Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dostojnik, notabl, znakomitość;

(Adjective) godny uwagi, znakomity, wybitny; gospodarny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (worthy of note, remarkable) znakomity
(eminent, outstanding) wybitny
(well-known) znany
(celebrated) sławny
(famed, renowned) sławny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

znakomity, sławny, godny uwagi
ważna osobistość

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wydatny

znamienity

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

znaczny, wybitny, godny uwagi

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZNAKOMITY

SŁAWNY

GODNY UWAGI

ZNACZNY

GOSPODARNY

DOSTOJNIK

Wordnet angielsko-polski

(widely known and esteemed
"a famous actor"
"a celebrated musician"
"a famed scientist"
"an illustrious judge"
"a notable historian"
"a renowned painter")
słynny, sławny
synonim: celebrated
synonim: famed
synonim: far-famed
synonim: famous
synonim: illustrious
synonim: noted
synonim: renowned

Słownik internautów

godny zauważenia

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wybitny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We shall begin with a short film summarising the history of this notable day.
Rozpoczniemy od krótkiego filmu podsumowującego historię tego znaczącego dnia.

statmt.org

It is notable for its ambiguities and lack of clear organisation in its sections.
Należy zauważyć dwuznaczności i brak wyraźnej organizacji w sekcjach.

statmt.org

This would not only be fair on your part, but also a notable humanitarian gesture.
To nie będzie jedynie gest uczciwości z pańskiej strony, ale też wspaniały gest humanitarny.

statmt.org

The third notable initiative is the introduction of the European Institute for Gender Equality.
Trzecią istotną inicjatywą jest utworzenie Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.

statmt.org

Here, too, the Commission has been notable for its omissions.
Również w tej kwestii Komisja dopuściła się znacznego niedopatrzenia.

statmt.org

Meanwhile, some notable original films, such as the thriller The Tourist and the romantic comedy How Do You Know flopped, despite boasting star names such as Johnny Depp, Angelina Jolie, Reese Witherspoon and Jack Nicholson.

www.guardian.co.uk

One excerpt from the documents filed by YouTube was particularly notable for the embarrassment caused: "Viacom's efforts to disguise its promotional use of YouTube worked so well that even its own employees could not keep track of everything it was posting or leaving up on the site.

www.guardian.co.uk

Rock started becoming a long-term career choice in the 1970s - it's notable how many of the biggest rock stars of that business had been knocking around since the early 60s, even if they didn't achieve success for another decade.

www.guardian.co.uk

Some of the most notable classics of English humour - Diary of a Nobody, Three Men in a Boat, parts of Alice in Wonderland, Cold Comfort Farm - began life as parodies of works that are now forgotten.

www.guardian.co.uk

Here, too, the Commission has been notable for its omissions.
Również w tej kwestii Komisja dopuściła się znacznego niedopatrzenia.

This would not only be fair on your part, but also a notable humanitarian gesture.
To nie będzie jedynie gest uczciwości z pańskiej strony, ale też wspaniały gest humanitarny.

Yet, in the end, even these two notable scientists were ignored and bullied.
Ale w końcu nawet były dwa znaczące naukowcy ignorowane i zastraszany.

We shall begin with a short film summarising the history of this notable day.
Rozpoczniemy od krótkiego filmu podsumowującego historię tego znaczącego dnia.

There was one notable large business I had dinner with a few years ago that described small businesses as freeloaders.
Kilka lat temu jadłem kolację z przedstawicielem jednej w wielkich firm, który określił małe firmy mianem darmozjadów.

A notable dark and glossy ragout, the constituents never determined.
Godny uwagi ciemny i lśniący gulasz, składniki nigdy nie ustalone.

This July 6th, what notable event happened right here in West Texas?
Co ważnego zdarzyło się dziś 6. lipcadokładnie tutaj, w zachodnim Teksasie?

You have a notable habit of celebrating early.
Masz nawyk, że za wcześnie się cieszysz.

It is notable for its ambiguities and lack of clear organisation in its sections.
Należy zauważyć dwuznaczności i brak wyraźnej organizacji w sekcjach.

In the course of implementing this roadmap, the Commission has introduced several notable initiatives.
W toku wdrażania tej mapy drogowej Komisja wprowadziła szereg istotnych inicjatyw.

As for Turkey and Croatia, there has been notable progress since we opened negotiations with those countries.
W kwestii Turcji i Chorwacji poczyniono znaczne postępy od czasu rozpoczęcia negocjacji z tymi państwami.

My father declared it a notable success.
Mój ojciec uważa to za niebywały sukces.

The great extent of poverty is probably one of the most notable contradictions in prosperous Europe.
Ogromny zasięg ubóstwa jest prawdopodobnie jednym z największych paradoksów w dobrze prosperującej Europie.

Firstly, there are notable health inequalities between the old and the new Member States.
W tej debacie chcę zwrócić uwagę na trzy kwestie.

Indeed, many notable buildings, including the unique Xanliq madrasah, appear to have been destroyed already.
W rzeczywistości wiele godnych uwagi budynków, w tym wyjątkowa medresa Xanliq, prawdopodobnie już zostało zniszczonych.

It is notable that in all these areas Britain has been a driving force throughout the development of the EU.
Godne uwagi jest to, że we wszystkich tych obszarach Wielka Brytania była inicjatorem działań we w różnych okresach rozwoju UE.

This country has had notable successes in fighting corruption, which is a significant problem in all post-Soviet countries.
Ten kraj odniósł znaczące sukcesy w walce z korupcją, która we wszystkich krajach postsowieckich stanowi istotny problem.

There were a few notable exceptions.
Było tam kilka godnych uwagi wyjątków.

Notable side effect, green urine.
Fajne efekty uboczne, zielony mocz.

What's his most notable work?
Jaki jest jego najbardziej znany utwór?

These funds are responsible for the management of a significant volume of assets invested in Europe and can exert a notable influence on the markets.
Fundusze te są odpowiedzialne za zarządzanie znaczną ilością aktywów inwestowanych w Europie i mogą wywierać wyraźny wpływ na rynki.

The most notable case is Andrew Symeou. I sat through the appeal court hearings and heard the judges.
Najbardziej znamiennym przykładem jest sprawa Andrew Symeou.

Ireland and the United Kingdom, who have asserted their right to opt out as recognised in the treaties, constitute a notable exception.
Irlandia i Wielka Brytania, które skorzystały ze swojego prawa do skorzystania z klauzuli opt-out, przewidzianej w traktatach, stanowią godny odnotowania wyjątek.

The third notable initiative is the introduction of the European Institute for Gender Equality.
Trzecią istotną inicjatywą jest utworzenie Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.

It is unfortunately notable that, despite the efforts made since the oil tankers Prestige and Erika sank, the situation has hardly improved.
Trzeba niestety przyznać, że mimo wysiłków poczynionych od czasu zatonięcia tankowców Prestige i Erika sytuacja niezbyt się poprawiła.

Their great dynamism and capacity to grow and innovate have earned them a notable position in the EU's policies.
Dzięki swej dużej dynamice i znacznemu potencjałowi rozwojowemu i innowacyjnemu znalazły się na wyjątkowo ważnym miejscu polityki UE w różnych dziedzinach.

Japan has been one of the most notable success stories of economic and social recovery in world history, today being a respected country, worthy of admiration.
Japonia stanowi jeden z najbardziej godnych uwagi sukcesów odnowy gospodarczej i społecznej w historii świata; jest to obecnie szanowany kraj, zasługujący na podziw.

This is no accident, as the European Union, with its increasing dependency, has a notable portion of energy imports coming via its easterly neighbour.
Nie jest to przypadek, gdyż znaczna część energii importowanej do Unii Europejskiej, która jest coraz bardziej zależna od źródeł zewnętrznych, przepływa przez terytorium jej wschodniego sąsiada.

As I see it, this is the most notable measure in the proposal, in that the practice of banking secrecy is the main barrier facing tax administrations.
W mojej ocenie jest to najbardziej godny uwagi środek przewidziany we wniosku, ponieważ praktyka przestrzegania tajemnicy bankowej jest główną przeszkodą dla administracji podatkowych.

Mr Brown's cleverly disguised appearance at the Paris Eurogroup summit was a notable achievement of the French presidency.
Godnym uwagi osiągnięciem francuskiej prezydencji było sprytnie zamaskowane pojawienie się pana Browna podczas paryskiego szczytu Eurogrupy.

Despite the difficulties resulting from the delayed entry into force of the Lisbon Treaty, the Swedish Presidency achieved some notable successes.
Pomimo problemów związanych z opóźnionym wejściem w życie traktatu lizbońskiego prezydencja szwedzka odniosła kilka godnych uwagi sukcesów.

Although notable progress has been recorded in some countries and regions, the goal of halving the level of poverty in the world is still far from being achieved.
Pomimo odnotowania znacznych postępów w niektórych krajach i regionach cel zmniejszenia o połowę poziomu ubóstwa na świecie do 2020 roku nadal pozostaje odległy.

It offers the best basis for convincing our citizens in local debate and for entering into serious negotiations with the Council, which is unfortunately notable by its absence today.
Zaproponowano w nim najlepszą możliwą podstawę do przekonania obywateli w ramach debaty lokalnej i do rozpoczęcia poważnych negocjacji z Radą, której dzisiejsza nieobecność jest niestety odczuwalna.

in writing. - (PT) The European Council on 15 and 16 October was notable for its response to the financial crisis.
na piśmie. - (PT) Rada Europejska zasłużyła na pochwałę za swoją znakomitą reakcję na kryzys finansowy podczas szczytu w dniach 15 i 16 października.

Other notable equipment includes powerful German and Dutch construction cranes, which Tehran is using for the public execution of so-called criminals and opponents of the regime.
Inne urządzenia godne uwagi to olbrzymie niemieckie i holenderskie dźwigi budowlane, które Teheran wykorzystuje do publicznych egzekucji tak zwanych przestępców i przeciwników reżimu.

The overwhelming majority of you, with only one or two notable exceptions, were very much in favour of my report on early years learning and the other reports we debated today.
Znaczna większość szanownych posłów, z jednym lub dwoma wyjątkami, wyraziła poparcie wobec mojego sprawozdania w sprawie wczesnego kształcenia oraz pozostałych omawianych dziś sprawozdań.

The point I want to mention is that it was notable that it took an oral amendment to raise the issue of counterfeiting with regard to this individual proposal.
Chciałbym wspomnieć o tym, że znamienne było to, że konieczna była poprawka ustna, aby zwrócić uwagę na problem podrabiania w przypadku tego konkretnego wniosku.

However, it is of course the Member States, first and foremost - and the Council is notable for its absence here yet again - which are applying the brakes.
Jednakże to oczywiście przede wszystkim państwa członkowskie hamują ten rozwój - a Rada również w tym przypadku nie wykazuje działania.

One of the things on which we agree, on the whole, across this Parliament - though I know there are notable exceptions - is our belief in a functioning single market.
Jedną z rzeczy, co do których wszyscy w Parlamencie się zgadzają - choć wiem, że istnieje kilka wybitnych wyjątków - jest nasza wiara w funkcjonujący jednolity rynek.

author. - (CS) Madam Commissioner, ladies and gentlemen, Egypt is without doubt the most notable of the Arab countries.
Szanowni państwo! Egipt jest bez wątpienia najbardziej znakomitym spośród państw arabskich.

I hope you do not mind me saying so but there is one notable exception, and that is my country, Spain, which now comes top after increasing development aid by 33% last year.
Mam nadzieję, że nie mają mi państwo za złe tego, co powiem, ale jest jeden godny uwagi wyjątek i jest to moja ojczyzna, Hiszpania, która obecnie zajmuje czołowe miejsce, po zwiększeniu w ubiegłym roku pomocy na rzecz rozwoju o 33%.

It has been proposed that one billion euros are to be spent to improve their situation over the period from 2008 to 2009, which is quite a notable sum in the European Union budget.
Zaproponowano wydanie miliarda euro w okresie od 2008 roku do 2009 roku w celu poprawienia sytuacji tych ludzi; jest to dość znaczna kwota w budżecie Unii Europejskiej.

Nashi, supporting the non-democratic regime of President Putin, describes Mr Kelam as a consistent Russophobe, who has been notable for his nervousness and unhealthy homespun nationalism.
Nasi, organizacja wspierająca niedemokratyczny reżim prezydenta Putina, opisuje pana Kelama jako uporczywego rusofoba, który odznaczył się nerwowym i niezdrowym zaściankowym nacjonalizmem.

It is notable that the only people who objected to that report were the same people who objected to the Treaty of Lisbon and every other treaty before that.
Warto zauważyć, że jedynie osoby, które sprzeciwiały się traktatowi z Lizbony, a także wszystkim wcześniejszym traktatom, były przeciwne temu sprawozdaniu.

I find that, without a central European Union agency and a comprehensive and coherent policy, the efforts that we are making to improve the situation in developing countries are not of notable extent.
Uważam, że bez centralnej agencji Unii Europejskiej i bez kompleksowej i spójnej polityki wysiłki, które czynimy na rzecz poprawy sytuacji w krajach rozwijających się, nie mają istotnego znaczenia.

This new measure is in line with the logic of the EU Member States' immigration and asylum policy as practised since 1990, which is notable for its permanent dismantling of migrants' rights.
Ten nowy środek pasuje do logiki polityki imigracyjnej państw członkowskich UE uprawianej od 1990 r., znanej z tego, że w jej ramach bez przerwy ma miejsce demontaż praw imigrantów.

It should be noted that in recent years the European institutions have, with great effort, made notable progress in making the disposal and production of electronic equipment more respectful of the environment and human health.
Należy zauważyć, że instytucje europejskie osiągnęły w ostatnich latach - wielkim wysiłkiem - godny uwagi postęp w zakresie unieszkodliwiania i produkcji sprzętu elektronicznego z większym poszanowaniem środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

In addition it is notable that in relation to protecting the victims of crime, the plan only proposes one measure: creating a global instrument for protecting victims, which will include victims of terrorism.
Ponadto warto zauważyć, że w odniesieniu do ochrony ofiar przestępstw w planie zaproponowano zaledwie jedno działanie: stworzenie globalnego instrumentu ochrony ofiar, który będzie obejmować ofiary terroryzmu.

Like the Soviet attack on Hungary in 1956 and its later attack on Czechoslovakia in 1968, this is a notable case of a large state invading a small one during the period following the Second World War.
To pierwszy w Europie po II wojnie światowej przypadek, obok oczywiście sowieckiej agresji na Węgry w 1956 roku i Czechosłowację w 1968 roku, gdy duże państwo najeżdża na państwo małe.

rapporteur. - (PT) Mr President, I would also like to express my thanks for the comments that everyone has made, and for the notable stamina that everyone is still demonstrating at this hour.
Panie Przewodniczący! Chciałbym podziękować wszystkim za wyrażone uwagi i za wyjątkową wytrwałość, mimo późnej pory.