Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka luminescencja, poświata;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U luminiscencja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(fiz.) luminescencja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

poświata

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

luminiscencja f

Wordnet angielsko-polski

(light not due to incandescence
occurs at low temperatures)
luminescencja, jarzenie

Słownik internautów

luminescencja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jarzenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz. jarzenie się
~, sky - meteo. świecenie nieba

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Alas, this policy has progressively lost its luminescence and radiance.
Jednak polityka ta stopniowo straciła swoją jasność i świetlistość.

statmt.org

And you normally don't get to see this because we've exhausted the luminescence when we bring them up in nets.
Zwykle nie można tego zobaczyć, ponieważ wyczerpujemy luminescencję kiedy wyciągamy je w sieci.

TED

You don't see luminescence until the submersible begins to move forward through the water, but as it does, animals bumping into the screen are stimulated to bioluminesce.
Nie widzicie zjawiska luminescencji, zanim łódź nie zacznie płynąć naprzód, kiedy jednak już popłynie, stworzenia wpadają na ekran co pobudza je do świecenia.

TED

Alas, this policy has progressively lost its luminescence and radiance.
Jednak polityka ta stopniowo straciła swoją jasność i świetlistość.

Ambient luminescence is something very different.
Luminescencja otoczenia to coś zupełnie innego.