Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) w szczególności, wyraźnie, szczególnie, zwłaszcza; wybitnie;
most notably - w szczególności;
most notably - w szczególności;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv szczególnie
(perceptibly) dostrzegalnie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

szczególnie, w znacznym stopniu

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adv zwłaszcza
wyraźnie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZNAKOMICIE

WYBITNIE

MIARA: W ZNACZNEJ MIERZE

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

znacznie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That debate was particularly lively, notably on the topic of the integrated approach.
Debata ta była szczególnie ożywiona, a zwłaszcza w temacie zintegrowanego podejścia.

statmt.org

Efforts to prevent illegal shipment need to begin, notably, at Member State level.
Istotną rolę przy unikaniu nielegalnego przemieszczania odgrywają państwa członkowskie.

statmt.org

Human Rights violations in China, notably the case of Liu Xiaobo (vote)
Łamanie praw człowieka w Chinach, w szczególności w przypadku Liu Xiaobo (głosowanie)

statmt.org

The cost will notably depend on the production processes and technical marking rules.
Będą one w szczególności zależeć od procesu produkcyjnego i technicznych zasad oznaczania.

statmt.org

This was associated with huge social costs, notably an unemployment rate of more than 20%.
30% i wiązała się z ogromnymi kosztami społecznymi, a zwłaszcza ponad 20% bezrobociem.

statmt.org

During Pinochet's time there was a massive influx of foreign capital, which produced both significant economic growth and widening inequalities, most notably during the crisis of 1983 when unemployment reached 30% and 55% of the population fell below the poverty line.

www.guardian.co.uk

She will be flung immediately into some of the most contentious issues in America, notably immigration.

www.guardian.co.uk

Literary Death Match, the Book Club Boutique and other series - most notably Homework, a "Night of Literary Miscellany" that takes place in the Bethnal Green Working Men's Club in east London, and To Hell With the Lighthouse, the live offshoot of independent press To Hell With Publishing, which also produces limited editions, new fiction and a literary journal - have doubtless flourished because of a perception of them as clever outsiders: witty, iconoclastic and unfettered from the constraints of the traditional, and largely corporate, publishing agenda.

www.guardian.co.uk

Many countries, notably China, have been deliberately weakening their currencies by selling them on foreign exchanges or keeping interest rates artificially low to make their exports cheaper.

www.guardian.co.uk

Most notably, there were no large creatures in the air.
W szczególności brak było dużych stworzeń w powietrzu.

This was associated with huge social costs, notably an unemployment rate of more than 20%.
30% i wiązała się z ogromnymi kosztami społecznymi, a zwłaszcza ponad 20% bezrobociem.

In the free document wallet, notably there was a tie.
W podarowanej teczce na dokumenty można było znaleźć krawat.

Progress in state building is only possible with more resolve, including from Afghanistan's political leadership, notably at the local level.
Postęp w budowaniu struktur państwowych jest możliwy wyłącznie dzięki większej decyzyjności, w tym czołowych afgańskich polityków, szczególnie na szczeblu lokalnym.

People have reported gatherings in certain parts of town... notably at night.
Doniesiono nam o ich zebraniach w pewnych częściach miasta... szczególnie w nocy.

Over recent years, the European research and innovation programmes have become notably broader in scope.
W ostatnich latach znacznie poszerzył się zakres europejskich programów na rzecz badań naukowych i innowacji.

That debate was particularly lively, notably on the topic of the integrated approach.
Debata ta była szczególnie ożywiona, a zwłaszcza w temacie zintegrowanego podejścia.

At the same time, however, we must not disregard our own interests, notably those of the agricultural sector.
Jednocześnie nie powinniśmy zapominać o ochronie naszych interesów, szczególnie sektora rolnego.

This will notably require promoting a more business- and investment-friendly environment.
Będzie to w szczególności wymagało promowania takiego środowiska, które byłoby bardziej przyjazne biznesowi i inwestycjom.

What other measures does it intend to take, notably to combat stereotypes?
Jakiego rodzaju inne działania zamierza ona podjąć w tej dziedzinie, w tym zwłaszcza aby zwalczać stereotypy?

The communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Komunikat ma także charakter wytycznych w sprawie nowych sposobów postępowania w zakresie pomocy, w szczególności zaś w zakresie wsparcia budżetowego.

The cost will notably depend on the production processes and technical marking rules.
Będą one w szczególności zależeć od procesu produkcyjnego i technicznych zasad oznaczania.

Extensive blistering, most notably on palms and soles of feet.
Rozległe pęcherze, w szczególności na dłoniach i pod stopami.

He has huge weaknesses, notably in written French.
Jest bardzo słaby w pisaniu z francuskiego.

You also, notably, approved the specific line, or budget, for a preparatory action, which we will soon start to implement.
W szczególności zatwierdzili państwo pozycję budżetową na działania przygotowawcze, które wkrótce zaczniemy realizować.

The democratic opening aimed notably at addressing the Kurdish issue has not yet met expectations.
Oczekiwań nie spełniło jeszcze otwarcie demokratyczne mające na celu odniesienie się do kwestii kurdyjskiej.

The soldier in the modern battlefield is beset with many challenges, most notably artillery.
Żołnierz na nowoczesnym polu bitwy jest narażony na wiele wyzwań. Zwłaszcza na artylerię.

I fully support the calls in the resolution for rapid action, notably to establish marine protected areas.
W pełni popieram zawarte w rezolucji wezwanie do jak najszybszych działań, szczególnie jeżeli chodzi o wskazanie obszarów, które powinny być pod ochroną.

There are many highly profitable types of services, notably those filling specific niches.
Wiele rodzajów usług, szczególnie tych, które są bardzo wyrafinowaną kategorią dóbr, przynosi wyjątkowe zyski.

In future, the simplification process may be extended to other European programmes, notably, the structural funds.
W przyszłości proces upraszczania można będzie rozszerzyć na inne programy europejskie, zwłaszcza fundusze strukturalne.

That is how I perceive action to protect children using modern technologies, notably the Internet.
Tak właśnie postrzegam działania chroniące dzieci korzystające z nowoczesnych technik informacyjnych, zwłaszcza Internetu.

Notably, it gives citizens a platform to express and propose ideas for European legislation.
Udostępni ona, co ważne, platformę dla obywateli, która pozwoli im wyrażać i proponować koncepcje związane z prawodawstwem europejskim.

Efforts to prevent illegal shipment need to begin, notably, at Member State level.
Istotną rolę przy unikaniu nielegalnego przemieszczania odgrywają państwa członkowskie.

In the forthcoming victims' rights package, we will, notably, address the protection of particularly vulnerable victims such as women, but also children.
W opracowywanym pakiecie praw ofiar zajmiemy się przede wszystkim kwestią ochrony ofiar szczególnie narażonych na przemoc, takich jak kobiety oraz dzieci.

There are specific issues for women prisoners that demand specific attention, notably in the matter of access to healthcare.
Więźniarki borykają się ze szczególnymi problemami, które wymagają uwzględnienia, zwłaszcza w dziedzinie dostępu do opieki zdrowotnej.

Therefore it is extremely important to reach agreements with the other major world financial markets, notably the United States.
Dlatego też jest niezwykle ważne, aby dojść do porozumienia z innymi dużymi światowymi rynkami finansowymi, mianowicie ze Stanami Zjednoczonymi.

Most notably, the Commission shapes the political climate.
Co ważniejsze, Komisja kształtuje klimat polityczny.

We will continue the assistance that is already ongoing, notably in the fields of human rights, education and poverty eradication.
Nadal będziemy udzielać wsparcia, które już trwa, zwłaszcza w dziedzinach praw człowieka, edukacji i likwidacji ubóstwa.

Finally, important foreign policy issues will also be on the agenda, notably with regard to Sudan and Iran.
I wreszcie porządek obrad obejmie również ważne kwestie w obszarze polityki zagranicznej, szczególnie w odniesieniu do Sudanu i Iranu.

In addition, the effects of these natural hazards can be aggravated, notably by land movements and tsunamis.
Skutki tych zagrożeń naturalnych mogą w dodatku pogorszyć przede wszystkim ruchy terenu i tsunami.

We must protect our citizens from these potential dangers, notably by means of a differentiated, risk-based approach.
Musimy chronić naszych obywateli przed tymi potencjalnymi zagrożeniami, szczególnie za pomocą zróżnicowanego podejścia opartego na analizie ryzyka.

The atmosphere was notably tense in the boardroom.
Atmosfera była bardzo napięta w sali posiedzeń.

Very similiar to the Ebola virus, most notably massive hemorrhaging.
Bardzo podobne do wirusa Ebola, najbardziej krwotocznego.

However, we are concerned about the reluctance of some Member States, notably France, to do so.
Niepokoi nas jednak niechęć niektórych państw członkowskich, a zwłaszcza Francji, do podjęcia takich działań.

We agree, finally, on the need to allocate new European funds to support basic services, notably education, health, agriculture, food security and institutional capacity building.
Wreszcie, zgadzamy się z potrzebą przeznaczenia nowych europejskich środków finansowych na wspieranie podstawowych usług, przede wszystkim edukacji, służby zdrowia, rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i tworzenia potencjału instytucjonalnego.

The new regulations will notably strengthen consumer rights.
Nowe rozporządzenia wzmocnią zwłaszcza prawa konsumentów.

Notably, she was incapable of producing offspring.
Ona była niezdolna do poczęcia potomstwa

As regards people, uncertainty persists over some basic principles, notably in the transferability of social rights.
Jeśli chodzi o ludzi, to utrzymuje się niepewność co do niektórych podstawowych zasad, mianowicie jeśli chodzi o możliwość przenoszenia praw socjalnych.

Obviously, other measures are needed, in particular to improve health care systems and the infrastructures, notably in poor, developing countries.
Oczywiście potrzeba innych środków, w szczególności w celu naprawy systemów opieki zdrowotnej i infrastruktury, zwłaszcza w ubogich, rozwijających się krajach.

This applies notably to the unstable southern provinces, where the bulk of opium is produced.
Dotyczy to zwłaszcza niestabilnych regionów w południowej części kraju, gdzie produkowana jest przeważająca ilość opium.

The report also calls for stronger measures to address the energy consumption of buildings, notably by renovating the existing building stock.
W sprawozdaniu wzywa się również do podejmowania bardziej zdecydowanych działań w związku ze zużyciem energii, w szczególności poprzez gruntowne remonty istniejących budynków.

Further efforts are needed to strengthen anti-discrimination policy, notably, gender equality and the effective protection of vulnerable groups.
Potrzebne są dalsze wysiłki celem wzmocnienia polityki antydyskryminacyjnej, a zwłaszcza równości płci i skutecznej ochrony grup bezbronnych.

There have been some real problems, notably via the liquidity squeeze of the asset-backed and commercial paper markets.
Pojawiły się pewne poważne problemy, przede wszystkim w wyniku zmniejszenia płynności na rynkach ABS i papierów komercyjnych.

The items of legislation whose repeal you have announced notably include many which would have expired anyway.
Warto zauważyć, że punkty prawodawcze, których zniesienie pan zapowiedział, uwzględniają wiele takich, które i tak by wygasły.

At the same time, the EU is pleased to see a few positive developments, notably the release of political prisoners.
Jednocześnie Unia Europejska cieszy się z pozytywnego rozwoju sytuacji w pewnych obszarach, a zwłaszcza z uwolnienia więźniów politycznych.

This would notably include, where appropriate, a coordinated response to jurisdictions that refuse to apply good governance principles.
W przypadkach, w których jest to stosowne, obejmowałoby to w szczególności podejmowanie skoordynowanych działań wobec jurysdykcji odmawiających zastosowania się do zasad dobrego sprawowania rządów.

A number of other trials are under way, notably in Poland and the UK.
W innych krajach, przede wszystkim w Polsce i w Wielkiej Brytanii, w dalszym ciągu toczą się procesy.

Workers must have the same criteria for accessing public social protection schemes, notably as regards contributions and privileges.
Pracowników muszą dotyczyć takie same kryteria dostępu do systemów ochrony socjalnej, zwłaszcza jeśli chodzi o obowiązki i przywileje.

This would expose the European public, notably vulnerable groups and children, to unnecessary risk from contamination and cancer.
Naraziłoby to obywateli Unii Europejskiej, a zwłaszcza grupy szczególnie wrażliwe i dzieci, na zbędne ryzyko skażenia i zachorowania na raka.

Judicial system reforms must also continue, notably by continuing the prosecution of war crimes and improving witness protection programmes.
Kontynuowane muszą być również reformy systemu sądownictwa, głównie poprzez dalsze ściganie sprawców zbrodni wojennych i poprzez udoskonalenie programów ochrony świadków.