Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) nic, zero, nicość; drobiazg, drobnostka;
think nothing of - uważać za rzecz zwykłą;
go for nothing - być bezużytecznym, być bezcelowym, na nic się nie zdać; stracić wszystko;
nothing less than - co najmniej;
make nothing of - nic nie rozumieć;
be nothing to - być niczym dla;
sweet nothings - czułe słówka;
for nothing - za darmo; bez powodu; na próżno;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (trifle) błahostka, drobnostka
sweet ~s słodka drobnostka
(zero) nic. pron nic
(no difficulty) : there's ~ to it nie ma sprawy
(no truth) : there's ~ in it nie maw tym krzty prawdy
(no advantage) : there's ~ in it for me nie ma w tym żadnych korzyści dla mnie
there's ~ like a hot bath nie ma nic lepszego od gorącej kąpieli
~ much nie wiele
there's ~ wrong with that nie maw tym nic złego
to bring to ~sprowadzać do niczego
their efforts came to ~ich wysiłki spełzły na niczym
that music does ~ for me nie wzrusza mnie ta muzyka
she did ~ to help nie zrobiła nic żeby pomóc
you knew, and did ~ about it wiedziałeś i nic nie zrobiłeś
she feels like ~ on earth jest najszczęśliwszą osobą na ziemi
we have ~ to do nie mamy co robić
it has ~ to do with me to nie ma ze mną nic wspólnego
we had ~ to drink nie mieliśmy nic do picia
she had ~ to do with me nie miałem z nią nic wspólnego
(was naked) : she had ~ on nie miała nic na sobie
our investigations led to ~nasze dochodzenie nie przyniosło rezultatów
I like ~ better than... nie ma nic lepszego od...
she made ~ of her illness nic sobie nie robiła ze swojej choroby
~ of the kind nic w tym rodzaju
to say ~ of the expense nie mówiąc o kosztach
he started from ~zaczynał od zera
he will stop at ~marnie skończy
(replying to thanks etc.) : think ~ of it! nie ma sprawy!
(without cause) : for ~ bez powodu
(to no purpose) na próżno
(free of charge) za darmo
she was not his father's son for ~nie na darmo był synem swojego ojca

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nic
for ~ za nic, na nic
be ~ to być niczym dla
come to ~ dojść do niczego
go for ~ stracić wszystko
have ~ to do with nie mieć nic do czynienia z
make ~ of nic (z tego) nie rozumieć
~ of the sort nic podobnego
mean ~ to nie mieć znaczenia dla
to say ~ of nie wspominając o
think ~ of uważać za rzecz zwykłą
there is ~ for it nie pozostaje nic innego jak tylko ...
~ more than zaledwie, tylko

Nowoczesny słownik angielsko-polski

gówienko

zero

nicość

nico

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s nic
all to ~ wszystko na nic
for ~ bezpłatnie
bez powodu
na próżno
~ at all w ogóle nic
(grzecznościowo) proszę, nie ma za co
~ but... nic (jak) tylko...
nic oprócz...
~ to speak of nie ma o czym mó-wić
nie warto wspominać
to say ~ of nie mówiąc o
pomijając
a co dopiero
~ to report nic do zameldowania

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'nöTIÎpron (W sporcie) Zero The score is Cardinals three, our oponents nothing (Wynik wynosi trzy dla Cardinalsów i zero dla dru?yny przeciwnej) - Sports News [program KMOX Radio St. Louis] (1991) Yes! Seventeen-nothing
Tennessee's back! (Tak! Siedemnaście-zero! Tennessee wraca!) - Six Eyewitness News [program WBIR-TV Knoxville] (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n nic
all to nothing - wszystko na nic
for nothing - za darmo
bez powodu
na próżno
nothing at all - w ogóle nic
(grzecznościowo) proszę, nie ma za co
nothing but... - nic (jak) tylko...
nic oprócz...
nothing much - nic ważnego
nothing to speak of - nie ma o czym mówić
nie warto wspominać
nothing of the sort - nic podobnego
to say nothing of - nie mówiąc o
pomijając
a co dopiero
there's nothing for it but... - nie ma innej rady jak tylko...
adv wcale nie
this will help you nothing - to ci wcale nie pomoże
I'm nothing the better for it - wcale mi nie jest lepiej z tego powodu, nic na tym nie zyskuję
to have nothing to do with... - nie mieć nic wspólnego z...
pot. nothing doing - nic z tego, nie ma mowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIC NIE

ZERO (O CZŁOWIEKU)

DROBIAZG

DROBNOSTKA

GUZIK

GÓWNO [WULG.]

Wordnet angielsko-polski

(a quantity of no importance
"it looked like nothing I had ever seen before"
"reduced to nil all the work we had done"
"we racked up a pathetic goose egg"
"it was all for naught"
"I didn't hear zilch about it")
zero, nic
synonim: nil
synonim: nix
synonim: nada
synonim: null
synonim: aught
synonim: cipher
synonim: cypher
synonim: goose egg
synonim: naught
synonim: zero
synonim: zilch
synonim: zip
synonim: zippo

Słownik internautów

nic

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

With nothing working against each other, an integrated approach can really help.
Przy braku sprzecznych interesów podejście zintegrowane może tu naprawdę pomóc.

statmt.org

There is nothing better than when a family can eat at least one meal together.
Dobrze, jeżeli rodzina może wspólnie spożyć co najmniej jeden posiłek dziennie.

statmt.org

The theocracy in Teheran clearly has nothing but contempt for democracy in Europe.
Teokracja w Teheranie wyraźnie żywi jedynie pogardę dla demokracji w Europie.

statmt.org

This, unfortunately, has done nothing at all for the rigour of the provisions.
Niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów w odniesieniu do ścisłości przepisów.

statmt.org

(DE) Madam President, the combination of civil and military powers is nothing new.
(DE) Pani Przewodnicząca! Łączenie sił cywilnych i wojskowych nie jest niczym nowym.

statmt.org

Obama, who has been criticised for calling BP "British Petroleum" despite the fact the company dropped the name more than a decade ago, insisted his anger had nothing to do with national identity.

www.guardian.co.uk

In a revealing statement, Downing Street said: "President Obama said to the prime minister that his unequivocal view was that BP was a multinational global company and that frustrations about the oil spill had nothing to do with national identity.

www.guardian.co.uk

If so, his decision to play this Masters so swiftly after slyly saying he could be out of the game for many more months is because Mrs Woods couldn't care less what he does and, given his strict rehab routine, Tiger, literally, has nothing else to do with his time these days.

www.guardian.co.uk

nothing for Beryl Bainbridge; nothing for William Trevor.

www.guardian.co.uk

And yet a significant number of Americans can be appealed to in what is nothing less than hate speech, the same hate speech directed against immigrants.

www.guardian.co.uk

However, if nothing has been done, we must take another look.
Jednak jeżeli do tej pory nic nie zostanie zrealizowane, wtedy będziemy musieli przyjrzeć się temu jeszcze raz.

If the country takes care of itself, nothing in particular will happen.
Jeżeli jakiś kraj sam się o siebie troszczy, nic szczególnego się nie dzieje.

This has nothing to do with what was said earlier.
Nie ma to nic wspólnego z tą wymianą zdań, do której doszło wcześniej.

I know that nothing will ever be the same again.
Wiem, że nic już nie będzie takie, jak przedtem.

I have heard nothing about what you said on this matter.
Nie słyszałem, byście Państwo wypowiadali się na ten temat.

I have nothing to add to what the Minister has said.
Nie mam nic do dodania do tego, co powiedział minister.

I could do that too, but it would change nothing.
Mógłbym również tak postąpić, ale nic by to nie zmieniło.

If truth be told, nothing more came out of it.
Prawdę mówiąc, nic więcej z niej nie wynika.

On an issue such as this, which is so important, nothing was said.
W tak ważnej sprawie jak ta, nic nie zostało powiedziane.

You may say that, in the current situation, nothing more can be done.
Można by rzec, że w obecnej sytuacji, nie można zrobić nic więcej.

If we do nothing the situation will only get worse.
Jeżeli nic nie zrobimy, sytuacja jedynie się pogorszy.

That said, it is always better than doing nothing at all.
Mówi się jednak, że lepszy rydz niż nic.

If nothing is done in time, we could reach the point of no return.
Jeśli nie zadziałamy wystarczająco szybko, możemy znaleźć się w punkcie bez odwrotu.

These are wonderful words, but nothing has happened in practice.
To są wspaniałe słowa, ale w praktyce nic się nie zdarzyło.

And, finally, why is there nothing here about the need to bring in more business?
I wreszcie, dlaczego nic nie mówi się o potrzebie większego zaangażowania środowisk biznesowych?

We all know that it does nothing of the sort.
Wiemy wszyscy, że nic takiego nie ma miejsca.

There has been nothing of this kind available in the past.
W przeszłości nic takiego nie istniało.

We have been saying this for years, only nothing is ever done about it.
Mówimy to od lat, tylko że się nic w tej sprawie nie dzieje.

Our response cannot be to carry on as if nothing has happened.
Naszą odpowiedzią nie może być przejście nad tym do porządku dziennego.

But nothing more until you find out who she is.
Ale nic więcej, dopóki nie ustalisz, kim ona jest.

But I had nothing to do with what happened to him.
Ale nie mam nic wspólnego z tym, co mu się stało.

Even less than nothing, which would at least be something.
A nawet mniej niż nic, bo nic to i tak byłoby coś.

Look, he is talking in public, and they say nothing against him.
A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią

And I don't want nothing to do with you after.
A potem nie chcę mieć z tobą nic wspólnego.

And now, to be back at the beginning with nothing!
A teraz, z powrotem do początku z niczym!

We go about our lives as if nothing ever happened.
Będziemy żyli tak, jakby nic się nie stało.

One thing has got nothing to do with the other.
Boję się. Jedno nie ma z drugim nic wspólnego.

Because I am nothing to them, and everything to you.
Bo oni maja mnie za nic, - a dla ciebie jestem wszystkim.

Nothing. I just want to make sure he knows why.
Chce tylko się upewnić, że wie dlaczego

You should leave him alone he has nothing to do.
Daj mu spokój. Nie ma z tym nic współnego.

Why did we let her go if she gave us nothing?
Dlaczego ją puszczamy, skoro nic nam nie powiedziała?

No, I will for you do nothing without my son.
Dla ciebie nie zrobię nic bez mojego syna.

Men like us are nothing without the women we love.
Faceci tacy jak my bez kobiety, którą kochamy jesteśmy nikim.

We would like nothing more than to have you come work for us.
I nie chcemy niczego bardziej, Nniż tego, żebyś dla nas pracował.

And nothing bad has happened to any of us yet.
I nikomu z nas nie przytrafiło się nic złego.

And I know you probably don't believe me, but nothing happened.
I wiem, że prawdopodobnie mi nie wierzysz, ale nic się nie wydarzyło.

Like your interest had nothing to do with the art class?
Jakby twój interes nie miał nic wspólnego z zajęciami sztuki?

What I see is nothing but a man who has given up.
Ja widzę tylko człowieka, który się poddał.

If you want to keep your position, say nothing about us.
Jeżeli chcesz zachować posadę... nie wtrącaj się w nasze sprawy.

If you stay well, without saying anything, no nothing will happen.
Jeżeli nie będziesz nic mówił, nic się nie stanie.

When you told her to come and meet your friend, she said nothing?
Kiedy zaprosiła ją pani, żeby poznała waszego przyjaciela, nic nie powiedziała?

Men who stop at nothing to get what they want.
Ludzie, którzy nie zatrzymają się przed niczym, żeby dostać to, co chcą.

I had a husband who left me and my son with nothing.
Mój mąż zostawił mnie i mojego syna z niczym.

My father knows about computer a bit but I know nothing at all.
Mój ojciec się trochę na tym zna, ale ja nic o tym nie wiem.

I think she wants to know nothing more of me.
Myślę, że nie chce mnie znać.

Nothing will happen to them if they cut you, so why hold back?
Nawet jeśli cię potną, nic im nie grozi, więc się nie powstrzymują.

For nothing and no one are always what they seem.
Nic i nikt nie jest tym, za kogo się podaje.

I had nothing to do for the rest of the night.
Nic mi nie zostało na resztę wieczoru.

Nothing is the same, because now you're in the middle of another.
Nic nie będzie takie samo, bo teraz jesteś inny w środku.

You get nothing from the past. And who knows what the future is?
Nic nie macie z przeszłości, a kto wie co przyniesie przyszłość.