Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rzut kostką do gry; walka kogutów; sport zawody;

(Adjective) główny, najważniejszy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C adj główny
(of meal) : ~ course danie główne
(rail) : ~ line linia główna, magistrala
the ~ point najważniejsza rzecz
~ road droga główna
~ street główna ulica.~ cpds (continent) : ~land n kontynent
(opp island) ląd stały
they live on the ~land mieszkają na kontynencie
~mast n grotmaszt
~sail n grot, grotżagiel
(of watch) : ~spring n główna sprężyna
(fig) główna przyczyna
~stay n (fig) ostoja
(fig) : ~stream n główny nurt

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Men

Nowoczesny słownik angielsko-polski

sieć

główny kanał ściekowy

magistrala

główny zawór

główny przewód

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

najwyższy, główny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

główny adj

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj główny, przeważający, najważniejszy
~ airfield lotnisko główne
~ attack główne uderzenie
~ base główna baza
~ battle area główny rejon walki
~ battle tank (skr. MBT) podstawowy czołg bojowy
~ body zasadniczy element, zasadnicze ugrupowanie
~ line of resistance główna linia oporu
~ point of resistance główny punkt oporu
~ route główna droga
tactical ~ guard główne siły awangardy
s główna rura (wodociągu, gazu)
pl ~s kanalizacja
elektr. główna linia
in the ~ głów-nie, przeważnie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CENTRALNY

NAJWAŻNIEJSZY

PRYNCYPALNY

CZOŁOWY

ŚRODKOWY

MAGISTRALNY

PRZEWÓD

Wordnet angielsko-polski

(a principal pipe in a system that distributes water or gas or electricity or that collects sewage)
magistrala

Słownik internautów

główny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

główny
main action: powództwo główne
main decision: główna decyzja
main functional quality: główna cecha użytkowa
main hall: sala konferencyjna
main intervention: interwencja główna
main performance in arrear: zalegające świadczenie główne
main suspect: główny oskarżony

Słownik audio-video Montevideo

główny, najważniejszy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kontynent

pełny

potęga

potężny

przeważający

sedno

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

inż. magistrala
~, gas - inż. gazociąg
~, gravity - wodociąg grawitacyjny
~, rural - wodociąg wiejski
~, urban - wodociąg miejski
~, water - magistrala wodna; inż.san. wodociąg

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

IS kolektor główny
magistrala
wodociąg
główny
~, gas - gazociąg
~, gravity wodociąg grawitacyjny
~, municipal water wodociąg komunalny, wodociąg miejski
~, rural water wodociąg wiejski
~, sewer główny kolektor ściekowy
~, trunk (water) wodociąg magistralny
~, urban (water) wodociąg miejski
~, village water wodociąg wiejski
~, water magistrala wodna, magistrala wodociągowa, wodociąg

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Doctors must continue to be the main source of information on medicinal products.
Podstawowym źródłem informacji o produktach leczniczych muszą pozostać lekarze.

statmt.org

This is mainly an ageing-related issue, but not simply an ageing-related issue.
Jest to kwestia związana, przede wszystkim, ale nie wyłącznie ze starzeniem się.

statmt.org

At the end of the day, however, the main responsibility remains at national level.
Jednakże w ostatecznym rozrachunku odpowiedzialność spoczywa na szczeblu krajowym.

statmt.org

So I'll be using some of the concentrates, but in the main I shall be mixing the soda water with some of the more interesting cordials available these days, such as Bottle Green's ginger and lemongrass, and the wonderful Yarty Valley flavours.

www.guardian.co.uk

"Following yesterday's rescue operation, our main task today will be to gather physical and technical evidence," said deputy chief constable Paul Crowther of the British transport police, who was at the scene this morning.

www.guardian.co.uk

My main thought now is that there is a world out there.

www.guardian.co.uk

The main thing keeping us going is the game on Wednesday and we're looking forward to that.

www.guardian.co.uk

Then why were you trying to run away to the main island?
Czemu zatem próbowałeś uciec na główną wyspę?

Main office was the only place to make a call.
Główne biuro było jedynym miejscem, skąd można było zadzwonić.

If I can just think of the main points, we got something!
Jeśli tylko mógłbym skupić się na najważniejszych punktach mielibyśmy coś.

Because they offer us a lot of money and the main stage.
Ponieważ oferowali nam sporo pieniędzy i główną scenę.

We turn off the main road at the first chance.
Skręcamy z głównej drogi przy pierwszej okazji.

You go back to the main road and turn right.
Wrócisz do głównej drogi i skręcisz w prawo.

The main road is big enough for us to each go on one side.
Glówna droga jest wystarczajaco duzy dla nas, aby kazdy isc na jednej stronie.

What would you say is the main difference between me and Mum then?
Powiedz, jaka jest główna różnica między mną i moją mamą? W łóżku!

This is the main reason we wanted to meet with you.
To jest główny powód tego, że chcieliśmy się z wami spotkać.

We hold the main road and north side of the square.
Trzymamy główną drogę i północną część rynku.

But that isn't the main reason why I asked you to come up here.
Ale to nie jest główny powód dlaczego prosiłem aby pani przyszła.

I guess you guys don't mind talking about stuff that isn't your main business.
Domyślam się że nie rozmawiacie o rzeczach które nie są waszym główną sprawą.

Look, it's not coming from any of the main systems.
Nie potrafię. Ona nie pochodzi z głównych systemów.

That's the main reason I come here, just to watch people.
Powodem, dla którego tu przychodzę jest obserwowanie ludzi.

Quick question. All this taking place inside our main building?
Szybkie pytanie: to będzie się działo w głównym budynku?

There's the main reason my editor sent me over here.
To główny powód, dla którego mój wydawca przysłał mnie tutaj.

After this mountain, go to town through the main street.
Za tym wzgórzem jest droga. Dojdziesz nią do miasta.

You know the main reason why people go back to drinking?
Wiesz, czemu ludzie wracają do picia? - Nie.

Its main task is to come up with clear working action for the future.
Jej głównym zadaniem jest dostarczenie jasnego planu działań na przyszłość.

The main thing is that the decision must be taken at national level.
Najważniejsze jest to, by decyzja została podjęta na poziomie narodowym.

Those are the two main issues that may put at risk much of what we value in life.
Te dwa główne problemy mogą zagrozić największym wartościom naszego życia.

The main focus in this budget is on growth and jobs.
Główny nacisk w tym budżecie kładzie się na wzrost i miejsca pracy.

To my mind, there are two main reasons for this.
W moim mniemaniu istnieją dwie przyczyny takiego stanu rzeczy.

But the main thing is to get you out of town before you're recognised.
Ale przede wszystkim trzeba wywieźć was z miasta, zanim ktoś was rozpozna.

The main reason is that we have spent beyond our means and run up credit.
Główną tego przyczyną jest to, że żyliśmy ponad stan i zapożyczaliśmy się bez opamiętania.

These are the main reasons, among others, for my vote in support of this report.
Są to między innymi główne powody, dla których głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania.

We know why really: one of the main reasons is that early years are so important.
Wiemy nawet, dlaczego: jednym z powodów jest to, że wczesne lata są tak ważnym etapem.

You go to the research and development lab in the main building.
Idziesz do badań laboratorium i rozwój w budynku głównym.

And the main one is, they want communicate with us.
I co najważniejsze, chcą się z nami komunikować.

You are the main reason I applied for this job.
Jest pan głównym powodem dla którego przyjęłam tą prace.

And to report any movement by the enemy's main body.
Miał pan donosić o każdym ruchu głównych sił nieprzyjaciela.

I'll let you out into the main chamber from here.
Otworzę wam wejście do głównej komory z tego miejsca.

We still don't know what's happening in the main room.
Ciągle nie wiemy, co się dzieje w głównym pokoju.

I still say one of these doors should lead to the main hall.
Jedne z tych drzwi powinny prowadzić do głównego holu.

So how do we get back to the main entrance?
Więc jak wrócimy do głównego wejścia?

Those are the main points that have been taken on board from my opinion.
To są główne punkty mojej opinii, które zostały uwzględnione.

Should we not be clear, first of all, as to what our main priority is?
Czyż nie powinniśmy najpierw wiedzieć wyraźnie, jaki jest nasz podstawowy priorytet?

The main focus is results and not so much how they have been achieved.
Koncentrujemy się na wynikach, a nie na tym, jak zostały osiągnięte.

That is the main difference, as we see it in the Commission.
Zdaniem Komisji to najważniejsza różnica.

What is the main theme you actually wanted to write the book about?
Co jest głównym motywem na którym chcesz oprzeć książkę?

I put it in the main water tank as well.
Dolałem też trochę do głównego zbiornika z wodą.

Go to the main floor, you see these light bulbs.
Idźcie na parter, zobaczycie żarówki.

I need access to the main lab to go further.
Muszę mieć dostęp do tego laboratorium.

And 'This is the main problem, why do not we go?
Nad tym się teraz zastanawiam, dlaczego nie chodziłaś do szkoły?

No, but you can always find me on the main boulevard.
Nie, ale możesz mnie zawsze znaleźć na głównym bulwarze.

In fact, you don't have to use the main roads at all.
W rzeczywistości, nie musisz go nawet używać na głównych drogach.

We covered the main points and I trust you with it.
Zajmiemy się najważniejszymi punktami a z resztą ci zaufam.

I am going to show the stable. It will be your main work.
Chodźmy do stajni to będzie wasze główne zadanie.

The main office sent me to make sure everyone was on alert today.
Główne biuro wysłało mnie, żeby się upewnić, że każdy będzie dziś czujny.

You have to reach the main communication center in section four.
Musicie dotrzeć do głównego centrum komunikacyjnego w sekcji czwartej.