Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) marynistyka marina, przystań, przystań jachtowa; promenada nadmorska;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n przystań

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przystań jachtowa, promenada nadmorska

Nowoczesny słownik języka angielskiego

marina, przystań

Nowoczesny słownik angielsko-polski

marina

Wordnet angielsko-polski

(a fancy dock for small yachts and cabin cruisers)
marina

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przystań

Słownik techniczny angielsko-polski

1. basen jachtowy
2. promenada nadmorska

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Over 2 960 beaches and marinas in the EU were awarded a Blue Flag in 2010/11.
W latach 2010–2011 niebieską flagę otrzymało ponad 2 960 plaż i przystani w UE.

europa.eu

There is true growth potential there; for example, developing strategic marinas in each country.
Kryje się w tym prawdziwy potencjał dla wzrostu gospodarczego; na przykład, możliwości budowy strategicznie położonych portów jachtowych w każdym z krajów.

statmt.org

She describes The Life and Death of marina Abramovic´ as "a series of births and funerals of the soul", adding that it will contain scenes from her childhood and her adult career.

www.guardian.co.uk

Both leading candidates - Dilma Rouseff and Jos?© Serra - are seen as developmentalists, though the presence of marina Silva, the ex-environment minister who resigned in 2008 in frustration at development plans, is giving campaigning a green tinge.

www.guardian.co.uk

Meanwhile my colleague marina Hyde has adroitly sat herself near Bruce Grobbelaar, who is smiling at no one in particular.

www.guardian.co.uk

The simple pine coffin was unearthed in October 1981 after a legal dispute between Oswald's widow, marina, and his brother, Robert.

www.guardian.co.uk

marina successfully sought an exhumation to test a theory that a lookalike Russian agent had been buried in her husband's place, according to the auction house.

www.guardian.co.uk

Marina, take this for two or three days. No longer.
Marina, zażywaj je przez dwa, trzy dni, ale nie dłużej.

You married my little sister at this very marina, what? Three years ago?
Ożeniłeś się z moją młodszą siostrą na tej przystani jakieś... trzy lata temu?

Marina isn't from our system, she works for a newspaper.
Marina w ogóle nie należy do naszego systemu. Ona jest z gazety.

And tell her to bring aaron to the long beach marina.
Powiedz jej żeby zabrała Aarona do Long Beach Marina.

I'll bet you a night with Marina here they're coming straight to us.
Założę się z tobą o noc Z Mariną, że. Przyjadą prosto do nas.

Marina, would you like to go on a fantastic walk with me?
Marina, chciałabyś iść ze mną na fantastyczny spacer?

Our future will soon be in your hands, Marina.
Nasza przyszłość niedłógo będzie w twojich rękach, Marina.

It's the same numbers he left at Marina View hotel.
Te same liczby, które zostawił w hotelu Marina View.

South to the marina, north to the airfield, east to the reservoir.
Na południe od przystani, na północ od lotniska, na wschód od zbiornika wodnego.

My dear Marina, did you have a nice trip?
Moja droga Marina, czy miałaś dobrą podróż?

I was mad at Marina for making out with Greg.
Byłem zły na Marinę za obściskiwanie się z Gregiem.

I understand, Marina... but you must learn to be patient to maintain focus.
Rozumiem, Marina... ale musisz się nauczyć być cierpiliwą dla głównych celów.

Marina, I don't know how you did it, but you were marvelous.
Marina, nie mam pojęcia, jak to zrobiłaś, ale byłaś cudowna.

And what kind of day are we gonna have, Marina?
A jaki dzień będziemy dzisiaj mieli, Marina?

We'd have to leave everything... the marina, our friends, your family.
Musimy zostawić wszystko. Przystań, przyjaciół, twoją rodzinę.

Don't worry, Marina, nothing will happen to your sailor.
Nie martw się, Marina, nic się nie stanie twojemu żeglarzowi.

Marina, I didn't say anything before, but I'm so proud of you.
Marina, nic wcześniej nie mówiłam ale jestem z ciebie bardzo dumna.

If only the Board were aware of his negligence on that Marina deal.
Gdyby tylko rada nadzorcza była świadoma jego zaniedbań odnośnie umowy Mariny .

My dad owns the boathouse restaurant down at sunset marina. Sure.
Mój tata jest właścicielem restauracji przy Sunset Marina.

Marina, the woman that works for me, and her brother, Eduardo, and some friends.
Marina, kobieta, która u mnie pracuje, jej brat, Eduardo i kilku przyjaciół.

Well, you see, Rob throws down at this spot in the marina,
No cóż, widzisz Rob ma takie miejsce w portowej marinie.

I'll finish the marina report as soon as possible.
Skończę raport Marina tak szybko jak mogę.

Marina, how can you disappear without a word?
Marina, jak mogłaś tak zniknąć bez słowa?

Come on, Marina, drop this muck and come work for us.
Marina, proszę cię, szybko rzuć ten chlew i chodź do nas.

We're not going to the museum. We're going to the marina.
Ponieważ nie jedziemy do muzeum, jedziemy na przystań.

You should also believe in them, Marina.
Też powinnaś w nie uwierzyc, Marina.

You know, Marina, this is a negative sign.
Wiesz, Marina,, to wszystko jest dzięki negatywnemu mysleniu.

The car is still at the marina!
Samochód jest nadal na przystani !

Listen, Marina, you crush that psycho even if you don't get to see him.
Marina, spróbuj zrobić tego psychola, nawet jeśli się z nim nie spotkasz.

Try the safe way in the marina.
Spróbuj bezpiecznej drogi w Marina.

You did see Marina in Switzerland in between the tours.
Widziałeś, to było w Szwajcarii, w przerwie między tournée.

Um, you can take some lunch now, Marina.
Możesz zrobić sobie przerwę na lunch, Marina.

Mr. Connelly just asked me to be a part of the Marina project.
Pan Connelly właśnie zaproponował mi uczestnictwo w realizacji części projektu Morskiego. Oh.

Whoever killed him left from this marina.
Ktokolwiek go zabił, wypłynął z tej przystani.

Straugh was shot and killed during negotiations on Sainte Marina.
Straugh zabito podczas negocjacji na Sainte Marina.

That performance on the marina, pretty convincing.
To przedstawienie na przystani, bardzo przekonujące.

I'm lunching with Anna's parents at some yacht club in Marina.
Jestem na lunchu z rodzicami Anny w klubie jachtowym.

Uh, we got an install job over in Marina del Rey.
Mamy do zrobienia instalację w Marina Del Rey.

We have commandeered the early warning station on the island of Sainte Marina.
Mamy zarekwirowane do wczesne ostrzeżenie stacja na wyspie Sainte Marina.

Marina, what color was my car?
Marina, jakiego koloru był mój samochód?

It's gonna take a week and it involves shutting down this entire marina.
Zajmie nam to jakiś tydzień. Będzie wiązało się z zamknięciem portu.

That supply ship never gets to Sainte Marina, period.
Ten statek nie dopłynie na Sainte Marina, kropka.

It happened at the Marina Wednesday morning.
To stało się w przystani w środę rano.

Harry, I think you've yet to meet Marina Connolly.
Harry, myślę, że już spotkałeś Marinę Connolly.

I did not see Marina.
Nie widziałem się z Mariną.

Chin, you have to get to Ko'Olina Marina, pier 49.
Chin, musisz przyjechać do Ko'Olina Marina, dok 49.

Now, how do we get to this marina? Ten miles south down Calle Ocho.
Jak dotrzemy do tej przystani? 15 km na południe od Calle Ocho.

Marina says you're a good locksmith.
Marina mówiła, że jesteś dobrym ślusarzem

Marina to him at Ieast once.
Poproś Marinę, żeby choć raz do niego zadzwoniła.