
Gdyby nie twój zły osąd, nie byłabym w tym miejscu.

At least I'm not the only one here with chronic bad judgment.
Przynajmniej nie jestem jedyna z przewlekłym złym wyborem.

However, obtaining a judgment is only one part of the process.
Jednak uzyskanie orzeczenia to tylko pierwsza część procesu.

Without your good judgment, this firm would have made a big mistake.
Bez twojej trafnej oceny, ta firma popełniłaby wielki błąd.

Didn't you use to argue that my judgment would be better off drugs?
Nie używałeś argumentu, że moje osądy byłyby lepsze bez prochów?

This is not about judging a judgment, far from it.
Daleki jestem od ich oceniania.

This raises the act to a level very similar to that of a judgment.
Czyni to akt podobnym do orzeczenia sądowego.

In this case, we have chosen to make a judgment based on the overall situation.
Jednak w tym przypadku postanowiliśmy dokonać oceny na podstawie ogólnej sytuacji.

But when a surgeon makes a bad judgment call, it's not as simple.
Ale kiedy chirurg podejmuje błędną decyzję, to nie jest takie proste.

Let's not rush to judgment just yet. We got home well before the storm.
Nie spieszmy się z osądem, dotarliśmy do domu dużo przed burzą.

The summary judgment argument is made before the judge alone.
Podsumowanie argumentów sędziowskich jest riobione zamin sędzia jest sam.

That being the case, we must first take account of the judgment handed down.
Jeżeli tak jest, to po pierwsze musimy uwzględnić wydany wyrok.

They made those arguments at the summary judgment and lost.
Podnieśli ten argument w sądzie i przegrali.

Let's just say good judgment was not exactly my forte.
Właściwy osąd nigdy nie był moją mocną stroną.

The last thing I need is to have my judgment clouded.
Ostatniej rzeczy jakiej potrzebuje jest, by moje osądy były zaćmione.

In other words, a simple mention, with no value judgment, of a relevant fact.
Innymi słowy, prosta wzmianka o odnośnym fakcie, bez elementu oceny wartości.

That's a moral judgment, not an indicator of something in the future.
To osąd moralny, a nie oznaka czegoś w przyszłości.

In my judgment, the strategy - which is still part of the problem - grabs a lot and takes little.
W mojej opinii strategia ta, która wciąż jest częścią problemu, zagarnia wiele, a bierze mało.

Any legal cause why sentence of judgment should not now be imposed?
Czy istnieje jakakolwiek legalna przyczyna, dla której wyrok nie powinien być ogłoszony?

You would like me to substitute your judgment for theirs?
Chce pan, żebym zastąpił pański wyrok na nich?

In my country, Germany, 8 out of 16 federal states are directly affected by this judgment.
W moim kraju, w Niemczech, orzeczenie to będzie miało wpływ na osiem z szesnastu krajów związkowych.

Due respect, you may not be the right demographic to pass judgment on this.
Z całym szacunkiem, może nie jesteś w dobrym wieku, żeby to osądzać.

You hear the judgment in his voice right now, right?
Naprawdę? Słyszysz teraz osąd w jego głosie, prawda?

I should have never gone against my better judgment.
Nigdy nie powinienem przejść na moją lepszą, rozsądną stronę.

It would be unfair to pass sentence or form judgment.
To byłoby niesprawiedliwe wydawać wyrok lub uformować osąd.

Not a time anyone's judgment is at its best.
To nie czas na czyjekolwiek osądy.

You don't want to be near him when Judgment Day comes.
Nie chcesz być blisko niego, gdy nadejdzie Dzień Sądu.

That computer was never part of the plan. It only clouded my judgment.
Ten komputer nie był częścią planu, tylko zaburzył mi osąd.

Now which of you can tell me, what is Judgment Day?
Kto z was powie mi, czym jest Dzień Sądu?