Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) numbers numery, liczby

Nowoczesny słownik angielsko-polski

NOS

sieciowy system operacyjny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

syntaza tlenku azotu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Dutch national broadcaster nos said Burke died on a plane after arriving in Amsterdam from Los Angeles.

www.guardian.co.uk

A handwritten note in the front entrance says "Se cierra el negocio porque nos mudamos de estado" - the restaurant is closed because we've moved out of the state.

www.guardian.co.uk

The issue of "net neutrality" is the Schleswig-Holstein question de nos jours.

www.guardian.co.uk

He is now in rehearsals for La B??te, a sort of Moli?¨re de nos jours: although written by a modern US dramatist, David Hirson, it is set in mid-17th-century France and composed in 116 pages of rhyming couplets.

www.guardian.co.uk

Questions Nos 51 to 61 will be answered in writing.
Pytania od 51 do 61 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Questions Nos 37 and 40 will receive answers in writing.
Na pytania nr 37 i 40 odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.

Do those two 'nos' mean that we must turn our back on technological innovation?
Czy te dwie odpowiedzi przeczące oznaczają, że musimy odwrócić się od innowacji technologicznej?

Questions Nos 14, 15 and 16 have been withdrawn.
Pytania nr 14, 15 i 16 zostały wycofane.

Questions Nos 38 to 41 will receive written answers.
Odpowiedzi na pytania nr 38-41 zostaną udzielone na piśmie.

As the authors are not present, Questions Nos 19 and 20 lapse.
Z powodu nieobecności autorów rezygnujemy z pytań nr 19 i 20.

Questions Nos 8 and 9 were not deemed admissible.
Pytania nr 8 i 9 nie zostały uznane za dopuszczalne.

As their subject is covered later in this part-session Questions Nos 62 and 63 will not be called.
Pytania 62 i 63 nie zostały zadane, ponieważ ich temat figuruje już w porządku obrad bieżącej sesji.

Questions Nos 3, 4 and 5 are not admissible as the subject in question is already on the agenda for this part-session.
Pytania nr 3, 4 i 5 są niedopuszczalne, ponieważ przedmiotowy temat został już umieszczony w porządku obrad tej sesji częściowej.

So it was a popular Constitution in most respects, but the test is to win the grand slam of 27 'yeses' and zero 'nos'.
A więc była to pod wieloma względami konstytucja popularna, lecz egzamin polega na zdobyciu wielkiego szlema 27 głosów na tak i zera głosów na nie.

Question No 41 was ruled inadmissible and Questions Nos 42 to 45 will be answered in writing.
Pytanie 41 nie zostało dopuszczone, a pytania od 42 do 45 zostaną rozpatrzone na piśmie.

No, nos I wajust, uh, just leaving.
Nie, ja właśnie wychodziłam.

The Members who tabled the other questions are not present, and therefore written answers will be given for Questions Nos 51 to 58.
Posłowie, którzy przedłożyli pozostałe pytania są nieobecni, dlatego odpowiedzi na pytania nr 51 - 58 zostaną udzielone na piśmie.

Nos 7 and 8 because they deal with issues relating to the political situation in Chad on which we had a debate just before this Question Time.
pytania nr 7 i 8, ponieważ dotyczą sytuacji politycznej w Czadzie, nad czym dyskutowano przed bieżącą turą pytań.

I apologise to the remaining two questioners for Commissioner Reding, but Questions Nos 51 and 52 will be answered in writing.
Muszę przeprosić pozostałe dwie osoby zadające pytania pani komisarz Reding, lecz pytania 51 i 52 zostaną rozpatrzone na piśmie.

I therefore fully support the so-called principle of the three 'NOs': 'no' unnecessary bureaucracy, 'no' new institutions and 'no' new or additional funding.
Dlatego też w pełni popieram tak zwaną zasadę trzech "NIE”: "nie” dla zbędnej biurokracji, "nie” dla nowych instytucji oraz "nie” dla nowego i dodatkowego finansowania.

(PL) I would like to go back to Questions Nos 7 and 8, and to relations between the European Union and Russia.
(PL) Chciałbym wrócić do pytania nr 7 i 8, czyli do relacji między Unią Europejską a Rosją.

It is therefore necessary to insist that the Council-approved principle of the '3 NOs' be applied: in other words, that there is budgetary, legislative and administrative neutrality.
Dlatego też konieczne jest naleganie, by zastosować zasadę zatwierdzoną przez Radę, a mianowicie trzy "NIE”: innymi słowy, powinna być zapewniona neutralność budżetowa, legislacyjna i administracyjna .

In this regard, we can cite resolution nos 1820 (2008) and 1888 (2009), which, for the first time, explicitly acknowledged the use of sexual violence as a war tactic, something which calls for specific political and security responses.
W tym względzie możemy zacytować rezolucje nr 1820 z 2008 roku oraz nr 1888 z 2009 roku, w których po raz pierwszy w sposób jednoznaczny uznano stosowanie przemocy seksualnej za element taktyki wojennej, czyli coś, co wymaga szczególnej reakcji politycznej i reakcji w zakresie bezpieczeństwa.

I shall conclude simply by quoting the title of a film that has just come out, which concerns the theme of this evening and which is called: 'Demain nos enfants nous accuserons' [Tomorrow our children will accuse us].
Podsumowując zacytuję tytuł filmu wprowadzonego ostatnio na ekrany, który dotyczy przedmiotu debaty dzisiejszego wieczoru, a mianowicie "Demain nos enfants nous accuserons” [Jutro oskarżą nas nasze dzieci].

I begin by informing you that Mr Kovács will not be present, so Questions Nos 1 and 3 from the first part of this period, addressed to the Commissioner, will be taken up by Mrs Reding.
Chciałbym zacząć od poinformowania państwa, że pan komisarz Kovács nie będzie obecny, a więc na pytania nr 1 i 3 z pierwszej części tego przedziału czasu, kierowane do pana komisarza, odpowie pani komisarz Reding.