Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prawniczy notariusz;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n notariusz

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

notariusz

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

notariusz~'s fees opłaty notarialneauthenticated by a ~ poświadczony notarialnie challenge to a ~ public wyłączenie notariusza conveyancer ~ rejent

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

m notariusznotary's clerk urzędnik notarialny notary's fees opłaty notarialnenotary's office biuro notarialnenotary's seal pieczęć notarialna authenticated by a notary poświadczony notarialnie challenge to a notary public wyłączenie notariusza conveyancer notary rejent before a notary w obecności notariusza

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

notariusz m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s notariusz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

REJENT

Wordnet angielsko-polski

(someone legally empowered to witness signatures and certify a document's validity and to take depositions)
notariusz
synonim: notary public

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. notaries)] ] notariusz

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

notariusz, rejent
authenticated by a notary: poświadczony notarialnie
authentication (legalization/legalisation) by a notary: uwierzytelnienie przez notariusza
before a notary: notarialnie, w obecności notariusza
by a notary: uwierzytelnienie przez notariusza
certifying notary: poświadczający notariusz
challenge to a notary public: wyłączenie notariusza
conveyancer notary: rejent
deed of agreement drawn up and authenticated by a notary: umowa notarialna sporządzona i podpisana przez notariusza
institution of a notary public: notariat
notary public: rejent, notariusz
notary's clerk: urzędnik notarialny
notary's office: rejentura
testament made before a notary: testament notarialny
to conclude (draw up) before a notary: zawierać przed notariuszem

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In England and Wales, solicitors fulfil the role of notaries.
W Anglii i Walii prawnicy pełnią rolę notariuszy publicznych.

statmt.org

A private document involving a notary public may be recognised as expressing the will of the parties.
Dokument prywatny sporządzony z udziałem notariusza można uznać za wyraz woli stron.

statmt.org

If they did, they should know that the minimum cost of each signature certified by a notary is 20 euros.
Jeżeli tak, powinni wiedzieć, że minimalny koszt każdego podpisu poświadczonego notarialnie to 20 euro.

statmt.org

An authentic act is one thing, and a private document is another, even if it involves a notary public.
Akt urzędowy to jedno, dokument prywatny, nawet jeśli został sporządzony z udziałem notariusza, to drugie.

statmt.org

There are legal systems in which the notary public is limited to certifying that the will of the parties is expressed.
Istnieją systemy prawne, w których rola notariusza ograniczona jest do poświadczenia faktu wyrażenia woli przez strony.

statmt.org

We'll go to the notary and you'll issue the statement for me.
Pójdziemy do notariusza i podpiszesz to oświadczenie dla mnie.

Thank you. - I know a notary not far from here.
Dziękuję. - wiem notariusz nie daleko stąd właśnie teraz. - ?

Without even going to the notary, I have a cuckold certificate.
Nawet bez pójścia do notariusza, mam patent rogacza.

The notary managed to find a doctor who secretly operated on him.
Notariusz w porę znalazł nam lekarza. - Operował go w tajemnicy.

It means I can ask our notary for a 4,000 franc mortgage!
To oznacza, że mógłbym prosić naszego notariusza o 4, 000 franków pożyczki pod hipotekę!

To my knowledge, he is not a member of the Notary Guild.
Zgodnie z moją wiedzą nie jest członkiem Gildii Sędziowskiej.

My notary found us doctor just in time.
Notariusz w porę znalazł nam lekarza.

A private document involving a notary public may be recognised as expressing the will of the parties.
Dokument prywatny sporządzony z udziałem notariusza można uznać za wyraz woli stron.

For example, I would like to point out that the costs involved in having a notary validate the signatures must be reasonable.
Chciałabym między innymi podkreślić, że koszty związane z notarialnym uwierzytelnieniem podpisów muszą być rozsądne.

Instead there are simple private documents legalised by a notary public, although the nature of the document does not vary.
Istnieją natomiast dokumenty prywatne uwierzytelnione przez notariusza, choć ich charakter niczym się nie różni.

The notary will give you all the documents.
Notariusz da ci wszystkie dokumenty.

An authentic act is one thing, and a private document is another, even if it involves a notary public.
Akt urzędowy to jedno, dokument prywatny, nawet jeśli został sporządzony z udziałem notariusza, to drugie.

After this, we go to the notary?
Potem to, idziemy do notariusza?

There are legal systems in which the notary public is limited to certifying that the will of the parties is expressed.
Istnieją systemy prawne, w których rola notariusza ograniczona jest do poświadczenia faktu wyrażenia woli przez strony.

This, Simon, are notary Amyott contracts from 1868 to 1892.
Simon, to są umowy notariusza Amyotte od 1868 do 1892.

Mr. Clarke, there's a notary here to see you.
Tak? - Panie Clarke, jest tu notariusz do pana.

A real notary, and my tech advisor.
Prawdziwy notariusz i mój doradca techniczny.

If they did, they should know that the minimum cost of each signature certified by a notary is 20 euros.
Jeżeli tak, powinni wiedzieć, że minimalny koszt każdego podpisu poświadczonego notarialnie to 20 euro.

That notary's waiting in your office.
Ten notariusz czeka w twoim biurze.

Jeanne, notary Lebel will hand you an envelope.
Jeanne, notariusz Lebel przekaże ci kopertę.

Malivin, I'm asking you, don't forget that you are notary
Malivin, proszę cię, nie zapomnij, że jesteś notariuszem.

My notary, Mr. Bonnefoy, tells me you're a great actor.
Mój notariusz, pan Bonnefoy, mówi że jest pan doskonałym aktorem.

Notary Jean Lebel will bury me without a coffin, naked and without prayers.
Notariusz Jean Lebel pochowa mnie bez trumny, nagą bez modlitw,

In Austria, but not only there, the notary's office enjoys a long tradition and a high level of security and confidence as a public registrars' office.
W Austrii, i nie tylko w tym kraju, instytucja notariusza ma długą tradycję oraz charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa i zaufania.

Notary Hardenbrook and Magistrate Philipse... ...who tried to cut and run,and lost his head.
Notariusz Hardenbrook i Sędzia Philipse... ...który próbował uciekaći stracił głowę.

M. and Mme Bovary, this is LeonDupuis... clerk to our notary, Maitre Guillaumin.
Państwo Bovary, oto Leon Dupuis... pracownik naszego notariusza, pana Guillaumin.

We are talking about a public document, a document involving the intervention of an official - usually a notary in most countries with continental law - who is invested with public power.
Mówimy o dokumencie państwowym, sporządzonym z udziałem urzędnika - w większości krajów posiadających system prawa kontynentalnego jest to zazwyczaj notariusz - upoważnionego przez państwo.