Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Kijów;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Kijów

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

geogr. Kijów

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. Kijów

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is indeed the case, and this is how we should treat our friends in Kiev.
Rzeczywiście tak jest, tak należy traktować naszych przyjaciół w Kijowie.

statmt.org

I am very pleased that I made it all the way back from Kiev in order to do so.
Jestem bardzo zadowolony, że w tym celu udało mi się wrócić z Kijowa.

statmt.org

I hope that the political decision-makers in Kiev will now maintain the momentum of recent weeks.
Liczymy, że decydenci polityczni w Kijowie utrzymają tempo obserwowane w ostatnich tygodniach.

statmt.org

Like here, we have Mr. Dimitry Golubov from the city of Kiev in Ukraine.
Wirtualni przestępcy jak Dimitri Golubov z Kijowa na Ukrainie.

TED

Bulgaria's Prime Minister and Slovakia's Prime Minister are going to Moscow and Kiev to negotiate.
Premier Bułgarii i premier Słowacji udają się do Moskwy i Kijowa na negocjacje.

statmt.org

It would be the first in the News of the World's string of exposes that have had such a profound impact on sport this summer. Higgins, trapped in a skillfully woven web of deceit and intrigue, reacted with hopeless naivety and crass stupidity when he was taken to Kiev by his now disgraced former manager, Pat Mooney.
Their websites are in English, their blandishments are soothing and the success rates they advertise are eye-popping to those unversed in the complexities of such data. You can get an instant email quote (in sterling) â?? I was offered IVF using donor eggs (difficult to obtain in the UK) in Kiev for Â?5,277, in Nicosia for Â?3,945 (including six days in a hotel and airport transfer) and in Mexico for Â?4,316 â?? or Â?5,091 if I wanted to choose the sex of my child. The UK has some of the best and safest IVF clinics in the world. It is the home of the pioneers â?? Bob Edwards, responsible for the world's first IVF baby, Louise Brown, recently won a Nobel prize, putting reproductive medicine firmly in the category of humane treatments that have advanced us as a species. But the government's yearning towards the free market and its dislike of red tape are threatening the quango which keeps standards high and clinics safe. The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), this week celebrating the 20th anniversary of the Act that set it up, is down for abolition. Its various roles are to be picked apart and handed to other bodies.

In Kiev, there are many men with a hand through me.
W Kijowie jest wielu ludzi bez ręki, dzięki mnie.

All Kiev knows how to get out of the seventh!
A jak uciec z siódmej celi cały Kijów wie!

I'm the one who find your hiding place in Kiev.
jestem tym, które znajduje twoją kryjówkę w Kijowie.

Is it possible that it's worse than the sludge you made in Kiev?.
Trudno uwierzyć, aIe jest gorsza niż te pomyje, które zrobiłaś w Kijowie.

In saying this, however, we should not lose sight of the fact that, for historical reasons, Kiev still has much to do.
Przy tym wszystkim nie należy pomijać faktu, iż z racji swych historycznych zaszłości rząd w Kijowie ma jeszcze wiele do zrobienia.

In the weeks and months to come, we will see a new administration being formed in Kiev.
W najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy świadkami tworzenia w Kijowie nowej administracji.

And if he needs our help in Kiev?
A może on w Kijowie naszej pomocy oczekuje.

I am going to Kiev for two days.
Jadę do Kijowa na dwa dni.

I hope that the political decision-makers in Kiev will now maintain the momentum of recent weeks.
Liczymy, że decydenci polityczni w Kijowie utrzymają tempo obserwowane w ostatnich tygodniach.

Hundreds of thousands, perhaps millions, of people are expected to be in Kiev tomorrow.
Jutro Kijów spodziewa się setek tysięcy, a może nawet milionów ludzi.

I would like to convey a very clear message to Moscow and Kiev.
Chciałbym przekazać Moskwie i Kijowowi jasny komunikat.

Security and energy are two areas where there will need to be long-term cooperation to fix some of Kiev's woes.
Bezpieczeństwo i energia to dwa obszary, które będą wymagały długoterminowej współpracy, aby rozwiązać niektóre problemy Kijowa.

Crachek saying to Caroline something about a meeting in Kiev.
Crachek mówił Caroline coś o spotkaniu w Kijowie.

We're building a factory right now in Kiev.
Teraz budujemy fabrykę w Kijowie.

I bought it during a fellowship in Kiev.
Kupiłem je na stażu w Kijowie.

This is indeed the case, and this is how we should treat our friends in Kiev.
Rzeczywiście tak jest, tak należy traktować naszych przyjaciół w Kijowie.

It's gonna be you and me, laughing over chicken Kiev.
Będziemy się z tego śmiać razem nad kurczakiem.

One first class one-way ticket to Kiev, Ukraine leaving in less than two hours.
Bilet pierwszej klasy do Kijowa, wylot za mniej niż dwie godziny.

I am very pleased that I made it all the way back from Kiev in order to do so.
Jestem bardzo zadowolony, że w tym celu udało mi się wrócić z Kijowa.

I have to stay in Kiev.
A ja będę musiał zostać w Kijowie.

Have you ever been to kiev?
Czy ty kiedykolwiek byłaś w Kijewie?

I just bring Kiev to you.
Ja po prostu przywiozłam Kijów tutaj.

Maybe you changed planes in Kiev.
Może zmieniłeś plany, co do Kijowa?

Unfortunately, I cannot see any willingness on the part of either Kiev or Moscow to come to an agreement.
Niestety nie widzę ani ze strony Moskwy, ani ze strony Kijowa żadnej chęci dojścia do porozumienia.

The authorities in Kiev have hitherto shown them little interest in terms of guaranteeing basic rights.
Dotychczas władze w Kijowie zbytnio się nimi nie interesowały i nie zapewniły im podstawowych praw.

After the government elections in Kiev at the beginning of the year, most people thought that it was 'the end' of Ukraine.
Po wyborach rządowych w Kijowie na początku tego roku większość osób myślała, że do "koniec” Ukrainy.

But Berlin is much bigger than Kiev.
A Berlin jest znacznie większy od Kijowa.

I learned it in Kiev.
Nauczyłem się tego w Kijowie.

You don't say? And how long has Kiev been Ukrainian? Since the year 1991.
co ty powiesz? i od dawna Kijów jest ukraiński? - no od 1991 roku.

The key results of the mission will be presented to the Ukrainian authorities in Kiev on 14 December.
Główne wyniki misji zostaną przedstawione w Kijowie 14 grudnia.

We missed you in Kiev, Jim.
Brakowało nam ciebie w Kijowie, Jim.

Kiev String Quartet plays at the consulate on Thursday night.
W czwartek w konsulacie gra Kijowski Kwartet Smyczkowy.

Ukrainian nationalists dying for their beloved Kiev.
Ukraińscy nacjonaliści giną dla ich kochanego Kijowa.

The mission went to Kiev.
Misja udała się do Kijowa.

I have since been to Moscow, Kiev, the Balkans and Haiti.
Byłam także w Moskwie, w Kijowie, na Bałkanach i na Haiti.

I recommend postponing the draft resolution and returning to a discussion on this topic after the delegation returns from Kiev.
Zalecam odroczenie projektu rezolucji i powrót do dyskusji na ten temat po powrocie delegacji z Kijowa.

According to German statistics... 150,000 Jews lived in Kiev before the occupation.
Według niemieckich danych... przed okupacją w Kijowie mieszkało 150 000 Żydów.

For now we are at the point of association, but anyone who walks through the streets of Kiev can see that it is a European capital.
W chwili obecnej jesteśmy na etapie nawiązywania relacji, jednak każdy, kto chodzi ulicami Kijowa, widzi, że to stolica europejska.

I am Cousin Michael from Kiev.
Jestem kuzyn Michał z Kijowa.

He ordered every Jew in Kiev to come to the Babi Jar ravine.
Rozkazał wszystkim Żydom w Kijowie przyjść do wąwozu Babi Jar.

The Presidency should also exert effective pressure on Kiev to dismantle opaque economic structures which undermine efforts to reform and develop a legal state.
Prezydencja powinna również wywrzeć skuteczną presję na Kijów, aby zlikwidował niejasne struktury gospodarcze, które podważają wysiłki na rzecz reformy i rozwijania państwa prawa.

Even in future, resolving the issue of disruptions to imports is not something that is conceivable without intensive talks with leaders in Kiev.
Trudno sobie wyobrazić, że nawet w przyszłości rozwiązanie problemu zakłóceń dostaw będzie możliwe bez intensywnych rozmów z przywódcami w Kijowie.

We will have the PCC meeting in Kiev and Odessa at the beginning of next month.
Na początku przyszłego miesiąca będziemy mieli posiedzenie Komisji Współpracy Parlamentarnej w Kijowie i Odessie.

I would like to join with Parliament in condemning the government in Kiev for its failure in this sensitive matter.
Chciałabym podzielić stanowisko Parlamentu, który potępia rząd w Kijowie za porażkę w tym wrażliwym obszarze.

I look like Dracula's Uncle Morty from Kiev.
Wyglądam jak Morty, wujek Draculi z Kijowa.

It is our task to encourage Ukraine on the way forward and to support Kiev's own leadership in a process of far-reaching reforms and modernisation.
Naszym zadaniem jest zachęcanie Ukrainy do dalszego podążania tą ścieżką oraz wspieranie przywódców w Kijowie w procesie wdrażania szeroko zakrojonych reform i modernizacji.

Ukraine needs, as the new leader in Kiev pointed out, internal stability, as well as to combat corruption and consolidate the economy on healthy foundations.
Jak stwierdził nowy kijowski przywódca, Ukraina potrzebuje stabilności wewnętrznej, jak również musi zwalczyć korupcję i wzmocnić gospodarkę na zdrowych podstawach.

This city is not Kursk... nor is it Kiev, nor Minsk.
To miasto, to nie jest Kursk. Ani Kijów, ani Mińsk.

The Kiev ministerial meeting will provide a forum to discuss and bring forward and coordinate EU initiatives with ideas coming from our partners.
Spotkanie ministrów w Kijowie umożliwi omówienie oraz przedstawienie i skoordynowanie inicjatyw UE z pomysłami naszych partnerów.

Baroness Ashton, I would like to thank you for travelling to Kiev to talk to President Yanukovich.
Baronesso Ashton, dziękuję za wizytę w Kijowie i rozmowę z prezydentem Janukowyczem.