Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) godny uwagi, interesujący;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

interesujący, godny uwagi

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj godny uwagi

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GODNY UWAGI

OSOBLIWY

WYBITNY

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. godny uwagi

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Member of the Commission. - Mr President, today is a noteworthy day.
komisarz. - Panie przewodniczący! Dzisiaj jest ważny dzień.

statmt.org

As I said at the start of my statement, today is indeed noteworthy.
Jak powiedziałem na początku mojego oświadczenia, dzisiejszy dzień jest szczególnie godny odnotowania.

statmt.org

The EU's use of this type of agreement to defend the natural resources of others is noteworthy.
Korzystanie z takich umów przez UE w celu ochrony zasobów naturalnych innych krajów jest godne pochwały.

statmt.org

That is, therefore, a really very noteworthy contribution.
Są one rzeczywiście bardzo ważnym czynnikiem redukcji.

statmt.org

But she said the only noteworthy news to have emerged from her ministry concerned her name change after her recent marriage, and accused her of having done nothing to further the rights of women.

www.guardian.co.uk

As I said at the start of my statement, today is indeed noteworthy.
Jak powiedziałem na początku mojego oświadczenia, dzisiejszy dzień jest szczególnie godny odnotowania.

Finally, it is particularly noteworthy that Serbia brought forward the implementation of the interim agreement.
Wreszcie, kwestią szczególnie wartą uwagi jest fakt, że Serbia przyśpieszyła wejście w życie przejściowej umowy.

Despite the noteworthy progress that Turkey is making, it is still giving cause for concern on human rights issues.
Pomimo godnych odnotowania postępów dokonywanych przez Turcję nadal daje ona powody do niepokoju w zakresie praw człowieka.

That is, therefore, a really very noteworthy contribution.
Są one rzeczywiście bardzo ważnym czynnikiem redukcji.

Here, the European Commission has done noteworthy work.
W tym zakresie godną uwagi pracę wykonała Komisja Europejska.

Georgia has made noteworthy efforts to develop closer relations with the European Union, as is evident in a range of recent actions.
na piśmie - (PT) Gruzja poczyniła godne uwagi wysiłki na rzecz zacieśnienia stosunków z Unią Europejską, czego świadectwem są ostatnie działania.

Climatic phenomena are one particularly noteworthy cause of this increase; in other words, better water and soil management are needed.
Jedną z godnych odnotowania przyczyn tego wzrostu są zjawiska pogodowe. Innymi słowy potrzebne nam lepsze zarządzanie glebami i wodą.

It really is a noteworthy development.
Jest to doprawdy postęp godny uwagi.

Is that portentous or merely noteworthy?
To złowieszcze czy jedynie godne uwagi?

Your accomplishments have been noteworthy.
Pana dokonania były godne uwagi.

Member of the Commission. - Mr President, today is a noteworthy day.
komisarz. - Panie przewodniczący! Dzisiaj jest ważny dzień.

Much of it is noteworthy.
Wiele z nich jest godnych uwagi.

The EU's use of this type of agreement to defend the natural resources of others is noteworthy.
Korzystanie z takich umów przez UE w celu ochrony zasobów naturalnych innych krajów jest godne pochwały.

What is even more noteworthy is the fact that the rapporteur has undertaken to meet with numerous international and Community stakeholders in several capitals.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że sprawozdawca podjął się spotkań z licznymi zainteresowanymi stronami na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym w kilku stolicach.

As Mr Medina has just said, it has been and will be a noteworthy first-reading agreement.
Zgodnie z wypowiedzią pana posła Mediny, porozumienie to było i nadal będzie faktem godnym uwagi.

It is noteworthy that this would be the first time that the Helsinki Treaty of 1974 were to be applied in practice.
Warto zauważyć, że byłby to pierwszy wypadek praktycznego zastosowania traktatu z Helsinek z 1974 r.

It is noteworthy that the International Telecommunications Union argues that capacity has to be opened up and preferably harmonised at a global level.
Warto zauważyć, że Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna postuluje otwarcie, a jeszcze lepiej, harmonizację zasobów częstotliwości na szczeblu ogólnoświatowym.

It is noteworthy that on this occasion, in marked contrast to the madness of the nearby Burmese regime, China is showing an openness to assistance and international aid.
Godny uwagi jest fakt, że w przeciwieństwie do szaleństwa reżimu pobliskiej Birmy, Chiny wykazują się otwartością na międzynarodową pomoc humanitarną.

These two measures, alongside the noteworthy efforts of the payments industry to develop SEPA products, constitute a crucial and timely step towards the completion of the single market for payments.
Te dwa środki, wraz z godnymi odnotowania wysiłkami sektora płatniczego na rzecz opracowania produktów jednolitego obszaru płatności w euro stanowią istotny i podjęty we właściwym czasie krok na drodze do wprowadzenia jednolitego rynku usług płatniczych.

(EL) Madam President, the European Commission's effort to help mothers actively participate in the labour market by promoting the application of everything decided in Barcelona in 2002 is noteworthy.
(EL) Pani przewodnicząca! Wysiłek Komisji Europejskiej, by wspierać aktywne uczestnictwo matek w rynku pracy poprzez wdrożenie decyzji podjętych w Barcelonie w 2002 r., jest godny uwagi.

The report presents very clear conclusions on the results achieved by Community aid from the time of signing of the agreement until the present: although they could have been more far-reaching, these results have been positive and noteworthy.
W sprawozdaniu zawarto wyraźne wnioski co do rezultatów pomocy wspólnotowej od czasu podpisania porozumienia do dziś: chociaż rezultaty te mogłyby być dalej idące, są one pozytywne i godne uwagi.

Drawing on the lessons to be learnt from the recent crisis, this report is noteworthy for seeking to prioritise the monitoring and coordination of the economic policies adopted in the various Member States, for the sake of a strong, well-balanced economic union.
Wyciągając wnioski z niedawnego kryzysu, w sprawozdaniu tym w godny uwagi sposób uczyniono priorytetem monitorowanie i koordynację polityki gospodarczej przyjętej w poszczególnych państwach członkowskich w imię stworzenia silnej, zrównoważonej unii gospodarczej.