Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) stan pobudzenia maniakalnego, obsesja (na punkcie czegoś), bzik; psychologia mania;
persecution mania - mania prześladowcza;
motorcycle mania - bzik na punkcie motocykli;

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n mania, chorobliwy stan psychiczny persecution mania mania prześladowczasuicidal mania mania samobójcza

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

mania f, chorobliwy stan psychiczny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

mania f, stan pobudzenia maniakalnego

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

stan pobudzenia maniakalnego

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n mania, szaleństwo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBŁĘD

FIOŁ

Wordnet angielsko-polski


1. (an irrational but irresistible motive for a belief or action)
mania
synonim: passion
synonim: cacoethes

2. (a mood disorder
an affective disorder in which the victim tends to respond excessively and sometimes violently)
mania, maniactwo, szał, amok, obsesja, bzik, fioł, fiksacja, hyś, hyź, fiks: : synonim: manic disorder

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

psych. mania

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

mania (chorobliwy stan psychiczny)
persecution mania: mania prześladowcza
suicidal mania: mania samobójcza

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bzik

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Mania

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. mania
~, persecution - mania prześladowcza

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Sports mania: deafening crowds, all for one idea -- get the ball in the net.
Ogłuszający ryk tłumu. ~~~ Wszyscy w oczekiwaniu na jedno - piłkę w siatce.

TED

This is the perfect example of the mania for security which is going on here.
Jest to doskonały przykład manii bezpieczeństwa, która ma tu miejsce.

statmt.org

Okay, religious mania: there's rapture, there's weeping, there's visions.
Okay, obsesje religijne. ~~~ Jest euforia, jest lament, są wizje.

TED

His mania bubbled to the surface in the frantic hullabaloo of Date Night (Carell and Tina Fey as a listless married couple pursued by gangsters) or in the hysteria of Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, in which he makes an unforgettable contribution, as the weatherman Brick Tamland, to a street battle between rival TV presenters ("There were horses, and a man on fire, and I killed a guy with a trident!").

www.guardian.co.uk

In the current avalanche of official documents, especially those that describe the secret machinations that lead to war - such as the American mania over Iran - the failure of journalism is rarely noted.

www.guardian.co.uk

mania is a very noisy thing.

www.guardian.co.uk

He said this sounds like some kind of a mania.
Powiedział, że to wygląda na jakąś manię.

Booth did say you had some kind of mania for the truth.
Booth powiedział, że masz jakąś manie szukania prawdy.

This is the perfect example of the mania for security which is going on here.
Jest to doskonały przykład manii bezpieczeństwa, która ma tu miejsce.

Maybe this homicidal mania really does bother you after all.
A może ta mordercza mania na prawdę Cię martwi ?

I can't change overnight, i'm fed up with your mania for secrecy.
Nie mogę się zmienić z dnia na dzień. Mam dość twojej manii dyskretności.

Liver spots! I just hope you put this baby mania to rest:
Mam nadzieję, że dasz sobie spokój z tą manią na dziecko.

She shows no signs of persecution mania or delusion.
Nie wykazuje żadnych oznak manii prześladowczej czy urojeń.

I promised to take her to Wrestle mania.
Miałem ją zabrać na wrestling.

Other symptoms are delusions like paranoia, or persecution mania.
Inne symptomy to urojenia jak w paranoi, lub manii prześladowczej.

What then to do about this Jesus mania
Więc co zrobimy z tą Jezus-manią?

My next story is about the mania of Minister Missiroli
Moja następna opowieść jest o manii ministra Missiroliego

Yes. Valery mania that leaves open the drawer.
Tak, Valeria zawsze zostawia otwarte szuflady.

I'il never understand this mania for black.
Nigdy nie zrozumiem tej manii na punkcie czarnego koloru.

The railway is just a mania!
Kolej to po prostu mania!

My parents with the pure blood mania
Moich rodziców, za ich, tak zwaną manię czystej krwi.

My parents with their pure-blood mania.
Moich rodziców, z ich manią czystości krwi.

Martin Lawrence's current scrape with the law... could be evidence of Martin's mania.
Aktualne zadarcie Martin'a Lawrence'a z prawem... może być dowodem manii Martin'a.

But gun mania knows no loyalties.
Ale obsesja wiatrówkowa nie zna lojalności.

A mania for learning English.
Obsesja na punkcie nauki języka angielskiego.

Right now he's in an unstable state... Euphoria, paranoia, mania.
W tym momencie jest niestabilny psychicznie - euforia, paranoja, stan maniakalny.

The present crisis is the hideous aftermath of a credit mania, specifically of the excessive expansion of debt.
Dzisiejszy kryzys to przerażający wynik manii kredytowej, a w szczególności nadmiernej ekspansji zadłużenia.

No more threat, no more mania.
Brak zagrożenia , brak manii.

The mania for extracting ever more information that could be useful in the fight against terrorism is fostering an authoritarian interpretation of the rule of law.
Mania gromadzenia informacji bez względu na ich przydatność w walce z terroryzmem sprzyja autorytarnej interpretacji praworządności.

David Hoffman shares his Sputnik mania
David Hoffman dzieli się swoją Sputnikomanią.

Today on Mania: Flying saucers... ...and their extraterrestrial pilots.
Dziś w latające spodki... i ich pozaziemscy piloci.

Talks about mania... ...and schizophrenia and multi-phreniaand obsessions.
Wciąź gadają o manii... schizofrenii i obsesjach.

The procedure for evaluating respect for fundamental rights must not, under any circumstances, be misused for the mandatory imposition of political correctness or for anti-discrimination mania.
W żadnym razie nie wolno wykorzystywać procedury oceny przestrzegania praw podstawowych do obowiązkowego narzucania poprawności politycznej czy w kontekście obsesji na punkcie niedyskryminacji.

The Galaxy Channel presents... Mania Live, with close-encounter expert Shelley Snipes.
Program Galaxy przedstawia... Manię, ze specem od nieziemskich wydarzeń, Shelley Snipes.